• Kde hledat
 • Zkratky
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Být v obraze
 • Co musí splňovat projektant elektrických zařízení

  Kdy musí mít projektant elektro autorizaci?
  Co může projektant elektro projektovat bez autorizace?
  Co hrozí, pokud projektant elektro některé z legislativních požadavků nesplňuje?

  Odborná způsobilost
  Projektování vyhrazených technických zařízení

  stav do 1.7.2022: K projektování elektro v oblasti vyhrazených technických zařízení je vyžadován odpovědný projektant, který musí mít platné osvědčení o odborné způsobilosti (jehož platnost je 3 roky) dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (nicméně obecně projektant elektro nemusí mít elektrotechnické vzdělání, ani praxi; žádný platný předpis to nepožaduje [1]):

  Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy [2] a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. [3]

  Ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. 4 As 17/2009 je nicméně nutno konstatovat, že vyhláška č. 50/1978 Sb. je sice platná, avšak neaplikovatelná (neúčinná); to proto, že chybí zákonná zmocňující ustanovení, o které se vyhláška opírá [4]. Projektant elektro tak fakticky nemusí mít ani žádné vzdělání, ani žádnou praxi, ale nemusí tak mít ani osvědčení dle § 10 právně neúčinné vyhlášky č. 50/1978 Sb.

   

  stav od 1.7.2022: K projektování elektro v oblasti vyhrazených technických zařízení je vyžadována osoba znalá pro řízení činnosti, anebo osoba autorizovaná. Osoba znalá pro řízení činnosti musí mít odborné vzdělání a praxi (byť zatím nejsou stanoveny požadavky na délku odborné praxe, neboť zatím nebyl vydán prováděcí předpis, který by požadavky definoval). Požadavky na autorizovanou osobu jsou stanoveny autorizačním zákonem.

   

   

  Pro projektování elektro v působnosti zákona o drahách je vyžadováno splnění požadavků vyhlášky č. 100/1995 Sb. (zde projektant elektro elektrotechnické vzdělání mít musí, navíc i s praxí na elektrických zařízeních):

  Osoba znalá s vyšší kvalifikací může vykonávat veškeré činnosti osoby znalé a dále projektovat elektrické zařízení.

   

   

  Pro projektování elektro v působnosti zákona o hornické činnosti je vyžadováno jak osvědčení odborné způsobilosti, tak i platné osvědčení o odborné způsobilosti dle § 9 odst. 7 vyhlášky č. 75/2002 Sb. (zde projektant elektro elektrotechnické vzdělání mít musí, navíc i s praxí při hornické činnosti):

  Pro projektování elektrického zařízení je odborně způsobilá jen osoba, která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu.[5]

   

  K projektování vyhrazených technických zařízení je živnostenským zákonem vyžadována živnost volná "Projektování elektrických zařízení", která zahrnuje:

  Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

   


  [1] Srov. i požadavky vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  Příloha č. 1 požaduje praxi pro § 6 až § 9; nikoli však pro § 10.
  Příloha č. 2 požaduje elektrotechnické vzdělání pouze pro § 5 (a návazně pak i pro § 6 až § 8) a pro § 9; nikoli však pro § 10.

  [2] Tento odkaz směřuje na historickou vyhlášku č. 88/1976 Sb., kterou od května 1990 nahradila vyhláška č. 186/1990 Sb.; ta pak byla od července 1992 zrušena bez náhrady nabytím účinnosti zákona č. 360/1992 Sb. Požadavek tedy směřuje na neexistující předpis, a projektant elektro tudíž žádné "vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy" mít nemusí (nemá jaké, neboť neexistují žádné platné požadavky, které by musel splňovat).

  [3] Tento odkaz směřuje na historický stavební zákon č. 50/1976 Sb., který je od ledna 2007 nahrazen současným stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.; jediná zkouška, související se stavebním zákonem, je ale autorizační zkouška dle zákona č. 360/1992 Sb., což by znamenalo, že by projektant elektro musel prokázat stejné znalosti, jako pro autorizaci? Prakticky se však v praxi ověřuje pouze "znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení".

  [4] Viz sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu:

  Je-li bez náhrady zrušeno zmocňovací ustanovení pro vydání právního předpisu (...) a zároveň není zrušen právní předpis opírající se o zrušené zmocňovací ustanovení, stává se tento právní předpis - byť nadále zůstává platný - neaplikovatelným (neúčinným).

  [5] Tento odkaz aktuálně směřuje na vyhlášku č. 298/2005 Sb.

  Projektování security systémů

  K projektování security systémů je živnostenským zákonem vyžadována koncesovaná živnost "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", která zahrnuje:

  Projektování (...) elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, (...), kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. (...)
  Projektování EPS

  K projektování EPS je živnostenským zákonem vyžadována koncesovaná živnost "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", která zahrnuje:

  Projektování (...) elektronických poplachových systémů (zejména systémů (...) protipožárních (...), určených k ochraně majetku a osob (...)

   

  EPS je dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. tzv. vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. K projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení je pak dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vyžadováno splnění podmínek, stanovených konkrétními výrobci vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení:

  Při projektování, popřípadě zpracování prováděcí dokumentace (...) vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (...) musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené (...) průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení (...)

  Prakticky pak "splnění podmínek stanovených průvodní dokumentací výrobce" spočívá v tom, že projektant EPS musí nejprve absolvovat školení výrobce konkrétního EPS systému, a teprve na jeho základě pak může navrhovat výrobky onoho konkrétního výrobce. Kopie platného potvrzení o absolvování školení se pak přikládá k projektové dokumentaci, předkládané k posouzení Hasičskému záchrannému sboru ČR.

  DUR: Dokumentace k územnímu řízení

  DUR není projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet v § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. neuvádí.

  Zpracování DUR spadá mezi vybrané činnosti ve výstavbě.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  (…) Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování (…) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí (…)

   

  Zpracování DUR proto musí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu

  § 2 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   

  Autorizovaná osoba musí být autorizována v příslušném oboru a specializaci.

  § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje (...) autorizaci pro obory:
  e) technologická zařízení staveb,
  f) technika prostředí staveb,

  § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  § 18 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

  § 19 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

   

  Dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika musí autorizovaná osoba DUR autorizovat, viz Článek 3 odst. 1 písm. c) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí

  Autorizace projektové dokumentace je současně dle Článku 2 odst. 3 pravidel ČKAIT podmínkou pojištění odpovědnosti autorizované osoby (je tedy víc než vhodné projektovou dokumentaci vždy autorizovat, bez ohledu na to co si přeje nebo nepřeje objednatel):

  Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

   

  Nad rámec živnostenských oprávnění uvedených v první kapitole je k projektování DUR živnostenským zákonem vyžadována živnost vázaná "Projektová činnost ve výstavbě", která zahrnuje:

  Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí (...)
  DSP: Dokumentace pro stavební povolení

  DSP je projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet v § 158 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. jmenuje:

  Projektovou dokumentací je (...) dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení

   

  Zpracování DSP tudíž spadá mezi vybrané činnosti ve výstavbě dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  (…) Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování (…) projektové dokumentace (...)

   

  Zpracování DSP proto musí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu

  § 2 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   

  Autorizovaná osoba musí být autorizována v příslušném oboru a specializaci.

  § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje (...) autorizaci pro obory:
  e) technologická zařízení staveb,
  f) technika prostředí staveb,

  § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  § 18 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

  § 19 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

   

  Dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika musí autorizovaná osoba DSP autorizovat, viz Článek 3 odst. 1 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona

  Autorizace projektové dokumentace je současně dle Článku 2 odst. 3 pravidel ČKAIT podmínkou pojištění odpovědnosti autorizované osoby (je tedy víc než vhodné projektovou dokumentaci vždy autorizovat, bez ohledu na to co si přeje nebo nepřeje objednatel):

  Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

   

  Nad rámec živnostenských oprávnění uvedených v první kapitole je k projektování DSP živnostenským zákonem vyžadována živnost vázaná "Projektová činnost ve výstavbě", která zahrnuje:

  Zpracování (...) projektové dokumentace podle stavebního zákona.
  DPS: Dokumentace pro provádění stavby

  DPS je projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet v § 158 odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb. jmenuje:

  Projektovou dokumentací je (...) dokumentace pro provádění stavby

   

  Zpracování DPS tudíž spadá mezi vybrané činnosti ve výstavbě dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:
  (…) Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování (…) projektové dokumentace (...)

   

  Zpracování DPS proto musí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu

  § 2 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   

  Autorizovaná osoba musí být autorizována v příslušném oboru a specializaci.

  § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje (...) autorizaci pro obory:
  e) technologická zařízení staveb,
  f) technika prostředí staveb,

  § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  § 18 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

  § 19 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

   

  Dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika musí autorizovaná osoba DPS autorizovat, viz Článek 3 odst. 1 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona

  Autorizace projektové dokumentace je současně dle Článku 2 odst. 3 pravidel ČKAIT podmínkou pojištění odpovědnosti autorizované osoby (je tedy víc než vhodné projektovou dokumentaci vždy autorizovat, bez ohledu na to co si přeje nebo nepřeje objednatel):

  Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

   

  Nad rámec živnostenských oprávnění uvedených v první kapitole je k projektování DPS živnostenským zákonem vyžadována živnost vázaná "Projektová činnost ve výstavbě", která zahrnuje:

  Zpracování (...) projektové dokumentace podle stavebního zákona.
  RDS: Realizační dokumentace

  Pod tento pojem lze zahrnout široké spektrum dokumentací, určených pro vlastní realizaci díla, zpravidla zajišťovaných zhotovitelem. Zejména sem spadá Dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace [1], schémata a výrobní dokumentace rozváděčů [2], dokumentace strojních celků či linek [3], dokumentace kabelů a systémů ochrany kabelových tras proti požáru [4], atd. U veřejných zakázek může zahrnovat zapracování požadavků a návazností dle konktérních dodaných výrobků (které dosud v rámci povinně anonymní zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce nebyly známy). Může zahrnovat i jakékoli další dopřesňování či rozkreslování detailů předchozích projektových dokumentací pro účely vlastní realizace díla zhotovitelem.

  Nad rámec předchozího odstavce, pokud neexistuje legislativní povinnost vypracování dokumentace pro provádění stavby (viz obecné zásady jejího zpracování), pak dokumentace zpracovaná po dokumentaci pro povolení stavby může být klidně označena jako dokumentace realizační (před zpracováním realizační dokumentace není obecná povinnost mít zpracovánu dokumentaci pro provádění stavby); tám pádem pak dokumentace, která by normálně byla označována jako dokumentace prováděcí, může být klidně nazývána jako realizační (a to zejména s ohledem na požadované oprávnění zpracovatele, kdy její zpracovatel není autorizovanou osobou, viz dále).

   

  RDS není projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet v § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. neuvádí.

  Zpracování RDS tak ze stejného důvodu není vybranou činností ve výstavbě (viz § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.).

  Zpracování RDS tudíž nemusí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

   

  Zpracovává-li RDS autorizovaná osoba, pak dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika může (ale nemusí) RDS autorizovat, viz Článek 3 odst. 3 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.

   

  Velký pozor na to, že zpracovatel RDS je ex lege vtažen do společné a nerozdílné odpovědnosti za vady se zhotovitelem, viz § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.:

  Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně (...) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci.
  Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

   

   


  [1] Viz společné zásady v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

  [2] Viz technická dokumentace výrobků spadajících pod zákon č. 90/2016 Sb.; které výrobky pod daný zákon spadají definuje např. Sdělení Komise č. 2017/C 298/02 (typicky rozváděče, viz v odkazu jmenované normy souboru EN/IEC 61439).

  [3] Viz technická dokumentace strojních zařízení dle Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

  [4] Viz technická dokumentace vybraných stavebních výrobků dle § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

  DSPS: Dokumentace skutečného provedení stavby

  DSPS není projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet v § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. neuvádí.

  Zpracování DSPS tak ze stejného důvodu není vybranou činností ve výstavbě (viz § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.).

  Zpracování DSPS tudíž nemusí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

   

  Zpracovává-li DSPS autorizovaná osoba, pak dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika může (ale nemusí) DSPS autorizovat, viz Článek 3 odst. 3 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.

   

  Výše uvedené legislativní požadavky nicméně nabořila TNI 33 2000-6 z března 2020, která jako autora dokumentace skutečného provedení elektrických instalací autorizovanou osobu dle zákona č. 360/1992 Sb. naopak požaduje:

  6.3.15 projektant
  projektant dokumentace skutečného provedení elektrické instalace (zařízení) je fyzická nebo právnická osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (viz zákon č. 360/1992 Sb.), která je zpracovatelem projektové dokumentace skutečného provedení elektrické instalace
  POZNÁMKA 1 k heslu Tato osoba zpravidla také vykonává autorský dozor při realizaci díla.
  POZNÁMKA 2 k heslu Nebyl-li projektantem dokumentace skutečného provedení elektrické instalace (zařízení) vykonáván autorský dozor, přebírá odpovědnost za dodržení ustanovení technických norem investor popř. jím pověřená osoba.
  [1]

   

   


  [1] Lze usuzovat, že pojem "jím pověřená osoba" patrně směřuje na osobu vykonávající dozor. Prakticky by to patrně směřovalo na technický dozor stavebníka, což opět musí být dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. autorizovaná osoba:

  (...) je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
  Souhrný přehled
  Dokumentace Jde o "projektovou dokumentaci"? [1] Musí být osoba s autorizací
  dle zákona č. 360/1992 Sb.?
  [2]
  Studie
  (zde není myšlena "územní studie")
  ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  nemusí, § 158 odst. 1 zákona
  č. 183/2006 Sb.
  tuto dokumentaci neuvádí
  Pro územní souhlas ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  nemusí, viz § 96 odst. 3 písm. e)
  zákona č. 183/2006 Sb.
  Pro územní řízení ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek
  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
  Pro ohlášení stavby ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek
  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
  Pro společné řízení ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek
  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
  Pro stavební povolení ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek
  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
  Změny stavby před jejím dokončením ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek
  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
  Pro provádění stavby ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek
  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
  Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce patrně ne [3] patrně ne [4]
  Realizační dokumentace ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  nemusí, § 158 odst. 1 zákona
  č. 183/2006 Sb.
  tuto dokumentaci neuvádí
  Pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace [5] ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  nemusí, § 158 odst. 1 zákona
  č. 183/2006 Sb.
  tuto dokumentaci neuvádí
  Technická dokumentace výrobků [6], [7], [8] ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  nemusí, § 158 odst. 1 zákona
  č. 183/2006 Sb.
  tuto dokumentaci neuvádí
  Stavební dokumentace [9] ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  nemusí, § 158 odst. 1 zákona
  č. 183/2006 Sb.
  tuto dokumentaci neuvádí
  Dokumentace skutečného provedení ne, není uvedena v taxativním výčtu
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  nemusí, ale má; § 158 odst. 1 zákona
  č. 183/2006 Sb.
  tuto dokumentaci neuvádí, ale
  TNI 33 2000-6, čl. 6.3.15 autorizovanou osobu požaduje

   

   


  [1] Ne každou dokumentaci lze nazývat "projektovou". Jako "projektovou dokumentaci" lze nazývat pouze takovou dokumentaci, která je uvedena v taxativním výčtu v § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.; tam je uvedena tzv. legální definice, co je za "projektovou dokumentaci" považováno. Všechny ostatní dokumentace "projektovou dokumentací"" nejsou.

  [2] Čímž je současně vyžadováno i živnostenské oprávnění k živnosti vázané "projektová činnost ve výstavbě".

  [3] § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. i § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. souhrnně hovoří o dokumentaci, která "rozsahem odpovídá" projektové dokumentaci pro provádění stavby, nikoli že by mělo jít o dokumentaci pro provádění stavby podle stavebního zákona.

  [4] MMR a ČKAIT (bohužel jen neveřejně) tvrdí, že autorizovaná osoba být nemusí (opět s odvoláním dle předchozí poznámky, že jde o dokumentaci, která "rozsahem odpovídá" projektové dokumentaci, ale nejde o projektovou dokumentaci); viz SIXTA, Jan. Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 230/2012 Sb. ze dne 13. 6. 2013, č.j. 21240/2013-33. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; stanovisko patrně nebylo veřejně publikováno, neb se jedná o dopis MMR, adresovaný předsedovi představenstva ČKAIT, který byl následně emailem rozšířen mezi autorizované osoby + po nabytí účinnosti aktuální vyhlášky č. 169/2016 Sb. bylo opět jen emailem vydáno stanovisko legislativní komise ČKAIT ze dne 13. 12. 2016: „(…) kdyby zákonodárce chtěl, aby byla dokumentace pro zadání zakázky vybranou činností ve smyslu uvedeného paragrafu, nepochybně by to někde uvedl (…) na koncepci vyhlášky se (…) nic nezměnilo a dle našeho názoru stále platí závěry ze stanoviska MMR, tedy jde o dokumentaci pro provádění stavby jen obsahově, není s ní identická, a jejím zpracovatelem autorizovaná osoba být nemusí.“; v právní komentářové literatuře se nicméně k § 92 zákona č. 134/2016 Sb. uvádí, že "(...) typicky dochází k tomu, že příslušnou dokumentaci dle písm. a) a (zpravidla) i b) vypracovává třetí osoba, která disponuje odpovídající profesní kvalifikací dle autorizačního zákona".

  [5] Viz společné zásady v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

  [6] Např. technická dokumentace výrobků spadajících pod zákon č. 90/2016 Sb.; které výrobky pod daný zákon spadají definuje např. Sdělení Komise č. 2017/C 298/02 (typicky rozváděče, viz v odkazu jmenované normy souboru EN/IEC 61439).

  [7] Např. technická dokumentace strojních zařízení dle Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

  [8] Např. technická dokumentace vybraných stavebních výrobků dle § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

  [9] Viz § 2630 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb.:

  Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci

   

  Pozn.: Ve výčtu výše nikde nefiguruje tzv. "jednostupňový projekt", protože fakticky nic takového neexistuje. Pojem "jednostupňový projekt" byl naposledy definován za minulého režimu v § 28 vyhlášky č. 5/1987 Sb., která byla zrušena v březnu 1990. Nicméně jedná se o vybranou činnost, a musí být zpracování "jednostupňového projektu" zajištěno autorizovanou osobou? Pokud taková dokumentace bude mít co dočinění se stavebním úřadem, pak mám za to, že jde o projektovou dokumentaci, a její zpracování autorizovanou osobou zajištěno být musí.

  Výkon vybraných činností ve výstavbě prostřednictvím společností

  Podmínky výkonu vybraných činností ve výstavbě prostřednictvím společnosti (dříve sdružení) upravuje § 15a odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

   

  Podmínky výkonu vybraných činností ve výstavbě prostřednictvím veřejné obchodní společnosti upravuje § 15b odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Vykonávají-li autorizované osoby povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti, musí být společníky pouze autorizované osoby.

   

  Podmínky výkonu vybraných činností ve výstavbě prostřednictvím společnosti s ručením omezeným upravuje § 15c odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Vykonávají-li autorizované osoby povolání jako společníci společnosti s ručením omezeným, zřízené za účelem výkonu povolání podle tohoto zákona, musí být v takové společnosti většinově zastoupeny autorizované osoby mezi společníky i mezi jednateli; má-li daná společnost jediného společníka nebo jednatele, může jím být pouze autorizovaná osoba.
  Sankce
  Výkon vybraných činností ve výstavbě bez autorizace

  Výkon vybraných činností bez autorizace je přestupkem dle § 180 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu.

  Za výkon vybraných činností bez oprávnění hrozí pokuta dle § 180 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 200.000 Kč.
  Absence živnostenského oprávnění k živnosti volné "Projektování elektrických zařízení"

  Projektování elektrických zařízení fyzickou osobou bez živnostenského oprávnění k živnosti volné je přestupkem dle § 61 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za projektování elektrických zařízení bez živnostenského oprávnění k živnosti volné hrozí fyzické osobě pokuta dle § 61 odst. 4 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 500.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a)

   

  Projektování elektrických zařízení právnickou osobou bez živnostenského oprávnění k živnosti volné je přestupkem dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za projektování elektrických zařízeníí bez živnostenského oprávnění k živnosti volné hrozí právnické osobě pokuta dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 500.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a)
  Absence živnostenského oprávnění k živnosti vázané "Projektová činnost ve výstavbě"

  Výkon vybraných činností fyzickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané je přestupkem dle § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za výkon vybraných činností bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané hrozí fyzické osobě pokuta dle § 61 odst. 4 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 750.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b)

   

  Výkon vybraných činností právnickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané je přestupkem dle § 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za výkon vybraných činností bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané hrozí právnické osobě pokuta dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 750.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
  Absence živnostenského oprávnění k živnosti koncesované "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob"

  Výkon vybraných činností fyzickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované je přestupkem dle § 61 odst. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za projektování security systémů nebo EPS bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované hrozí fyzické osobě pokuta dle § 61 odst. 4 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 1.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c)

   

  Výkon vybraných činností právnickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované je přestupkem dle § 63 odst. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti koncesovanéé, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za výkon vybraných činností bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované hrozí právnické osobě pokuta dle § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 1.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
  Podnikání bez živnostenského oprávnění obecně

  Podnikání bez příslušného živnostenského oprávnění je trestným činem dle § 251 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.:

  Neoprávněné podnikání
  (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

   

  Pojem neoprávněné podnikání "ve velkém rozsahu" pak znamená déle jak půl roku, viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 1229/2014:

  (...) Pokud jde o přečin neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1 tr. zákoníku, dopustí se ho ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání. Podnikáním, které lze považovat za neoprávněné, se rozumí nejen případ, když pachatel vůbec neměl k určité podnikatelské činnosti požadované oprávnění podle živnostenského nebo jiného zákona, nýbrž i situace, když pachatel při své jinak legální podnikatelské činnosti překročil rámec povolení či jiného oprávnění k podnikání. Znak „ve větším rozsahu“ je přitom dán především tehdy, jestliže pachatel neoprávněně podnikal po dobu delší než 6 měsíců (…)

  poslední aktualizace 14. 9. 2021