• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Co musí splňovat projektant elektro

  Kdy musí mít projektant elektro autorizaci?
  Co může projektant elektro projektovat bez autorizace?
  Co hrozí, pokud projektant elektro některé z legislativních požadavků nesplňuje?

  Oprávnění k projektování obecně
  Projektování elektrických zařízení

  K projektování elektrických zařízení je živnostenským zákonem vyžadována živnost volná "Projektování elektrických zařízení", která zahrnuje:

  Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.
  Projektování security systémů

  K projektování security systémů je živnostenským zákonem vyžadována živnost koncesovaná "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", která zahrnuje:

  Projektování (...) elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, (...), kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. (...)
  Projektování protipožárních systémů, určených k ochraně majetku a osob

  K projektování těchto systémů (včetně např. EPS) je živnostenským zákonem vyžadována živnost koncesovaná "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", která zahrnuje:

  Projektování (...) elektronických poplachových systémů (zejména systémů (...) protipožárních (...), určených k ochraně majetku a osob (...)

   

  V případě projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (viz § 4 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) je pak dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vyžadováno splnění podmínek, stanovených konkrétními výrobci vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení:

  Při projektování, popřípadě zpracování prováděcí dokumentace (...) vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (...) musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené (...) průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení (...)

   


  Prakticky pak "splnění podmínek stanovených průvodní dokumentací výrobce" spočívá v tom, že projektant EPS musí nejprve absolvovat školení výrobce konkrétního EPS systému, a teprve na jeho základě pak může navrhovat výrobky onoho konkrétního výrobce. Kopie platného potvrzení o absolvování školení se pak přikládá k projektové dokumentaci, předkládané k posouzení Hasičskému záchrannému sboru ČR.

  Projektování v režimu stavebního zákona

  K projektování ve výstavbě je živnostenským zákonem vyžadována živnost vázaná "Projektová činnost ve výstavbě", která zahrnuje:

  Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové dokumentace podle stavebního zákona.

   

  K projektování ve výstavbě je autorizačním zákonem vyžadována autorizace:

  Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností ve výstavbě.[1]
  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.[1]

   

   


  [1] Co jsou tzv. "vybrané činnosti" definuje § 155 zákona č. 283/2021 Sb.:

  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, může vykonávat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle jiného právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou
  a) zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace,
  b) odborné vedení provádění stavby nebo její změny anebo odstraňování stavby,
  c) ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě,
  d) výkon dozoru projektanta.
  Projektování ve výstavbě prostřednictvím společností

  Podmínky výkonu vybraných činností ve výstavbě prostřednictvím společnosti (dříve sdružení) upravuje § 15a odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

   

  Podmínky výkonu vybraných činností ve výstavbě prostřednictvím veřejné obchodní společnosti upravuje § 15b odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Vykonávají-li autorizované osoby povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti, musí být společníky pouze autorizované osoby.

   

  Podmínky výkonu vybraných činností ve výstavbě prostřednictvím společnosti s ručením omezeným upravuje § 15c odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Vykonávají-li autorizované osoby povolání jako společníci společnosti s ručením omezeným, zřízené za účelem výkonu povolání podle tohoto zákona, musí být v takové společnosti většinově zastoupeny autorizované osoby mezi společníky i mezi jednateli; má-li daná společnost jediného společníka nebo jednatele, může jím být pouze autorizovaná osoba.
  Sankce
  Projektování bez odborné způsobilosti

  Projektování v působnosti zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů:

  Zákon o inspekci práce, ani žádný jiný zákon nikde nestanoví, že by projektování elektrických zařízení bez oprávnění (tj. osoba znalá pro řízení činnosti) bylo přestupkem na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, ani za takovou činnost nehrozí žádné sankce.

   

  Projektování v působnosti zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:

  Zákon o dráhách, ani žádný jiný zákon nikde nestanoví, že by projektování elektrických zařízení bez oprávnění (tj. osoba znalá s vyšší kvalifikací) bylo přestupkem, ani za takovou činnost nehrozí žádné sankce.

   

  Projektování v působnosti zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:

  Projektování elektrických zařízení fyzickou osobou oprávnění báňského úřadu je přestupkem dle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2

  Za projektování elektrických zařízení bez oprávnění báňského úřadu hrozí fyzické osobě pokuta dle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a)
  Výkon vybraných činností ve výstavbě bez autorizace

  Výkon vybraných činností bez autorizace je přestupkem dle § 303 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 155 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona.

   

  Za výkon vybraných činností bez oprávnění hrozí pokuta dle § 303 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb.:

  Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 400 000 Kč.
  Absence živnostenského oprávnění k živnosti volné "Projektování elektrických zařízení"

  Projektování elektrických zařízení fyzickou osobou bez živnostenského oprávnění k živnosti volné je přestupkem dle § 61 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za projektování elektrických zařízení bez živnostenského oprávnění k živnosti volné hrozí fyzické osobě pokuta dle § 61 odst. 4 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a)

   

  Projektování elektrických zařízení právnickou osobou bez živnostenského oprávnění k živnosti volné je přestupkem dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti volné, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za projektování elektrických zařízeníí bez živnostenského oprávnění k živnosti volné hrozí právnické osobě pokuta dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a)
  Absence živnostenského oprávnění k živnosti vázané "Projektová činnost ve výstavbě"

  Výkon vybraných činností fyzickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané je přestupkem dle § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za výkon vybraných činností bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané hrozí fyzické osobě pokuta dle § 61 odst. 4 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b)

   

  Výkon vybraných činností právnickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané je přestupkem dle § 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za výkon vybraných činností bez živnostenského oprávnění k živnosti vázané hrozí právnické osobě pokuta dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
  Absence živnostenského oprávnění k živnosti koncesované "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob"

  Výkon vybraných činností fyzickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované je přestupkem dle § 61 odst. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za projektování security systémů nebo EPS bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované hrozí fyzické osobě pokuta dle § 61 odst. 4 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c)

   

  Výkon vybraných činností právnickými osobami bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované je přestupkem dle § 63 odst. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti koncesovanéé, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění

  Za výkon vybraných činností bez živnostenského oprávnění k živnosti koncesované hrozí právnické osobě pokuta dle § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.:

  Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
  Podnikání bez živnostenského oprávnění obecně

  Podnikání bez příslušného živnostenského oprávnění je trestným činem dle § 251 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.:

  Neoprávněné podnikání
  (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

   

  Pojem neoprávněné podnikání "ve velkém rozsahu" pak znamená déle jak půl roku, viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 1229/2014:

  (...) Pokud jde o přečin neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1 tr. zákoníku, dopustí se ho ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání. Podnikáním, které lze považovat za neoprávněné, se rozumí nejen případ, když pachatel vůbec neměl k určité podnikatelské činnosti požadované oprávnění podle živnostenského nebo jiného zákona, nýbrž i situace, když pachatel při své jinak legální podnikatelské činnosti překročil rámec povolení či jiného oprávnění k podnikání. Znak „ve větším rozsahu“ je přitom dán především tehdy, jestliže pachatel neoprávněně podnikal po dobu delší než 6 měsíců (…)
  Odborná způsobilost k projektování elektrických zařízení

  Bližší informace k rozdělení jednotlivých oblastí viz související rozdělení elektrických zařízení.

  Oblast projektování Požadavky na projektanta elektro Musí mít projektant elektro praxi? Musí mít projektant elektro nějaký doklad?
  projektování elektroinstalací rodinných a bytových domů v osobním vlastnictví mimo oblast BOZP [1] v určitých případech nejsou [2] v určitých případech ne [2] v určitých případech ne [2]
  projektování vyhrazených technických zařízení v působnosti zákona č. 250/2021 Sb. osoba znalá pro řízení činnosti
  nebo osoba autorizovaná [3]
  ANO [4], [5] doklad o složení zkoušky [6]
  nebo osvědčení o autorizaci [7]
  projektování vybraných zařízení v působnosti zákona č. 263/2016 Sb. dle kvalifikačních požadavků [8] dle kvalifikačních požadavků [8] dle kvalifikačních požadavků [8]
  projektování určených technických zařízení v působnosti zákona č. 219/1999 Sb. nejsou [2] ne [2] ne [2]
  projektování určených technických zařízení v působnosti zákona č. 114/1995 Sb. nejsou [2] ne [2] ne [2]
  projektování určených technických zařízení v působnosti zákona č. 266/1994 Sb. osoba znalá s vyšší kvalifikací [9] ANO [10] osvědčení o ověření elektrotechnické kvalifikace [11]
  projektování vyhrazených technických zařízení v působnosti zákona č. 61/1988 Sb. alespoň středoškolské vzdělání s maturitou [12] ANO [12] oprávnění báňského úřadu [13]

   

   


  [1] Je potřeba dávat pozor, co všechno do oblasti BOZP spadá, a co případně ne. Do oblasti BOZP spadají jak pracovně právní vztahy, tak i mnohé další oblasti!

  [2] Je potřeba dávat pozor na to, zdali ten kdo chce projektovat nespadá pod BOZP, viz [1]! Pokud projektující osoba pod BOZP spadá, pak se z její pozice bude jednat nejspíše o projektování vyhrazených technických zařízení, a pak musí splnit i související požadavky.

  [3] Srov. § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.:

  Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět (...) projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona

  [4] Srov. § 19 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 250/2021 Sb.:

  (...) [O]soba znalá pro řízení činnosti (...) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti: (...) odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané na elektrickém zařízení

  [5] Srov. § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb.:

  Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo (...) vykonal odbornou praxi v předepsané délce

  [6] Srov. § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.:

  (...) [O]soba znalá pro řízení činnosti (...) je držitelkou dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice;

  [7] Srov. § 9 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Komora (...) vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací (...)

  [8] Srov. § 30 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.:

  Osoba podle § 29 odst. 1 je v rámci systému řízení povinna stanovit požadavky na výběr a kvalifikaci dodavatele (...) služby (...)

  [9] Srov. Přílohu č. 4 bod 8 písm. c) vyhlášky č. 100/1995 Sb.:

  Osoba znalá s vyšší kvalifikací může (...) projektovat elektrické zařízení.

  [10] Srov. Přílohu č. 4 bod 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb.:

  Za „osobu znalou s vyšší kvalifikací“ se považuje osoba, která splňuje kvalifikaci osoby znalé a má odbornou praxi (...)

  [11] Srov. Přílohu č. 4 bod 15 vyhlášky č. 100/1995 Sb.:

  O ověření elektrotechnické kvalifikace "osoby znalé s vyšší kvalifikací" zkouškou vydá zkušební komise osvědčení. v osvědčení uvede jakou činnost na elektrickém zařízení může osoba vykonávat (...) nebo zda může projektovat elektrické zařízení.

  [12] Srov. § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 298/2005 Sb.:

  [P]rojektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci. Musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky (...)

  [13] Srov. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.:

  Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. (...) Předpoklady k získání oprávnění (...) k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, (...) stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
  Základní požadavky na projektování elektro ve výstavbě

  Přehled této kapitoly zobrazuje požadavky na projektanta elektro v působnosti zákona č. 250/2021 Sb.; pro jiné oblasti (viz předchozí kapitola) bude třetí sloupec tabulky vypadat jinak (viz předchozí kapitola)! Přehled rovněž zobrazuje požadavky na projektanta u dokumentací, spadajících pod stavební zákon; pokud nějaká stavba nespadá pod územní či stavební řízení, nespadá pak pod stavební zákon, tím pádem ani pod autorizaci, a musí tak být pouze osoba znalá pro řízení činnosti.

  Dokumentace Jde o "projektovou dokumentaci"? [1] Musí být osoba autorizovaná dle zákona č. 360/1992 Sb.? [2] Musí být osoba znalá pro řízení činnosti dle zákona č. 250/2021 Sb.? [3]
  Studie
  (zde není myšlena "územní studie")
  ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ne, § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. tuto dokumentaci neuvádí patrně ne, neboť nejde vyloženě o projektování vyhrazených elektrických zařízení (?)
  Pro územní souhlas ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ne, viz § 96 odst. 3 písm. e)
  zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, neboť jde o dokumentaci, která není předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Pro územní řízení ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ANO, viz požadavek § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ne, neboť jde o dokumentaci, která je předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Pro ohlášení stavby ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ne, neboť jde o dokumentaci, která je předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Pro společné řízení ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ne, neboť jde o dokumentaci, která je předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Pro stavební povolení ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ne, neboť jde o dokumentaci, která je předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Změny stavby před jejím dokončením ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ne, neboť jde o dokumentaci, která je předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Pro provádění stavby ANO, viz taxativní výčet
  § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  ANO, viz požadavek § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ne, neboť jde o dokumentaci, která je předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce patrně ne [4] patrně ne [5], [6] pokud nebude zadavatelem vyžadována autorizovaná osoba, pak patrně ano [6]
  Pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace [7] ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ne, § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. tuto dokumentaci neuvádí ne, neboť výrobky nespadají do působnosti zákona č. 250/2021 Sb.
  Technická dokumentace výrobků [8], [9], [10], [11] ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ne, § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. tuto dokumentaci neuvádí ne, neboť výrobky nespadají do působnosti zákona č. 250/2021 Sb.
  Realizační dokumentace ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ne, § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. tuto dokumentaci neuvádí ANO, neboť jde o dokumentaci, která není předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Stavební dokumentace [12] ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ne, § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. tuto dokumentaci neuvádí ANO, neboť jde o dokumentaci, která není předmětem autorizace podle zvláštního zákona
  Dokumentace skutečného provedení ne, není uvedena v taxativním výčtu § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. nemusí, ale má; § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. tuto dokumentaci neuvádí, nicméně TNI 33 2000-6, čl. 6.3.15 autorizovanou osobu požaduje ANO, neboť jde o dokumentaci, která není předmětem autorizace podle zvláštního zákona

   

   


  [1] Ne každou dokumentaci lze nazývat "projektovou". Jako "projektovou dokumentaci" lze nazývat pouze takovou dokumentaci, která je uvedena v taxativním výčtu§ 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.; tam je uvedena tzv. legální definice, co je za "projektovou dokumentaci" považováno. Všechny ostatní dokumentace "projektovou dokumentací"" nejsou.

  [2] Čímž je současně vyžadováno i živnostenské oprávnění k živnosti vázané "projektová činnost ve výstavbě".

  [3] Viz § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.:

  Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět (...) projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona.

  [4] § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. souhrnně hovoří o dokumentaci, která "rozsahem odpovídá" projektové dokumentaci pro provádění stavby, nikoli že by mělo jít o dokumentaci pro provádění stavby podle stavebního zákona.

  [5] MMRČKAIT (bohužel jen neveřejně) tvrdí, že autorizovaná osoba být nemusí (opět s odvoláním dle předchozí poznámky, že jde o dokumentaci, která "rozsahem odpovídá" projektové dokumentaci, ale nejde o projektovou dokumentaci); viz SIXTA, Jan. Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 230/2012 Sb. ze dne 13. 6. 2013, č.j. 21240/2013-33. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; stanovisko patrně nebylo veřejně publikováno, neb se jedná o dopis MMR, adresovaný předsedovi představenstva ČKAIT, který byl následně emailem rozšířen mezi autorizované osoby + po nabytí účinnosti aktuální vyhlášky č. 169/2016 Sb. bylo opět jen emailem vydáno stanovisko legislativní komise ČKAIT ze dne 13. 12. 2016: „(…) kdyby zákonodárce chtěl, aby byla dokumentace pro zadání zakázky vybranou činností ve smyslu uvedeného paragrafu, nepochybně by to někde uvedl (…) na koncepci vyhlášky se (…) nic nezměnilo a dle našeho názoru stále platí závěry ze stanoviska MMR, tedy jde o dokumentaci pro provádění stavby jen obsahově, není s ní identická, a jejím zpracovatelem autorizovaná osoba být nemusí.“; v právní komentářové literatuře se nicméně k § 92 zákona č. 134/2016 Sb. uvádí, že "(...) typicky dochází k tomu, že příslušnou dokumentaci dle písm. a) a (zpravidla) i b) vypracovává třetí osoba, která disponuje odpovídající profesní kvalifikací dle autorizačního zákona".

  [6] Zde bude asi velmi záležet na tom, jaká kvalifikační kritéria stanoví zadavatel příslušné veřejné zakázky. Jestli bude požadovat osobu autorizovanou, anebo osobu znalou pro řízení činnosti. Obě by správně ale požadovat neměl, to by se pak dalo s ohledem na ustanovení § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb. chápat jako omezování volné soutěže.

  [7] Viz společné zásady v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

  [8] Např. technická dokumentace výrobků spadajících pod zákon č. 90/2016 Sb. (typicky rozváděče nízkého napětí, viz např. normy EN/IEC 61439 jmenované v souvisejícím Sdělení Komise č. 2017/C 298/02).

  [9] Např. technická dokumentace nestanovených výrobků, spadajících pod zákon č. 22/1997 Sb. (typicky rozváděče vysokého napětí).

  [10] Např. technická dokumentace stanovených výrobků, spadajících pod zákon č. 22/1997 Sb. (typicky rozváděče strojních zařízení).

  [11] Např. technická dokumentace stanovených výrobků, spadajících pod zákon č. 22/1997 Sb. (typicky některá požárně bezpečnostní zařízení).

  [12] Viz § 2630 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb.:

  Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci

   

  Pozn.: Ve výčtu výše nikde nefiguruje tzv. "jednostupňový projekt", protože fakticky nic takového neexistuje. Pojem "jednostupňový projekt" byl naposledy definován za minulého režimu v § 28 vyhlášky č. 5/1987 Sb., která byla zrušena v březnu 1990. Nicméně jedná se o vybranou činnost, a musí být zpracování "jednostupňového projektu" zajištěno autorizovanou osobou? Pokud taková dokumentace bude mít co dočinění se stavebním úřadem, pak mám za to, že jde o projektovou dokumentaci, a její zpracování autorizovanou osobou zajištěno být musí.

  Jaké obory autorizací souvisejí s projektováním elektro

  Jediný oficiální dokument, který upřesňuje rozdělení, co spadá pod jaký obor autorizace, jsou Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace od ČKAIT. Když se do nich nicméně začtete, patrně z toho příliš moudří nebudete (aneb můžete si u toho hodit korunou, co kam vlastně zařadit).

  Zjednodušeně řečeno, vše co je pevnou součástí staveb (např. zásuvkové rozvody), či co upravuje prostředí ve stavbách (např. typicky umělé osvětlení), spadá pod autorizaci technika prostředí staveb (TPS) [1]; většina všeho co je vně staveb, či případně jakékoli výrobní i nevýrobní technologie, ať už ve stavbách, či mimo ně, pak spadají pod autorizaci technologická zařízení staveb (TZS) [2]. Dle autorizačního zákona současně platí, že autorizovaná osoba je oprávněna pouze v rozsahu oboru, popřípadě specializace pro kterou mu byla udělena autorizace. [3], [4], [5]

  Oblast projektování elektro Do jaké části dokumentace spadá dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.? Související obor autorizace
  projektování zásuvkových a světelných elektroinstalací budov D.1.4 Technika prostředí staveb [6] technika prostředí staveb
  specializace elektrotechnická zařízení
  projektování ochrany objektů před bleskem D.1.4 Technika prostředí staveb [6] technika prostředí staveb
  specializace elektrotechnická zařízení
  projektování vnitřních rozvodů elektronických komunikací D.1.4 Technika prostředí staveb [7] technika prostředí staveb
  specializace elektrotechnická zařízení
  projektování EPS D.1.4 Technika prostředí staveb [8], [10] technika prostředí staveb
  specializace elektrotechnická zařízení
  projektování EPS D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [9], [10] technologická zařízení staveb
  projektování vnějších distribučních a přenosových sítí D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [11] technologická zařízení staveb
  projektování veřejného osvětlení D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [12] technologická zařízení staveb
  projektování fotovoltaických elektráren D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [13] technologická zařízení staveb
  projektování kogeneračních jednotek D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [13] technologická zařízení staveb
  projektování trafostanic D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [13] technologická zařízení staveb
  projektování vnějších sítí elektronických komunikací D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [14] technologická zařízení staveb
  projektování výrobních či nevýrobních technologií, technologických linek, apod. D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [15] technologická zařízení staveb

   

   


  [1] Srov. § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám (...) autorizaci pro obory (...) technika prostředí staveb

  [2] Srov. § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám (...) autorizaci pro obory (...) technologická zařízení staveb

  [3] Srov. § 18 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat (...)

  [4] Srov. § 19 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat (...)

  [5] Srov. § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  [6] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  D.1.4 Technika prostředí staveb (...) silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

  [7] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  D.1.4 Technika prostředí staveb (...) elektronické komunikace

  [8] Srov. Přílohu č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (EPS v části D.1.4 vyhláška uvádí nesystematicky pouze ve stupni pro povolování staveb):

  D.1.4 Technika prostředí staveb (...) vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

  [9] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (EPS v části D.2 vyhláška uvádí nesystematicky pouze ve stupni pro provádění stavby):

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (...) vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

  [10] Co jsou tzv. "vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení" definuje § 4 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

  Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen "vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení") se považují elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní a polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, požární a evakuační výtahy.

  [11] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (...) podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky

  [12] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (...) vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky

  [13] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (...) stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla

  [14] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (...) nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek

  [15] Srov. Přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (...) Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní
  Základní požadavky na autorizování dokumentací
  DUR: Dokumentace k územnímu řízení

  DUR není projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet§ 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. neuvádí.

  Zpracování DUR spadá mezi vybrané činnosti ve výstavbě.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  (…) Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování (…) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí (…)

   

  Zpracování DUR proto musí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu

  § 2 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   

  Autorizovaná osoba musí být autorizována v příslušném oboru a specializaci.

  § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje (...) autorizaci pro obory:
  e) technologická zařízení staveb,
  f) technika prostředí staveb,

  § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  § 18 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

  § 19 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

   

  Dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika musí autorizovaná osoba DUR autorizovat, viz Článek 3 odst. 1 písm. c) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí

  Autorizace projektové dokumentace je současně dle Článku 2 odst. 3 pravidel ČKAIT podmínkou pojištění odpovědnosti autorizované osoby (je tedy víc než vhodné projektovou dokumentaci vždy autorizovat, bez ohledu na to co si přeje nebo nepřeje objednatel):

  Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

   

  DSP: Dokumentace pro stavební povolení

  DSP je projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet§ 158 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. jmenuje:

  Projektovou dokumentací je (...) dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení

   

  Zpracování DSP tudíž spadá mezi vybrané činnosti ve výstavbě dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  (…) Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování (…) projektové dokumentace (...)

   

  Zpracování DSP proto musí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu

  § 2 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   

  Autorizovaná osoba musí být autorizována v příslušném oboru a specializaci.

  § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje (...) autorizaci pro obory:
  e) technologická zařízení staveb,
  f) technika prostředí staveb,

  § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  § 18 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

  § 19 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

   

  Dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika musí autorizovaná osoba DSP autorizovat, viz Článek 3 odst. 1 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona

  Autorizace projektové dokumentace je současně dle Článku 2 odst. 3 pravidel ČKAIT podmínkou pojištění odpovědnosti autorizované osoby (je tedy víc než vhodné projektovou dokumentaci vždy autorizovat, bez ohledu na to co si přeje nebo nepřeje objednatel):

  Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

   

  DPS: Dokumentace pro provádění stavby

  DPS je projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet§ 158 odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb. jmenuje:

  Projektovou dokumentací je (...) dokumentace pro provádění stavby

   

  Zpracování DPS tudíž spadá mezi vybrané činnosti ve výstavbě dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:
  (…) Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování (…) projektové dokumentace (...)

   

  Zpracování DPS proto musí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

  § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu

  § 2 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   

  Autorizovaná osoba musí být autorizována v příslušném oboru a specializaci.

  § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje (...) autorizaci pro obory:
  e) technologická zařízení staveb,
  f) technika prostředí staveb,

  § 12 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.:

  K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

  § 18 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

  § 19 zákona č. 360/1992 Sb.:

  Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn (...)

   

  Dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika musí autorizovaná osoba DPS autorizovat, viz Článek 3 odst. 1 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona

  Autorizace projektové dokumentace je současně dle Článku 2 odst. 3 pravidel ČKAIT podmínkou pojištění odpovědnosti autorizované osoby (je tedy víc než vhodné projektovou dokumentaci vždy autorizovat, bez ohledu na to co si přeje nebo nepřeje objednatel):

  Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

   

  RDS: Realizační dokumentace

  Pod tento pojem lze zahrnout široké spektrum dokumentací, určených pro vlastní realizaci díla, zpravidla zajišťovaných zhotovitelem. Zejména sem spadá Dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace [1], schémata a výrobní dokumentace rozváděčů [2], dokumentace strojních celků či linek [3], dokumentace kabelů a systémů ochrany kabelových tras proti požáru [4], atd. U veřejných zakázek může zahrnovat zapracování požadavků a návazností dle konktérních dodaných výrobků (které dosud v rámci povinně anonymní zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce nebyly známy). Může zahrnovat i jakékoli další dopřesňování či rozkreslování detailů předchozích projektových dokumentací pro účely vlastní realizace díla zhotovitelem.

  Nad rámec předchozího odstavce, pokud neexistuje legislativní povinnost vypracování dokumentace pro provádění stavby (viz obecné zásady jejího zpracování), pak dokumentace zpracovaná po dokumentaci pro povolení stavby může být klidně označena jako dokumentace realizační (před zpracováním realizační dokumentace není obecná povinnost mít zpracovánu dokumentaci pro provádění stavby); tám pádem pak dokumentace, která by normálně byla označována jako dokumentace prováděcí, může být klidně nazývána jako realizační (a to zejména s ohledem na požadované oprávnění zpracovatele, kdy její zpracovatel není autorizovanou osobou, viz dále).

   

  RDS není projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet§ 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. neuvádí.

  Zpracování RDS tak ze stejného důvodu není vybranou činností ve výstavbě (viz § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.).

  Zpracování RDS tudíž nemusí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

   

  Zpracovává-li RDS autorizovaná osoba, pak dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika může (ale nemusí) RDS autorizovat, viz Článek 3 odst. 3 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.

   

  Velký pozor na to, že zpracovatel RDS je ex lege vtažen do společné a nerozdílné odpovědnosti za vady se zhotovitelem, viz § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.:

  Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně (...) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci.
  Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

   

   


  [1] Viz společné zásady v úvodu Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

  Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

  [2] Viz technická dokumentace výrobků spadajících pod zákon č. 90/2016 Sb.; které výrobky pod daný zákon spadají definuje např. Sdělení Komise č. 2017/C 298/02 (typicky rozváděče, viz v odkazu jmenované normy souboru EN/IEC 61439).

  [3] Viz technická dokumentace strojních zařízení dle Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

  [4] Viz technická dokumentace vybraných stavebních výrobků dle § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

  DSPS: Dokumentace skutečného provedení stavby

  DSPS není projektovou dokumentací, neboť ji taxativní výčet§ 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. neuvádí.

  Zpracování DSPS tak ze stejného důvodu není vybranou činností ve výstavbě (viz § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.).

  Zpracování DSPS tudíž nemusí být zajištěno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

   

  Zpracovává-li DSPS autorizovaná osoba, pak dle Pravidel ČKAIT pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika může (ale nemusí) DSPS autorizovat, viz Článek 3 odst. 3 písm. d) pravidel ČKAIT (povšimněte si požadavku na "vlastnoruční podpis"; často viděné DWG klikyháky v razítku nejsou vlastnoručním podpisem):

  Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.

   

  Výše uvedené legislativní požadavky nicméně nabořila TNI 33 2000-6 z března 2020, která jako autora dokumentace skutečného provedení elektrických instalací autorizovanou osobu dle zákona č. 360/1992 Sb. naopak požaduje:

  6.3.15 projektant
  projektant dokumentace skutečného provedení elektrické instalace (zařízení) je fyzická nebo právnická osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (viz zákon č. 360/1992 Sb.), která je zpracovatelem projektové dokumentace skutečného provedení elektrické instalace
  POZNÁMKA 1 k heslu Tato osoba zpravidla také vykonává autorský dozor při realizaci díla.
  POZNÁMKA 2 k heslu Nebyl-li projektantem dokumentace skutečného provedení elektrické instalace (zařízení) vykonáván autorský dozor, přebírá odpovědnost za dodržení ustanovení technických norem investor popř. jím pověřená osoba.
  [1]

   

   


  [1] Lze usuzovat, že pojem "jím pověřená osoba" patrně směřuje na osobu vykonávající dozor. Prakticky by to patrně směřovalo na technický dozor stavebníka, což opět musí být dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. autorizovaná osoba:

  (...) je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

   

  Každá z výše uvedených kapitol uvádí požadavky na projektanta elektro z dané oblasti, jednotlivé oblasti je nicméně nutné mezi sebou dále kombinovat!

  To znamená, že pokud chce projektant elektro např. projektovat dokumentaci pro provádění stavby rodinného domu, tak k tomuto sice nemusí splňovat žádné požadavky odborné způsobilosti (viz druhá kapitola), ale musí být držitelem příslušných živnostenských oprávnění projektování elektrických zařízeníprojektová činnost ve výstavbě (viz první kapitola), a musí mít buďto sám autorizaci, popř. musí mít zajištěnu autorizovanou osobu (viz třetí, čtvrtá a pátá kapitola); daná dokumentace pak musí být autorizována (viz pátá kapitola).

   

  poslední aktualizace 9. 2. 2024