• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Být v obraze
 • Základní normy související s projektováním elektrických zařízení

  Přehled aktuálně 2087 norem rozdělených do kategorií, které nějakým způsobem souvisejí s projektováním slaboproudu
  (je nicméně nutno upozornit, že jde o přehled základní, nikoli o vyčerpávající, úplný, či konečný seznam souvisejících norem.)

  Platnost všech norem je pravidelně měsíčně automaticky kontrolována vůči oficiální databázi ČSN, takže zde naleznete pouze platné technické normy. Vyjde-li nějaká nová norma, zpravidla rovnou nahradí příslušnou předchozí normu (takže mohou souběžně platit obě dvě, nicméně zde ve výpisu je vždy uváděna poslední platná norma; nevypisují se všechny souběžně platné normy).

  Kapitoly jsou řazeny abecedně, normy v nich jsou řazeny podle třídících znaků jednotlivých norem.

   

  Pokud Vám v přehledu níže nějaká norma schází, či máte tip na jejich lepší uspořádání, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

   

  Audiovizuální technika
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN IEC 62368-3 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami (6.2020)
  ČSN EN 61030 Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B) (10.1997)
  ČSN EN 61603-6 Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály (7.2002)
  ČSN EN 61606-1 ed. 2 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně (5.2010)
  ČSN EN 61606-2 ed. 2 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky (5.2010)
  ČSN EN 61606-3 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 3: Zařízení pro profesionální použití (6.2009)
  ČSN EN 61606-4 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 4: Osobní počítač (10.2007)
  ČSN EN 61866 Audiovizuální systémy - Systém interaktivního přenosu textu (ITTS) (1.2000)
  ČSN 36 8601 Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu (9.2003)
  ČSN EN 62075 ed. 2 Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign (7.2013)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  ČSN ETS 300 840 ed. 1 Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém utajení pro audiovizuální služby (11.1998)
  ČSN ETS 300 841 ed. 1 Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Správa šifrovacího klíče a opravňovací systém pro audiovizuální služby (11.1998)
  Automatizace / měření a regulace
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN 62820-1-1 Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (9.2017)
  ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení (2.2021)
  ČSN EN 60730-1 ed. 4 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky (9.2017)
  ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače (9.2019)
  ČSN ISO/IEC 21823-1 Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura (1.2020)
  ČSN P CEN/TS 15810 Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov (4.2014)
  ČSN EN ISO 16484-1 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace (4.2011)
  ČSN EN ISO 16484-2 Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware (2.2005)
  ČSN EN ISO 16484-3 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce (2.2006)
  ČSN EN ISO 16484-6 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (10.2020)
  ČSN EN 14908-7 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (6.2020)
  ČSN EN 12255-12 Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení (8.2004)
  Bezpečnost
  ČSN ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení (12.2005)
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN 61508-3 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software (1.2011)
  ČSN EN 61508-4 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky (2.2011)
  ČSN EN 61508-5 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (1.2011)
  ČSN EN 61508-6 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (1.2011)
  ČSN EN 61508-7 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření (1.2011)
  ČSN EN 61511-1 ed. 2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování (5.2018)
  ČSN EN IEC 62443-2-4 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (11.2019)
  ČSN EN IEC 62443-3-2 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (3.2021)
  ČSN EN IEC 62443-4-1 Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku (10.2018)
  ČSN EN IEC 62443-4-2 Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS (11.2019)
  ČSN EN 61131-6 Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (7.2013)
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN EN 60073 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.2003)
  ČSN EN 60447 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání (12.2004)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN EN IEC 63044-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (3.2018)
  TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti (4.2015)
  ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (4.1993)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN EN IEC 61010-2-130 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích (1.2022)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN IEC 62368-3 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami (6.2020)
  ČSN EN 62949 Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím (10.2017)
  ČSN ETSI EN 302 999 V1.2.1 Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením (11.2013)
  Bezpečnost informací & kybernetická bezpečnost
  ČSN P CEN/TS 16850 Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních (2.2020)
  ČSN EN 62351-9 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy (2.2018)
  ČSN EN IEC 62859 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti (2.2021)
  ČSN EN IEC 62645 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost (4.2021)
  ČSN EN IEC 63154 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Kybernetická bezpečnost - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (10.2021)
  ČSN EN ISO/IEC 27011 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002 (11.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 27017 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002 (6.2017)
  ČSN EN ISO/IEC 27019 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl (8.2020)
  ČSN ISO/IEC 27102 Správa a řízení bezpečnosti informací - Směrnice pro pojištění kybernetických rizik (1.2022)
  ČSN P ISO/IEC TS 27100 Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy (11.2021)
  ČSN P ISO/IEC TS 27110 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro vývoj rámce kybernetické bezpečnosti (1.2022)
  ČSN EN ISO/IEC 27000 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník (6.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 27006 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací (5.2021)
  ČSN EN ISO/IEC 27007 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací (10.2020)
  ČSN ISO/IEC 27003 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny (3.2018)
  ČSN ISO/IEC 27004 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení (3.2018)
  ČSN ISO/IEC 27005 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací (4.2019)
  ČSN ISO/IEC 27009 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky (4.2021)
  ČSN ISO/IEC 27014 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Správa a řízení bezpečnosti informací (11.2021)
  ČSN ISO/IEC 27032 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost (10.2013)
  ČSN EN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky (9.2014)
  ČSN EN ISO/IEC 27002 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací (9.2014)
  ČSN ISO/IEC 27035-1 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 1: Principy řízení incidentů (5.2018)
  ČSN ISO/IEC 27035-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty (5.2018)
  ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (8.2016)
  ČSN ETSI EN 303 645 V2.1.1 CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky (1.2021)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  ČSN EN ISO/IEEE 11073-40101 Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40101: Základy - Kybernetická bezpečnost - Procesy posuzování zranitelností (10.2022)
  ČSN EN ISO/IEEE 11073-40102 Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40102: Základy - Kybernetická bezpečnost - Schopnosti pro zmírnění dopadů (10.2022)
  ČSN EN ISO 27799 Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002 (2.2019)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu A
  ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.2011)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu B
  ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky (2.2019)
  ČSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (4.2009)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN EN 61310-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (9.2008)
  ČSN EN 61310-2 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení (9.2008)
  ČSN EN 61310-3 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.2008)
  ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (4.2021)
  ČSN EN IEC 62061 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností (1.2022)
  TNI CLC/TR 62061-1 Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení (12.2013)
  ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (5.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci (3.2017)
  ČSN EN ISO 13849-2 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti (6.2013)
  ČSN EN ISO 13854 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (1.2021)
  ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami (9.2022)
  ČSN EN ISO 14118 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (12.2018)
  ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (7.2020)
  ČSN EN ISO 14159 Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (12.2008)
  TNI ISO/TR 14121-2 Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod (12.2020)
  ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.2010)
  ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci (1.2017)
  ČSN EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (7.2014)
  ČSN EN ISO 13851 Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr (3.2020)
  ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.2009)
  ČSN EN 614-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.2009)
  ČSN EN 894-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači (5.2009)
  ČSN EN 894-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače (5.2009)
  ČSN EN 894-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače (5.2009)
  ČSN EN 894-4 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů (1.2011)
  ČSN EN 842+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení (5.2009)
  ČSN EN 981+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů (5.2009)
  BIM
  ČSN EN ISO 16739-1 Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma (10.2020)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (10.2017)
  ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu (2.2014)
  ČSN EN ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model (5.2017)
  ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících (12.2020)
  ČSN EN ISO 23387 Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy (5.2021)
  ČSN P ISO/TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) (2.2014)
  ČSN EN ISO 29481-1 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát (5.2018)
  ČSN EN ISO 29481-2 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce (11.2017)
  ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy (9.2021)
  ČSN EN ISO 19650-1 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy (10.2019)
  ČSN EN ISO 19650-2 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv (12.2019)
  ČSN EN ISO 19650-3 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv (4.2021)
  ČSN EN ISO 19650-5 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (2.2021)
  ČSN ISO 15686-4 Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM) (8.2014)
  Digitální síť integrovaných služeb (ISDN)
  ČSN IEC 50(716-1) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska (11.1999)
  ČSN ISO/IEC 10173 Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Konektor rozhraní a přiřazení kontaktů pro primární přístupový konektor k integrovaným službám digitální sítě (ISDN) umístěný v referenčních bodech S a T (9.2008)
  ČSN ISO/IEC 8473-5 Informační technologie - Protokol pro poskytnutí síťové služby v režimu bez spojení - Část 5: Zajištění základní služby pomocí B-kanálů ISDN s přepojovanými okruhy (6.1999)
  ČSN ISO/IEC 9574 Informační technika. Poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN) (6.1996)
  ČSN ISO/IEC 14709-1 Informační technologie - Uspořádání kabeláže v objektu uživatele (CPC) pro aplikace - Část 1: Základní přístup digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) (1.2000)
  ČSN ISO/IEC 14709-2 Informační technologie - Uspořádání kabeláže v objektu uživatele (CPC) pro aplikace - Část 2: Primární rychlost digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) (1.2000)
  ČSN EN 50098-1 Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN (8.1999)
  ČSN EN 50098-2 Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 2: ISDN 2 048 kbit/s - Primární přístup a rozhraní pronajatých linek (9.1998)
  ČSN ETS 300 603 Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06) (9.1995)
  ČSN ETS 300 604 Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (9.1995)
  ČSN ETS 300 604 ed. 2 Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (8.2003)
  ČSN ETS 300 604 ed. 3 Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (3.1997)
  ČSN ETS 300 604 ed. 4 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (8.1997)
  ČSN ETS 300 604 ed. 5 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (12.1997)
  ČSN ETS 300 604 ed. 6 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (7.1998)
  ČSN ETS 300 604 ed. 7 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 4.13.1) (1.2000)
  ČSN ETS 300 600 Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na signalizaci při spolupráci digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) (GSM 09.03) (3.1996)
  ČSN ETS 300 975 ed. 1 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06 verze 5.0.2) (7.1998)
  ČSN ETS 300 976 ed. 1 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.2.2) (7.1998)
  ČSN ETS 300 976 ed. 2 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.3.1) (9.1998)
  ČSN ETS 300 976 ed. 3 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.4.1) (11.1998)
  ČSN ETS 300 976 ed. 4 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.5.1) (5.1999)
  ČSN ETS 300 976 ed. 5 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.6.1) (8.1999)
  ČSN ETS 300 976 ed. 6 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.7.1) (12.1999)
  ČSN ETS 300 976 ed. 7 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.8.1) (1.2000)
  ČSN ETS 300 976 ed. 8 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.9.1) (5.2000)
  ČSN ETS 300 976 ed. 9 Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.10.1) (3.2001)
  ČSN ETS 300 048 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN. Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního volání (PVC) poskytované kanálem B s přístupem uživatele - základním a primárním (6.1995)
  ČSN ETS 300 048 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN - Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního okruhu (PVC) poskytované kanálem B s přístupem uživatele - základním a primárním (11.1998)
  ČSN ETS 300 049 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN. Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního volání (PVC) poskytované kanálem D s přístupem uživatele - základním a primárním (6.1995)
  ČSN ETS 300 049 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN - Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního okruhu (PVC) poskytované kanálem D s přístupem uživatele - základním a primárním (11.1998)
  ČSN ETS 300 050 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Popis služby (8.1995)
  ČSN ETS 300 053 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba. Popis služby (8.1995)
  ČSN ETS 300 056 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Popis služby (6.1995)
  ČSN ETS 300 059 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - Doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 062 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Popis služby (8.1995)
  ČSN ETS 300 089 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volající přípojky (CLIP) - doplňková služba. Popis služby (6.1995)
  ČSN ETSI EN 300 089 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Popis služby (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 089 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Popis služby (6.2001)
  ČSN ETS 300 090 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení předání identifikace volající přípojky (CLIR) - doplňková služba. Popis služby (6.1995)
  ČSN ETSI EN 300 090 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Popis služby (8.2001)
  ČSN ETS 300 094 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba. Popis služby (6.1995)
  ČSN ETSI EN 300 094 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Popis služby (3.2001)
  ČSN ETS 300 095 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Popis služby (6.1995)
  ČSN ETS 300 099 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace rozhraní bodu přístupu k paketovému oddílu (PHI) (11.1994)
  ČSN ETS 300 099 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace rozhraní bodu přístupu k paketovému manipulačnímu programu (PHI) (5.1999)
  ČSN ETS 300 100 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Směrování podporující služby uživatelské části ISDN (ISUP), verze 1 (6.1995)
  ČSN ETS 300 108 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 109 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz pro použití při přenosu hovorové informace. Popis služby (10.1994)
  ČSN ETS 300 110 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz pro použití při přenosu zvukové informace o šíři 3,1 kHz. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 111 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 3,1 kHz. Popis služby (10.1994)
  ČSN ETS 300 120 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Telefax skupiny 4 - požadavky na službu (11.1994)
  ČSN ETS 300 128 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 136 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 139 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 164 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konference na výzvu (MMC) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 178 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: informace o poplatku během spojování (AOC-S) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 179 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: informace o poplatku během spojení (AOC-D) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 180 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: Informace o poplatku na konci spojení (AOC-E) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 183 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 186 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 251 Síťové aspekty (NA). Přístupnost pro mezinárodní mezikoncové provozní relace ISDN s přepojováním okruhů 64 kbit/s (11.1994)
  ČSN ETS 300 262 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Na syntaxi založená úplná telekomunikační služba. Videotex. Popis služby (11.1994)
  ČSN ETS 300 263 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 7 kHz. Popis služby (4.1995)
  ČSN ETS 300 264 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Videotelefon. Popis služby (4.1995)
  ČSN ETS 300 199 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při obsazení (CFB) - doplňková služba. Popis služby (1.1996)
  ČSN ETSI EN 300 199 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování při obsazení (CFB) - doplňková služba - Popis služby (12.2001)
  ČSN ETS 300 200 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Nepodmíněné přesměrování (CFU) - doplňková služba. Popis služby (1.1996)
  ČSN ETS 300 201 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - doplňková služba. Popis služby (1.1996)
  ČSN ETSI EN 300 201 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - doplňková služba - Popis služby (11.2001)
  ČSN ETS 300 202 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Odklon volání (CD) - doplňková služba. Popis služby (1.1996)
  ČSN ETS 300 389 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie neomezeně strukturované služby na komutovaných okruzích s přenosovou rychlostí násobenou 8 kHz. Popis služby (obsahuje opravu Cor.: 1995) (1.1996)
  ČSN ETS 300 345 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Spolupráce mezi veřejnými ISDN a soukromými ISDN při poskytování telekomunikačních služeb. Všeobecná hlediska (1.1996)
  ČSN ETS 300 349 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 3/4 (1.1996)
  ČSN ETS 300 299 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Přístup uživatelské sítě založený na použití označených bloků. Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (1.1996)
  ČSN ETS 300 299 ed. 2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikaci B-ISDN (7.1998)
  ČSN ETSI EN 300 299 V1.3.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (6.2000)
  ČSN ETSI EN 300 299 V1.3.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (2.2001)
  ČSN ETS 300 300 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Přístup uživatelské sítě založený na synchronní digitální hierarchii (SDH). Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (1.1996)
  ČSN ETS 300 300 ed. 2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě založený na synchronní digitální hierarchii (SDH) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN při asynchronním způsobu přenosu (ATM) 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s (1.1998)
  ČSN ETS 300 298-1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM. Část 1: Funkční specifikace ATM v B-ISDN (4.1996)
  ČSN ETS 300 298-1 ed. 2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Část 1: Funkční charakteristiky ATM v B-ISDN (11.1997)
  ČSN ETS 300 298-2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM. Část 2: Specifikace vrstvy ATM v B-ISDN (4.1996)
  ČSN ETS 300 298-2 ed. 2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Část 2: Specifikace vrstvy ATM v B-ISDN (11.1997)
  ČSN ETS 300 298-3 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (9.1999)
  ČSN EN 300 301-1 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN - Definice shody pro dostupnou bitovou rychlost (ABR) a pro blokovaný přenos ATM (ABT) (1.1999)
  ČSN ETS 300 301 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN (3.1996)
  ČSN ETS 300 301 ed. 2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN (4.1998)
  ČSN ETS 300 399-2 Služby převádění rámců. Část 2: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosová služba převádění rámců. Definice služby (8.1996)
  ČSN ETS 300 399-4 ed. 1 Služby převádění rámců - Část 4: Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přenosová služba převádění rámců - Definice služby (3.1999)
  ČSN P I-ETS 300 353 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1 (8.1996)
  ČSN P I-ETS 300 353 ed. 2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1 (10.1999)
  ČSN ETS 300 404 ed. 2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN (1.1998)
  ČSN P I-ETS 300 404 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN (8.1996)
  ČSN EN 300 367 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Popis služby (10.1999)
  ČSN ETS 300 367 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ETC) - doplňková služba. Popis služby (8.1996)
  ČSN ETS 300 409 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba přenosu souborů. Eurofile. Popis služby (8.1996)
  ČSN ETS 300 410 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba přenosu souborů a řízení přístupu (FTAM). Popis služby (8.1996)
  ČSN ETS 300 354 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Referenční model protokolu (PRM) pro B-ISDN (8.1996)
  ČSN ETS 300 428 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace adaptační vrstvy (AAL) - typ 5 (4.1996)
  ČSN ETS 300 455-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Služba širokopásmové virtuální cesty (BVPS). Část 1: BVPS pro stálé telekomunikace (BVPS-P) (2.1997)
  ČSN ETS 300 455-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Služba širokopásmové virtuální cesty (BVPS). Část 2: BVPS pro náhradní telekomunikace (BVPS-R) (2.1997)
  ČSN ETS 300 357 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba. Popis služby (8.1996)
  ČSN ETSI EN 300 357 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Popis služby (11.2001)
  ČSN ETS 300 458 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace rozhraní vzdáleného převáděče rámce (RFHI) (3.1997)
  ČSN ETS 300 334 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Směrování podporující služby uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 (3.1997)
  ČSN P I-ETS 300 464 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Způsob přenosu buněk ve vrstvě ATM pro typy spojení v B-ISDN (3.1997)
  ČSN P I-ETS 300 465 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Dostupnost a provozuschopnost semipermanentního spojení B-ISDN (3.1997)
  ČSN ETS 300 208 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba. Popis služby (1.1997)
  ČSN ETS 300 284 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba. Popis služby (1.1997)
  ČSN ETS 300 643 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Všeobecná síťová hlediska a funkce - Podvrstva specifické konvergence služby převádění rámců (FR-SSCS) [Doporučení ITU-T I.365.1 (1993)] (4.1997)
  ČSN ETS 300 710 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Universální přístupové číslo (UAN) - služba - Popis služby (1.1998)
  ČSN ETS 300 711 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Volání na virtuální kartu (VCC) - Popis služby (1.1998)
  ČSN ETS 300 712 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Sazba s příplatkem (PRM) - služba - Popis služby (1.1998)
  ČSN ETS 300 713 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Dálkové hlasování (VOT) - služba - Popis služby (1.1998)
  ČSN ETS 300 780 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Širokopásmová přenosová služba orientovaná na spojení (BCOBS) (11.1998)
  ČSN ETS 300 469 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Správa síťového prvku (11.1998)
  ČSN ETS 300 467 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podpora přenosové služby převádění rámců (FRBS) v B-ISDN a spolupráce převádění rámců mezi B-ISDN a jinými sítěmi (11.1998)
  ČSN EN 301 117 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí transportní služby orientované na spojení (COTS) (4.1999)
  ČSN ETS 300 842 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí síťové služby orientované na spojení (CONS) (4.1999)
  ČSN ETS 300 142 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a jiné digitální telekomunikační sítě - Přenos netelefonních signálů - Videokodek pro audiovizuální služby s rychlostí p x 64 kbit/s (7.1999)
  ČSN ETS 300 650 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Popis služby (7.1999)
  ČSN ETSI EN 300 650 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Popis služby (11.2001)
  ČSN EN 301 082 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Pevná zábrana odchozího volání (OCB-F) - doplňková služba - Popis služby (9.1999)
  ČSN ETSI EN 301 082 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Pevná zábrana odchozího volání (OCB-F) - doplňková služba - Popis služby (3.2001)
  ČSN EN 301 084 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uživatelem ovládaná zábrana odchozího volání (OCB-UC) - doplňková služba - Popis služby (9.1999)
  ČSN ETSI EN 301 084 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uživatelem ovládaná zábrana odchozího volání (OCB-UC) - doplňková služba - Popis služby (3.2001)
  ČSN ETS 300 818 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Provozuschopnost spojení v B-ISDN (10.1999)
  ČSN ETS 300 821 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podpora základní služby vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC) AAL typu 5 (AAL5) (10.1999)
  ČSN EN 301 134 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Popis služby (10.1999)
  ČSN EN 301 132 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezpečnostní nástroje (SET) pro použití v telekomunikačních službách (11.1999)
  ČSN EN 301 133 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Selektivní přesměrování (SCF) - doplňkové služby (nepodmíněné, při obsazení a při nepřihlášení) - Popis služby (11.1999)
  ČSN EN 301 131 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba teleakce - Popis služby (1.2000)
  ČSN EN 300 823 V1.2.2 Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), koncových zařízení digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu) (1.2000)
  ČSN ETS 300 823 Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a koncových zařízení veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu) (8.2003)
  ČSN EN 301 363 V1.1.2 Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), koncových zařízení digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu) - Specifikace zkoušky shody (2.2000)
  ČSN ETSI EN 301 691 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Služba dálkového řízení - Popis služby (8.2001)
  ČSN ETSI EN 301 848-1 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Řízení přenosu nezávislého volání (BICC) - Signalizační postupy v páteřní síti ATM/IP/.. - Soubor možností 1 (CS1) - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.1901, Q.765.5) (9.2001)
  ČSN ETSI EN 301 850-1 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Podpora protokolu generického adresování a transportu - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.765.4) (9.2001)
  ČSN ETS 300 840 ed. 1 Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém utajení pro audiovizuální služby (11.1998)
  ČSN ETS 300 841 ed. 1 Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Správa šifrovacího klíče a opravňovací systém pro audiovizuální služby (11.1998)
  ČSN ETS 300 392-4-2 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 4: Základní činnost bran - Podčást 2: Brána digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) (4.2001)
  ČSN ETS 300 434-1 ed. 1 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Spolupráce digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) v sestavě koncového systému - Část 1: Specifikace spolupráce (3.1997)
  ČSN ETS 300 434-2 ed. 1 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Spolupráce digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) v sestavě koncového systému - Část 2: Profil přístupu (3.1997)
  ČSN ETSI EN 300 434-1 V1.2.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Část 1: Specifikace spolupráce (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 434-2 V1.2.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Část 2: Profil přístupu (3.2002)
  ČSN ETS 300 758-1 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Přehled (3.1998)
  ČSN ETS 300 758-2 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení přenosné části (PT) (3.1998)
  ČSN ETS 300 758-3 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení pevné části (FT) (3.1998)
  ČSN ETS 300 705-1 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (6.1998)
  ČSN ETS 300 705-2 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (6.1998)
  ČSN ETS 300 787 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přístup DECT do GSM přes ISDN - Všeobecný popis požadavků na služby (6.1998)
  ČSN ETS 300 788 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přístup DECT do GSM přes ISDN - Funkční možnosti a informační toky (6.1998)
  ČSN ETS 300 822 ed. 1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Specifikace spolupráce a profilu (3.1999)
  ČSN ETSI EN 300 822 V1.2.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Spolupráce a specifikace profilu (3.2002)
  ČSN EN 301 241-1 V1.1.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (1.2000)
  ČSN EN 301 241-2 V1.1.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (1.2000)
  ČSN EN 301 440 V1.2.2 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Požadavky na připojení koncových zařízení pro aplikace profilu spolupráce DECT/ISDN (1.2000)
  ČSN EN 301 614-1 V1.1.2 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 1: Přehled specifikace zkoušek profilu (PTS) (1.2000)
  ČSN EN 301 614-2 V1.1.2 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení přenosné části (PT) (1.2000)
  ČSN EN 301 614-3 V1.1.2 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení pevné části (FT) (1.2000)
  ČSN ETSI EN 301 361-1 V1.1.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Profil specifikace spolupráce protokolu mobility ISDN (IMIP) - Část 1: Spolupráce DECT/ISDN pro podporu mobility bezšňůrového koncového zařízení (CTM) (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 361-2 V1.1.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Profil specifikace spolupráce protokolu mobility ISDN (IMIP) - Část 2: Spolupráce DECT/ISDN pro podporu globálního systému mobilních komunikací (GSM) (10.2000)
  ČSN P I-ETS 300 763-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (10.1998)
  ČSN P I-ETS 300 763-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (10.1998)
  ČSN P I-ETS 300 763-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (10.1998)
  ČSN ETS 300 807 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Nízkofrekvenční charakteristiky koncových zařízení určených k podpoře konferenčních služeb v ISDN (9.1998)
  ČSN ETS 300 838 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Harmonizované programovatelné komunikační rozhraní (HPCI) pro ISDN (6.1999)
  ČSN ETS 300 835 ed. 1 Multimediální koncová zařízení a aplikace (MTA) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) pro přenos souborů po digitální síti integrovaných služeb (ISDN) (9.1999)
  ČSN ETS 300 007 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Podpora paketových koncových zařízení sítí ISDN (6.1995)
  ČSN ETS 300 008 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT č. 7. Část přenosu zpráv pro podporu mezinárodních propojení (6.1995)
  ČSN ETS 300 008-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém signalizace č. 7 - Část přenosu zpráv (MPN) pro podporu mezinárodních propojení - Část 1: Specifikace protokolu (12.1997)
  ČSN ETS 300 008-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém signalizace č.7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodních propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1998)
  ČSN ETSI EN 300 008-1 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 a Q.708] (12.2003)
  ČSN ETS 300 009 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) [v režimu se spojením a bez spojení] podporující mezinárodní propojení (8.1996)
  ČSN ETS 300 009-1 ed. 3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 009-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1997)
  ČSN ETS 300 009-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 009-1 V1.4.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením) podporující mezinárodní propojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.711, Q.712, Q.713, Q.714, Q.715, Q.716) (9.2001)
  ČSN ETSI EN 300 009-2 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 009-2 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (9.2002)
  ČSN ETS 300 051 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (8.1995)
  ČSN EN 300 052-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 052-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 052-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 052-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementace protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 052-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 052-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 052-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (8.1995)
  ČSN ETS 300 052-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 052-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 052-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 052-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 052-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 052-4 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 052-6 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 054 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (8.1995)
  ČSN EN 300 055-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 055-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN ETS 300 055-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (8.1995)
  ČSN ETS 300 055-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 057 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (6.1995)
  ČSN EN 300 058-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 058-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 058-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 058-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 058-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 058-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 058 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) (11.1994)
  ČSN ETS 300 058-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 058-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 058-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 058-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 058-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 058-4 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 058-6 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 058-6 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (11.2002)
  ČSN ETS 300 060 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (6.1995)
  ČSN EN 300 061-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 061-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 061-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 061-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 061-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 061-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 061 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) (6.1995)
  ČSN ETS 300 061-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 061-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 061-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 061-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.1997)
  ČSN ETS 300 061-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 061-6 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 063 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (8.1995)
  ČSN EN 300 064-1 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (6.1999)
  ČSN EN 300 064-2 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (6.1999)
  ČSN EN 300 064-3 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (6.1999)
  ČSN EN 300 064-4 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (6.1999)
  ČSN EN 300 064-5 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (6.1999)
  ČSN EN 300 064-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.1999)
  ČSN ETS 300 064-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (8.1995)
  ČSN ETS 300 064-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (11.1997)
  ČSN ETS 300 064-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 064-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 064-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 064-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 064-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 064-6 V1.4.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 091 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) a zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňkové služby. Funkční možnosti a informační toky (11.1994)
  ČSN EN 300 092-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (6.1999)
  ČSN EN 300 092-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (6.1999)
  ČSN EN 300 092-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (6.1999)
  ČSN EN 300 092-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (6.1999)
  ČSN EN 300 092-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (6.1999)
  ČSN EN 300 092-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.1999)
  ČSN ETS 300 092-1 +A1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 1: Specifikace protokolu (11.1994)
  ČSN ETS 300 092-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 092-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 092-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 092-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 092-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 092-1 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (9.2001)
  ČSN ETSI EN 300 092-4 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 092-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 092-6 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (11.2002)
  ČSN EN 300 093-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 093-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 093-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 093-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 093-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 093-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 093 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) (10.1994)
  ČSN ETS 300 093-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 093-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 093-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 093-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.1997)
  ČSN ETS 300 093-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 093-4 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 093-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 093-6 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (11.2002)
  ČSN ETS 300 096 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) a zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (11.1994)
  ČSN EN 300 097-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 097-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 097-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 097-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 097-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 097-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 097-1 +A1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (obsahuje změnu A1:1994) (6.1995)
  ČSN ETS 300 097-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 097-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 097-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 097-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 097-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 097-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN EN 300 098-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 098-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 098-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 098-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 098-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 098-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementace protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 098 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) (6.1995)
  ČSN ETS 300 098-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 098-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1997)
  ČSN ETS 300 098-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.1998)
  ČSN ETS 300 098-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.1997)
  ČSN ETS 300 098-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 098-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 102-1 +A1+A2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vrstva 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace řízení základního spojení (obsahuje změny A1 a A2) (6.1995)
  ČSN ETS 300 102-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vrstva 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace řízení základního spojení. Diagramy specifikačního popisného jazyka (SDL) (6.1995)
  ČSN ETS 300 103 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová datová zařízení v rámci ISDN založená na doporučení CCITT X.21, X.21 bis a X.20 bis. Adaptační funkce pro synchronní a asynchronní koncová zařízení (6.1995)
  ČSN ETS 300 104 +A1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přípojné požadavky na koncová zařízení připojovaná na ISDN s použitím základního přístupu k ISDN. Hlediska vrstvy 3 (obsahuje změnu A1:1994) (6.1995)
  ČSN ETS 300 121 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Aplikace uživatelské části systému signalizace č. 7 pro mezinárodní propojení sítí ISUP (ISUP verze 1) (11.1994)
  ČSN ETSI EN 300 121 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Aplikace uživatelské části (ISUP) signalizačního systému číslo 7 (SS7) ISDN pro mezinárodní propojení ISDN podle ITU-T (ISUP verze 1) - Změna 1: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.767/A 1:2002] (12.2003)
  ČSN EN 300 122-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 122-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN ETS 300 122-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (6.1995)
  ČSN ETS 300 122-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN ETS 300 125 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace rozhraní mezi uživatelem a sítí u linkové vrstvy. Aplikace Doporučení CCITT Q.920/I.440 a Q.921/I.441 (6.1995)
  ČSN ETS 300 129 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (6.1995)
  ČSN EN 300 130-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 130-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 130-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 130-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 130-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 130-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 130 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) (6.1995)
  ČSN ETS 300 130-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 130-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1997)
  ČSN ETS 300 130-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1997)
  ČSN ETS 300 130-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.1997)
  ČSN ETS 300 130-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1997)
  ČSN ETSI EN 300 130-4 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 130-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 134 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT čís. 7. Aplikační část transakčních schopností (TCAP) (11.1994)
  ČSN ETS 300 137 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (11.1994)
  ČSN EN 300 138-1 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 138-2 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 138-3 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 138-4 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 138-5 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 138-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 138-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (6.1995)
  ČSN ETS 300 138-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (4.1998)
  ČSN ETS 300 138-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 138-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 3: specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1997)
  ČSN ETS 300 138-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (8.1998)
  ČSN ETS 300 138-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 138-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.1998)
  ČSN ETSI EN 300 138-4 V1.4.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 138-5 V2.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 138-5 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 138-6 V1.4.5 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 138-6 V1.5.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (11.2002)
  ČSN ETS 300 140 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (11.1994)
  ČSN EN 300 141-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 141-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 141-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 141-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 141-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 141-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 141-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (6.1995)
  ČSN ETS 300 141-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN ETS 300 141-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1997)
  ČSN ETS 300 141-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1997)
  ČSN ETS 300 141-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TPP&TP) pro síť (10.1997)
  ČSN ETS 300 141-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1997)
  ČSN ETSI EN 300 141-4 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 141-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 165 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konference na výzvu (MMC) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (6.1995)
  ČSN ETS 300 181 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (6.1995)
  ČSN EN 300 182-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 182-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 182-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 182-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 182-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 182-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 182-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AoC) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (6.1995)
  ČSN ETS 300 182-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AoC) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 182-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AoC) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1997)
  ČSN ETS 300 182-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (12.1997)
  ČSN ETS 300 182-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AoC) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.1997)
  ČSN ETS 300 182-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (12.1997)
  ČSN ETSI EN 300 182-1 V1.3.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.2000)
  ČSN ETSI EN 300 182-2 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2000)
  ČSN ETSI EN 300 182-3 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 182-3 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 182-4 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 182-4 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 182-5 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 182-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 182-6 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (12.2001)
  ČSN ETS 300 184 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (6.1995)
  ČSN EN 300 185-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 185-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 185-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 185-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 185-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 185-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 185-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (6.1995)
  ČSN ETS 300 185-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 185-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1997)
  ČSN ETS 300 185-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1997)
  ČSN ETS 300 185-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.1997)
  ČSN ETS 300 185-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1997)
  ČSN ETSI EN 300 185-4 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 185-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 187 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Funkční schopnosti a informační toky (11.1994)
  ČSN EN 300 188-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 188-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 188-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 188-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 188-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 188-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 188 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č. 1 (11.1994)
  ČSN ETS 300 188-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 188-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (12.1997)
  ČSN ETS 300 188-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1997)
  ČSN ETS 300 188-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.1997)
  ČSN ETS 300 188-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (12.1997)
  ČSN ETSI EN 300 188-4 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 188-4 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 188-6 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 188-6 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (11.2002)
  ČSN EN 300 196-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (2.1999)
  ČSN ETS 300 196-1 +A1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (8.1996)
  ČSN ETS 300 196-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (5.1997)
  ČSN ETS 300 196-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (12.1997)
  ČSN ETS 300 196-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (3.1999)
  ČSN ETS 300 196-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.1997)
  ČSN ETS 300 196-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť (3.1999)
  ČSN ETSI EN 300 196-1 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 1: Specifikace protokolu (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 196-2 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 196-3 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (6.2002)
  ČSN ETSI EN 300 196-4 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (6.2002)
  ČSN ETSI EN 300 196-5 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (6.2002)
  ČSN ETSI EN 300 196-6 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.2002)
  ČSN ETS 300 287 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT čís. 7. Aplikační část transakčních schopností (verze 2) (11.1994)
  ČSN ETS 300 287-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 287-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č.7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1997)
  ČSN ETS 300 287-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Transakční schopnosti (TC) - verze 2 - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (12.1997)
  ČSN ETS 300 265 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Telefonie 7 kHz. Funkční schopnosti a informační toky (11.1994)
  ČSN ETS 300 266 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Funkční schopnosti a informační toky (11.1994)
  ČSN EN 300 267-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (4.1999)
  ČSN EN 300 267-2 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (4.1999)
  ČSN ETS 300 267-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Telefonie 7 kHz a videotelefonie. Protokol systému digitální účastnické signalizace čís. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (11.1994)
  ČSN ETS 300 267-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (1.1997)
  ČSN ETS 300 267-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (4.1998)
  ČSN ETS 300 267-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (3.1999)
  ČSN ETS 300 267-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.1999)
  ČSN ETS 300 267-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť (3.1999)
  ČSN ETSI EN 300 267-1 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 267-2 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 267-3 V1.2.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (6.2000)
  ČSN ETSI EN 300 267-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 267-5 V1.2.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.2000)
  ČSN ETSI EN 300 267-6 V1.2.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (3.2001)
  ČSN ETS 300 343 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace signalizační spolupráce pro uživatelskou část ISDN (ISUP) verze 1 (9.1995)
  ČSN ETS 300 344 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace č. 7. Specifikace zkoušek aplikační části transakčních možností systému signalizace č. 7 (8.1995)
  ČSN ETS 300 303 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). ISDN - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM). Signalizační rozhraní veřejných mobilních sítí (PLMN) (6.1995)
  ČSN ETS 300 335 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace č. 7. Uživatelská část ISDN (ISUP), verze 1. Specifikace zkoušek (6.1995)
  ČSN ETS 300 203 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při obsazení (CFB) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (1.1996)
  ČSN ETS 300 204 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Nepodmíněné přesměrování (CFU) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (1.1996)
  ČSN ETS 300 205 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (1.1996)
  ČSN ETS 300 206 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Odklon volání (CD) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (1.1996)
  ČSN EN 300 207-1 V1.2.5 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (11.1999)
  ČSN EN 300 207-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.1999)
  ČSN EN 300 207-3 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (3.2000)
  ČSN ETS 300 207-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování - doplňkové služby. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (obsahuje opravu C1:1995) (1.1996)
  ČSN ETS 300 207-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1997)
  ČSN ETS 300 207-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 207-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického systému číslo jedna (DSS 1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (8.1998)
  ČSN ETS 300 207-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.1997)
  ČSN ETS 300 207-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického systému číslo jedna (DSS 1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.1998)
  ČSN ETSI EN 300 207-1 V2.0.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (4.2001)
  ČSN ETSI EN 300 207-1 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 207-2 V2.0.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 300 207-2 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 207-3 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 207-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 207-4 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (6.2002)
  ČSN ETSI EN 300 207-5 V1.2.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (6.2000)
  ČSN ETSI EN 300 207-5 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 207-6 V1.2.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 207-6 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.2002)
  ČSN ETSI EN 300 207-6 V3.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.2003)
  ČSN EN 300 356-1 V3.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 1: Základní služby (8.1999)
  ČSN EN 300 356-10 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 10: Subadresování (SUB) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-11 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-12 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 12: Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-14 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-15 V3.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 15: Přesměrování - doplňkové služby (8.1999)
  ČSN EN 300 356-16 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-17 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 17: Čekání na spojení (CW) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-18 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-19 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) (8.1999)
  ČSN EN 300 356-2 V3.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN (8.1999)
  ČSN EN 300 356-20 V3.2.8 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 20: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba (10.1999)
  ČSN EN 300 356-3 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 3: Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-4 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 4: Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-5 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-6 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-7 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-8 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN EN 300 356-9 V3.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba (8.1999)
  ČSN ETS 300 356-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 1: Základní služby [Doporučení ITU-T Q.761 až Q.764 (1993), mod] (3.1996)
  ČSN ETS 300 356-10 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 10: Subadresování (SUB) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, Oddíl 8 (1992), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-11 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-12 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 12: Konferenční volání, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.734, kapitola 1 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-14 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-15 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 15: Přesměrování spojení - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.732, kapitola 2 až 5 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-16 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.733, kapitola 2 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-17 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 17: Čekání na spojení (CW) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.733, oddíl 1 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-18 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-19 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) [Doporučení ITU-T Q.734, kapitola 2 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 2: Doplňkové služby ISDN [Doporučení ITU-T Q.730 (1993), mod] (3.1996)
  ČSN ETS 300 356-3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 3: Předání identifikace volající přípojky (CLIP) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 3 (1993), mod] (3.1996)
  ČSN ETS 300 356-31 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 31: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro základní služby (9.1998)
  ČSN ETS 300 356-32 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 32: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro základní služby (9.1998)
  ČSN ETS 300 356-33 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (9.1998)
  ČSN ETS 300 356-34 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 34: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro doplňkové služby (5.1999)
  ČSN ETS 300 356-35 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 35: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro doplňkové služby (5.1999)
  ČSN ETS 300 356-36 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (5.1999)
  ČSN ETS 300 356-4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 4: Zamezení předání identifikace volající přípojky (CLIR) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 4 (1993), mod] (3.1996)
  ČSN ETS 300 356-5 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 5 (1993), mod] (3.1996)
  ČSN ETS 300 356-6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 6, mod] (3.1996)
  ČSN ETS 300 356-7 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.733, kapitola 4 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-8 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.737, kapitola 1 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETS 300 356-9 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.735, kapitola 1 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN ETSI EN 300 356-1 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 1: Základní služby (mod ITU-T Q.761 až Q.764:1999) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-10 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 10: Subadresování (SUB) - doplňková služba (mod ITU-T Q.731:1992) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-11 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba (mod ITU-T Q.731:1997) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-12 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 12: Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba (mod ITU-T Q.734:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-14 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba (mod ITU-T Q.732:1996) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-15 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 15: Přesměrování - doplňková služba (mod ITU-T Q.732:1999) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-16 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba (mod ITU-T Q.733:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-17 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 17: Čekání na spojení (CW) - doplňková služba (mod ITU-T Q.733:1992) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-18 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba (mod ITU-T Q.733:1997) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-19 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) (mod ITU-T Q.734:1996) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-2 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN (mod ITU-T Q.730:1999) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-2 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN (mod ITU-T Q.730:1999) (1.2003)
  ČSN ETSI EN 300 356-20 V4.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 20: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba (mod ITU-T Q.733:1999) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-21 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 21: Odmítnutí anonymního volání (ACR) - doplňková služba (mod ITU-T Q.731:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-22 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 22: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.761:1999/A2:2002, mod ITU-T Q.762:1999/A1:2002, mod ITU-T Q.763:1999/A2:2002, mod ITU-T Q.764:1999/A2:2002] (12.2003)
  ČSN ETSI EN 300 356-3 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 3: Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba (mod ITU-T Q.731:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-31 V3.0.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 31: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro základní služby (4.2001)
  ČSN ETSI EN 300 356-32 V3.0.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 32: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro základní služby (5.2001)
  ČSN ETSI EN 300 356-33 V3.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-33 V4.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (12.2003)
  ČSN ETSI EN 300 356-34 V3.0.5 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 34: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro doplňkové služby (4.2001)
  ČSN ETSI EN 300 356-35 V3.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 35: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro doplňkové služby (4.2001)
  ČSN ETSI EN 300 356-36 V3.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-36 V3.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (6.2003)
  ČSN ETSI EN 300 356-4 V4.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 4: Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba (mod ITU-T Q.731:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-5 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba (mod ITU-T Q.731:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-6 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba (mod ITU-T Q.731:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-7 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba (mod ITU-T Q.733:1993) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-8 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba (mod ITU-T Q.737:1997) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 356-9 V4.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba (mod ITU-T Q.735:1993) (3.2002)
  ČSN EN 300 195-1 V1.4.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (10.1999)
  ČSN EN 300 195-2 V1.3.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (10.1999)
  ČSN ETS 300 195-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Interakce doplňkových služeb. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (4.1996)
  ČSN ETS 300 195-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1997)
  ČSN ETS 300 195-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (4.1998)
  ČSN ETS 300 195-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (3.1999)
  ČSN ETS 300 195-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 195-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.1999)
  ČSN ETSI EN 300 195-1 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 195-1 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Interakce doplňkových služeb - Část 1: Specifikace protokolu (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 195-2 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 195-2 V3.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Interakce doplňkových služeb - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 195-3 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 195-4 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.2001)
  ČSN ETSI EN 300 195-5 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 195-6 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.2001)
  ČSN ETS 300 360 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace číslo 7. Specifikace signalizační spolupráce pro uživatelskou část ISDN (ISUP), verze 2 (4.1996)
  ČSN EN 300 368 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Funkční možnosti a informační toky (1.2000)
  ČSN ETS 300 368 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (8.1996)
  ČSN EN 300 369-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (10.1999)
  ČSN EN 300 369-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (10.1999)
  ČSN ETS 300 369-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (8.1996)
  ČSN ETS 300 369-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1997)
  ČSN ETS 300 369-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 369-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (5.1998)
  ČSN ETS 300 369-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.1997)
  ČSN ETS 300 369-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (5.1998)
  ČSN ETSI EN 300 369-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.2000)
  ČSN ETSI EN 300 369-3 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 369-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.2000)
  ČSN ETSI EN 300 369-4 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 369-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.2000)
  ČSN ETSI EN 300 369-5 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.2002)
  ČSN ETSI EN 300 369-6 V1.4.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 369-6 V1.5.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (11.2002)
  ČSN ETS 300 350 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Procedury řízení základního volání pro okruhově spojované přenosové služby. Funkční možnosti a informační toky [Doporučení ITU-T Q.71 (1993), mod] (4.1996)
  ČSN EN 300 359-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 359-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 359-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 359-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.1999)
  ČSN EN 300 359-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 359-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.1999)
  ČSN ETS 300 359-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (3.1997)
  ČSN ETS 300 359-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1996)
  ČSN ETS 300 359-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1997)
  ČSN ETS 300 359-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (8.1998)
  ČSN ETS 300 359-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.1997)
  ČSN ETS 300 359-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.1998)
  ČSN ETSI EN 300 359-1 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 359-2 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 359-3 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 359-4 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 359-4 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (6.2002)
  ČSN ETSI EN 300 359-5 V1.3.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 359-5 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 359-6 V1.3.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 359-6 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.2002)
  ČSN ETS 300 358 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (8.1996)
  ČSN ETS 300 402-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Spojová vrstva. Část 1: Všeobecná hlediska [Doporučení ITU-T Q.920 (1993), mod] (9.1996)
  ČSN ETS 300 402-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 2: Všeobecná specifikace protokolu [Doporučení ITU-T Q.921:(1993),mod] (3.1997)
  ČSN ETS 300 402-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 3: Specifikace protokolu převádění rámců (8.1997)
  ČSN ETS 300 402-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 4: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro všeobecný protokol (8.1997)
  ČSN ETS 300 402-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 5: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro protokol převádění rámců (8.1997)
  ČSN ETS 300 402-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro všeobecný protokol (12.1997)
  ČSN ETS 300 402-7 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro všeobecný protokol (8.1998)
  ČSN ETSI EN 300 402-4 V1.2.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 4: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro všeobecný protokol (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 402-7 V1.4.5 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro všeobecný protokol (3.2001)
  ČSN EN 300 403-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického sygnalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 1: Specifikace protokolu (2.1999)
  ČSN EN 300 403-3 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (2.1999)
  ČSN ETS 300 403-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 1: Specifikace protokolu (3.1997)
  ČSN ETS 300 403-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 2: Diagramy specifikace a popisu jazyka (SDL) (3.1997)
  ČSN ETS 300 403-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1997)
  ČSN ETS 300 403-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (12.1997)
  ČSN ETS 300 403-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (8.1998)
  ČSN ETS 300 403-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.1997)
  ČSN ETS 300 403-7 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (3.1999)
  ČSN ETSI EN 300 403-1 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.931 : 1993) (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 403-2 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 2: Diagramy specifikačního a popisného jazyka (SDL) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 300 403-3 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 300 403-3 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.2001)
  ČSN ETSI EN 300 403-6 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 403-7 V2.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN ETS 300 436-1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP). Část 1: Specifikace protokolu [Doporučení ITU-T Q.2110 (1995), mod] (9.1996)
  ČSN ETS 300 436-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (3.1999)
  ČSN ETS 300 436-3 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (1.2000)
  ČSN ETSI EN 300 436-1 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2110) (5.2001)
  ČSN ETS 300 437-1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na uživatelsko-síťovém rozhraní (UNI). Část 1: Specifikace SSCF na UNI [Doporučení ITU-T Q.2130 (1995), mod] (9.1996)
  ČSN ETS 300 437-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na uživatelsko-síťovém rozhraní (UNI). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1997)
  ČSN ETS 300 438-1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na rozhraní síťového uzlu (NNI). Část 1: Specifikace SSCF na NNI [Doporučení ITU-T Q.2140 (1995), mod] (9.1996)
  ČSN ETS 300 438-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (3.1999)
  ČSN ETS 300 482 ed. 1 Digitální siť integrovaných služeb (ISDN) - ISDN - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Signalizační rozhraní veřejných pozemních pohyblivých sítí (PLMN) - Specifikace zkoušky (3.1997)
  ČSN ETS 300 485 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP) (3.1997)
  ČSN ETSI EN 300 485 V1.2.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP) (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 485 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP) (mod ITU-T Q.850:1998) (10.2001)
  ČSN EN 300 210-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 210-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 210-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 210-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (1.2000)
  ČSN EN 300 210-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 210-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (1.2000)
  ČSN ETS 300 210-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (1.1997)
  ČSN ETS 300 210-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (1.1997)
  ČSN ETS 300 210-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (4.1998)
  ČSN ETS 300 210-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (3.1999)
  ČSN ETS 300 210-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 210-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť (3.1999)
  ČSN EN 300 286-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 286-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 286-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (7.1999)
  ČSN EN 300 286-4 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (1.2000)
  ČSN EN 300 286-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (7.1999)
  ČSN EN 300 286-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (1.2000)
  ČSN ETS 300 286-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (11.1998)
  ČSN ETS 300 286-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1997)
  ČSN ETS 300 286-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (4.1998)
  ČSN ETS 300 286-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (11.1998)
  ČSN ETS 300 286-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.1998)
  ČSN ETS 300 286-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.1999)
  ČSN ETSI EN 300 286-4 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 286-5 V1.3.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 286-5 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (6.2003)
  ČSN ETSI EN 300 286-6 V1.3.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 300 286-6 V1.4.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.2003)
  ČSN EN 300 443-1 V1.3.5 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 1: Specifikace protokolu (11.1999)
  ČSN ETS 300 443-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č.2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání a transportu - Část 1: Specifikace protokolu (8.1997)
  ČSN ETS 300 443-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č.2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání a transportu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (5.1998)
  ČSN ETSI EN 300 443-1 V2.0.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 1: Specifikace protokolu (9.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-2 V1.2.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2000)
  ČSN ETSI EN 300 443-2 V1.3.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-3 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 443-3 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-4 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (3.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-4 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-5 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 443-5 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (5.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-5 V1.3.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (12.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-6 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 300 443-6 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (5.2001)
  ČSN ETSI EN 300 443-6 V1.3.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (12.2001)
  ČSN ETS 300 486-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Meta-signalizační protokol - Část 1: Specifikace protokolu (8.1997)
  ČSN ETS 300 660 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Synchronizační a koordinační funkce (SCF) pro poskytování služby OSI se spojením (OSI CONS) v prostředí ISDN - specifikace SCF (11.1997)
  ČSN ETS 300 336 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) - Specifikace zkoušek (10.1997)
  ČSN ETS 300 658 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Specifikace zkušebního odpovídače (10.1997)
  ČSN ETS 300 662-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 662-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.1997)
  ČSN ETS 300 663-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 663-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.1997)
  ČSN ETS 300 664-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2)- Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 664-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN ETS 300 665-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 665-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN ETS 300 666-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 666-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN ETS 300 667-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 667-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN ETS 300 668-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 668-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN ETS 300 669-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Interakce doplňkových služeb - Část 1: Specifikace protokolu (10.1997)
  ČSN ETS 300 669-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Interakce doplňkových služeb - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.1997)
  ČSN EN 300 647-1 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Management vrstvy pro SAAL na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 1: Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) a funkce koordinování specifických služeb (SSCF) (11.1999)
  ČSN ETS 300 647 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Správa vrstvy pro SAAL na rozhraní síťového uzlu (NNI) (12.1997)
  ČSN ETS 300 685 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Zacházení s problémem a jeho vyhledání v digitální účastnické signalizaci číslo dva (DSS2) a v signalizaci číslo 7 uživatelské části B-ISDN (B-ISUP) (12.1997)
  ČSN ETS 300 495 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí širokopásmové ISDN (B-ISUP) a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo 2 (DSS2) (5.1998)
  ČSN ETS 300 496 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí širokopásmové ISDN (B-ISUP) a uživatelskou částí úzkopásmové ISDN (ISUP) (5.1998)
  ČSN ETS 300 656 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Schopnosti uživatelské části B-ISDN (B-ISUP), soubor 1 (CS1) - Základní služby (5.1998)
  ČSN ETS 300 657 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Schopnosti uživatelské části B-ISDN (B-ISUP), soubor 1 (CS1) - Doplňkové služby (5.1998)
  ČSN EN 300 646-1 V4.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.12 verze 4.2.2) (2.2000)
  ČSN ETS 300 646-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.12 verze 4.1.1) (3.1998)
  ČSN ETS 300 646-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (5.1999)
  ČSN ETS 300 646-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (5.1999)
  ČSN ETS 300 646-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (5.1999)
  ČSN EN 300 745-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1999)
  ČSN EN 300 745-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1999)
  ČSN EN 300 745-3 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1999)
  ČSN EN 300 745-5 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.1999)
  ČSN ETS 300 745-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (7.1998)
  ČSN ETS 300 745-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.1998)
  ČSN ETSI EN 300 745-4 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 300 745-6 V1.3.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETS 300 754-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC)- Aplikační prvek služby (ASE) pro doplňkovou službu indikace čekající zprávy (MWI) - Specifikace protokolu (7.1998)
  ČSN EN 300 771-6 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro jedno vícenásobné volání a řízení přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (1.2000)
  ČSN ETS 300 771-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 1: Specifikace protokolu (9.1998)
  ČSN ETS 300 771-3 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (6.1999)
  ČSN ETS 300 771-4 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (10.1999)
  ČSN ETS 300 771-5 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (6.1999)
  ČSN ETS 300 771-6 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.1999)
  ČSN ETSI EN 300 771-1 V2.0.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání/přenosu od bodu k více bodům - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2971:1995) (4.2001)
  ČSN ETS 300 796-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protocol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Generický funkční protokol - Základní hlediska - Část 1: Specifikace protokolu (8.1998)
  ČSN ETS 300 796-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Generický funkční protokol - Základní hlediska - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (3.1999)
  ČSN ETS 300 346 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Zkušební zařízení protokolu (MT) části přenosu zpráv (MTP) (9.1998)
  ČSN EN 301 004-1 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Funkce a zprávy úrovně 3 části přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu (1.1999)
  ČSN ETSI EN 301 004-2 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Funkce a zprávy úrovně 3 části přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (10.2000)
  ČSN EN 301 029-1 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 1: Přehled signalizačních možností na rozhraní síťového uzlu B-ISDN, soubor 2, krok 1 (2.1999)
  ČSN EN 301 029-10 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 10: Podpora převádění rámců (11.1999)
  ČSN EN 301 029-2 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 2: Specifikace rozhraní síťového uzlu pro řízení volání/spojení od bodu k více bodům (2.1999)
  ČSN EN 301 029-3 V1.2.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 3: Podpora přídavných provozních parametrů pro statistickou bitovou rychlost (SBR), dostupnou bitovou rychlost (ABR), přenosový blok ATM (ABT) a kvalitu služby (QoS) (11.1999)
  ČSN EN 301 029-4 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 4: Předvídání bez stavové změny pro rozhraní síťového uzlu (2.1999)
  ČSN EN 301 029-5 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 5: Podpora zprostředkování během sestavování spojení (2.1999)
  ČSN EN 301 029-6 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 6: Modifikační postupy (2.1999)
  ČSN EN 301 029-7 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN] - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 7: Adresa koncového systému ATM (11.1999)
  ČSN EN 301 029-9 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 9: Síťově generovaný relační identifikátor (2.1999)
  ČSN EN 301 061-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 1: Specifikace protokolu (2.1999)
  ČSN EN 301 061-2 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.1999)
  ČSN EN 301 061-3 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1999)
  ČSN EN 301 061-5 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.1999)
  ČSN ETSI EN 301 061-4 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 061-6 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN EN 301 060-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 1: Specifikace protokolu (4.1999)
  ČSN EN 301 060-2 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.1999)
  ČSN EN 301 060-3 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (11.1999)
  ČSN EN 301 060-5 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.1999)
  ČSN ETSI EN 301 060-4 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (5.2000)
  ČSN ETSI EN 301 060-6 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě ""b"" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN EN 301 007-1 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část provozu, údržby a správy (OMAP) - Část 1: Specifikace protokolu (6.1999)
  ČSN ETSI EN 301 007-2 V1.2.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část provozu, údržby a správy (OMAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2001)
  ČSN EN 301 008 V1.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) - Specifikace zkoušky schopnosti spolupráce (6.1999)
  ČSN ETS 300 770-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (6.1999)
  ČSN ETS 300 770-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (6.1999)
  ČSN EN 301 062-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (8.1999)
  ČSN ETSI EN 301 062-1 V1.2.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 062-2 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 062-3 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 062-4 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (6.2001)
  ČSN EN 301 069-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (8.1999)
  ČSN EN 301 069-1 V1.2.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (9.1999)
  ČSN ETSI EN 301 069-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 069-1 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.765:2000) (9.2001)
  ČSN ETSI EN 301 069-2 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 301 069-3 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (7.2001)
  ČSN ETS 300 661-1 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (8.1999)
  ČSN ETS 300 661-2 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.1999)
  ČSN EN 301 001-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (9.1999)
  ČSN EN 301 001-2 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (9.1999)
  ČSN EN 301 001-3 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1999)
  ČSN EN 301 001-5 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.1999)
  ČSN ETSI EN 301 001-4 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 301 001-6 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN EN 301 006-1 V1.2.2 Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro zkoušení linek a okruhů analogových účastnických přípojek a účastnických přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (9.1999)
  ČSN EN 301 006-1 V1.2.3 Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro zkoušení linek a okruhů analogových účastnických přípojek a účastnických přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (11.1999)
  ČSN EN 301 070-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu (10.1999)
  ČSN ETSI EN 301 070-2 V1.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 301 070-3 V1.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 301 070-4 V1.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (7.2001)
  ČSN EN 300 899-1 V1.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (9.1999)
  ČSN ETSI EN 300 899-3 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 300 899-4 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Protokoly spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (9.2002)
  ČSN EN 301 141-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 1: Specifikace rozhraní NMDS (10.1999)
  ČSN EN 301 141-2 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (10.1999)
  ČSN ETSI EN 301 141-1 V2.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 1: Specifikace rozhraní NMDS (7.2001)
  ČSN ETSI EN 301 141-2 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.2001)
  ČSN ETSI EN 301 141-3 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro vrstvu datového spoje (strana NTN) (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 141-4 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síťovou vrstvu (strana NTN) (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 141-5 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síťovou vrstvu (strana LE) (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 141-6 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) funkce PSTN-GW vrstvy 2 NMDS (strana NTN) (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 141-7 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) vrstvy 3 rozhraní PSTN NMDS (strana NTN) (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 141-8 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) vrstvy 3 rozhraní PSTN NMDS (strana LE) (7.2002)
  ČSN EN 301 065-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (10.1999)
  ČSN EN 301 065-2 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (10.1999)
  ČSN EN 301 065-3 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (10.1999)
  ČSN EN 301 065-5 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (10.1999)
  ČSN ETSI EN 301 065-4 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 065-4 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (11.2002)
  ČSN ETSI EN 301 065-5 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (11.2002)
  ČSN ETSI EN 301 065-6 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 065-6 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (11.2002)
  ČSN EN 301 002-1 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (11.1999)
  ČSN EN 301 002-2 V1.2.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.1999)
  ČSN ETSI EN 301 002-1 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (12.2001)
  ČSN ETSI EN 301 002-2 V1.3.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (12.2001)
  ČSN ETSI EN 301 002-3 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 002-3 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (6.2002)
  ČSN ETSI EN 301 002-4 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 002-4 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (6.2002)
  ČSN ETSI EN 301 002-5 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 002-5 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (6.2002)
  ČSN ETSI EN 301 002-6 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 002-6 V1.2.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.2002)
  ČSN EN 301 174-1 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace signalizace pro službu převádění rámců - Část 1: Specifikace protokolu (11.1999)
  ČSN EN 301 174-2 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace signalizace pro službu převádění rámců - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (1.2000)
  ČSN EN 301 068-1 V1.2.4 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 1: Specifikace protokolu (11.1999)
  ČSN ETSI EN 301 068-1 V1.3.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2961.1:1995, Q.2961.2:1997, Q2961.3:1997, Q.2961.4:1997 a Q.2961.6:1997] (11.2002)
  ČSN ETSI EN 301 068-2 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 068-2 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (11.2002)
  ČSN ETSI EN 301 068-3 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 068-3 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (3.2003)
  ČSN ETSI EN 301 068-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (6.2001)
  ČSN ETSI EN 301 068-4 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (3.2003)
  ČSN ETSI EN 301 068-5 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 068-5 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.2003)
  ČSN ETSI EN 301 068-6 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (6.2001)
  ČSN ETSI EN 301 068-6 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (3.2003)
  ČSN EN 301 276-1 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 1: Specifikace protokolu (1.2000)
  ČSN EN 301 276-2 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (1.2000)
  ČSN ETSI EN 301 276-3 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 276-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 276-5 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 276-6 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.2002)
  ČSN EN 301 145-1 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 1: Specifikace protokolu (1.2000)
  ČSN EN 301 145-2 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (1.2000)
  ČSN ETSI EN 301 145-3 V1.1.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské koncové zařízení (EUT) (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 145-5 V1.1.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro koncové zařízení provozovatele služby (SPT) (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 145-7 V1.1.6 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci managementu teleakce (TMF) (8.2000)
  ČSN EN 301 003-1 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 1: Specifikace protokolu (1.2000)
  ČSN EN 301 003-2 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (1.2000)
  ČSN ETSI EN 301 003-3 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 003-3 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 003-4 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 301 003-4 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 003-5 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 003-5 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 003-6 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 301 003-6 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.2001)
  ČSN EN 301 067-1 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 1: Specifikace protokolu (1.2000)
  ČSN EN 301 067-2 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (1.2000)
  ČSN ETSI EN 301 067-3 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 067-3 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 067-4 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 301 067-4 V2.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (3.2001)
  ČSN ETSI EN 301 067-5 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (8.2000)
  ČSN ETSI EN 301 067-5 V1.2.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 067-6 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (10.2000)
  ČSN ETSI EN 301 067-6 V2.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (3.2001)
  ČSN ETSI EN 302 094-1 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému č. 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 1: Specifikace protokolu (7.2000)
  ČSN ETSI EN 302 094-2 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému č. 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2000)
  ČSN ETSI EN 302 094-3 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (3.2002)
  ČSN ETSI EN 302 094-4 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (8.2002)
  ČSN ETSI EN 302 094-5 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.2002)
  ČSN ETSI EN 302 094-6 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (8.2002)
  ČSN ETSI EN 302 091-1 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 1: Specifikace protokolu (8.2000)
  ČSN ETSI EN 302 091-2 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.2000)
  ČSN ETSI EN 302 091-3 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (3.2001)
  ČSN ETSI EN 302 091-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 302 092-1 V1.2.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 1: Specifikace protokolu (8.2000)
  ČSN ETSI EN 302 092-2 V1.2.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č.7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (8.2000)
  ČSN ETSI EN 302 092-3 V1.1.1 Širopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (3.2001)
  ČSN ETSI EN 302 092-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Specifikace řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 484-1 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 484-2 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 484-3 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 484-4 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 484-5 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 484-6 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 486-1 V1.1.3 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2963.3) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 486-2 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 486-3 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 486-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 486-5 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 486-6 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 144-1 V1.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 1: Specifikace protokolu (6.2001)
  ČSN ETSI EN 301 144-2 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (6.2001)
  ČSN ETSI EN 301 144-3 V1.1.3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 144-4 V1.1.4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 144-5 V1.1.5 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (2.2001)
  ČSN ETSI EN 301 144-6 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.2001)
  ČSN ETSI EN 302 093-1 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 1: Specifikace protokolu (3.2001)
  ČSN ETSI EN 302 093-2 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (3.2001)
  ČSN ETSI EN 302 093-3 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (3.2001)
  ČSN ETSI EN 302 093-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 479 V1.1.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Popis služby (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 485-1 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Podpora formátu adresování koncového systému ATM pomocí doplňkových služeb identifikace čísel - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2591.9:1999) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2934:1999) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro schopnost komutované virtuální cesty - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 301 487-3 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 487-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 487-5 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 487-6 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (7.2002)
  ČSN ETSI EN 302 097 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Rozšíření pro podporu přenositelnosti číslu (NP) (mod ITU-T Q.769.1: 2000) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 302 646-1 V7.0.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.14 verze 7.0.2) (4.2001)
  ČSN ETSI EN 302 646-2 V7.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 302 646-3 V7.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 3: Specifikace zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 302 646-4 V7.0.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (7.2001)
  ČSN ETSI EN 301 816-1 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2630.1:1999] (8.2001)
  ČSN ETSI EN 301 816-2 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 816-3 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 816-4 V1.1.2 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (9.2002)
  ČSN ETSI EN 301 813-1 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.860:2000] (8.2001)
  ČSN ETSI EN 301 813-2 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (3.2002)
  ČSN ETSI EN 301 813-3 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 813-4 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (7.2002)
  ČSN ETSI EN 301 815-1 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2965.1:1999 a Q.2965.2:1999] (8.2001)
  ČSN ETSI EN 301 815-2 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) [mod ITU-T Q.2965.1B:2000 a 2965.2B:2000] (1.2003)
  ČSN ETSI EN 301 815-3 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (4.2003)
  ČSN ETSI EN 301 815-4 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (4.2003)
  ČSN ETSI EN 301 815-5 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (4.2003)
  ČSN ETSI EN 301 815-6 V1.1.1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (4.2003)
  ČSN ETSI EN 301 464 V1.1.1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 4 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.1601:1999] (7.2001)
  ČSN ETSI EN 383 001 V1.1.1 Telekomunikační a internetové konvergované služby a protokoly pro zdokonalené sítě (TISPAN) - Spolupráce mezi protokolem zahájení relace (SIP) a protokolem řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) nebo uživatelskou částí ISDN (ISUP) (mod ITU-T Q.1912.5) (12.2006)
  ČSN ETS 300 079 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Mezikoncové protokoly, režim okruhu KZ-KZ (6.1995)
  ČSN ETS 300 080 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokoly nižších vrstev ISDN pro telematické terminály (11.1994)
  ČSN ETS 300 081 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Teletexový mezikoncový protokol přes ISDN (6.1995)
  ČSN ETS 300 082 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Mezikoncová kompatibilita. Dálkové telefonní služby 3,1 kHz (6.1995)
  ČSN ETS 300 083 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos hovorových informací. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu (6.1995)
  ČSN ETS 300 084 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos zvukové informace o šíři 3,1 kHz. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu (6.1995)
  ČSN ETS 300 085 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 3,1 kHz. Požadavky pro připojení mikrotelefonních koncových zařízení (6.1995)
  ČSN ETS 300 112 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Mezikoncové protokoly (6.1996)
  ČSN ETS 300 218 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Protokoly nižších vrstev pro paketový režim ISDN (Doporučení CCITT X.31 Případy A a B) (6.1995)
  ČSN ETS 300 223 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly (11.1994)
  ČSN ETS 300 325 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní programovací komunikace (PCI) pro sítě EURO-ISDN (4.1995)
  ČSN ETS 300 280 Koncové zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 na digitální síti integrovaných služeb (ISDN). Zkoušení koncových zařízení (4.1995)
  ČSN ETS 300 087 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Specifikace funkce zařízení (6.1996)
  ČSN ETS 300 143 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Vnitropásmové signalizační procedury pro audiovizuální terminály využívající digitálních kanálů do 2048 kbit/s (8.1995)
  ČSN ETS 300 144 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Rámcová struktura pro kanál 64 kbit/s až 1 920 kbit/s a příslušná syntaxe pro vnitropásmovou signalizaci (11.1996)
  ČSN ETS 300 145 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Videotelefonní systémy a koncová zařízení provozovaná na jednom nebo více kanálech 64 kbit/s (11.1996)
  ČSN ETS 300 245-1 Digitální siť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 1: Všeobecně (8.1995)
  ČSN ETS 300 245-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A (8.1995)
  ČSN P I-ETS 300 245-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 1: Všeobecně (6.1997)
  ČSN P I-ETS 300 245-2 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A (6.1997)
  ČSN P I-ETS 300 245-3 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 3: Hlasitý telefon s mikrotelefonem i bez mikrotelefonu s pulsně kódovou modulací (PCM) podle předpisu - A (4.1996)
  ČSN P I-ETS 300 245-4 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení (4.1996)
  ČSN P I-ETS 300 245-5 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 5: Širokopásmový (7 kHz) mikrotelefon (3.1997)
  ČSN P I-ETS 300 245-6 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 6: Širokopásmový (7 kHz) hlasitý telefon (3.1997)
  ČSN P I-ETS 300 245-7 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 7: Místně vytvářené informační tóny (6.1997)
  ČSN P I-ETS 300 245-8 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 8: Přenosové vlastnosti hovoru při použití kódování s lineární predikcí a malým zpožděním na 16 kbit/s (3.1997)
  ČSN P I-ETS 300 281 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná služba telefonie 7 kHz. Požadavky na koncová zařízení z hlediska mezikoncové kompatibility (8.1995)
  ČSN P I-ETS 300 302-1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky mikrotelefonu s použitím kódování impulsně kódovou modulací (PCM) (1.1996)
  ČSN P I-ETS 300 302-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 1: Elektroakustické charakteristiky koncových zařízení s mikrotelefonem pro šířku pásma 3,1 kHz (1.1998)
  ČSN P I-ETS 300 302-2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky hlasitých koncových zařízení a koncových zařízení bez ruční obsluhy pracujících s šířkou pásma 3,1 kHz (11.1996)
  ČSN P I-ETS 300 302-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 3: Zvuková hlediska - širokopásmový mikrotelefon (8.1997)
  ČSN P I-ETS 300 302-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 4: Zvuková hlediska - širokopásmové kódování a hlasitý provoz nebo provoz bez ruční obsluhy (8.1997)
  ČSN ETS 300 388 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přístup a řízení procesu převádění souborů (FTAM) po síti ISDN založeného na jednoduchém profilu převádění souborů (4.1996)
  ČSN ETS 300 155 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Zkoušky mezikoncových protokolů (zkoušení schopnosti vzájemného spojení) (2.1996)
  ČSN P I-ETS 300 400 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová telefonní zařízení. Telefonní automaty (8.1996)
  ČSN ETS 300 383 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenos souboru v ISDN. Profil přenosu EUROFILE (1.1997)
  ČSN P I-ETS 300 442 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Vlastnosti koncových zařízení (11.1996)
  ČSN ETS 300 483 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícebodové komunikace pro audiovizuální služby - Hlavní funkce a základní požadavky pro vícebodové řídicí jednotky (MCUs) (6.1997)
  ČSN EN 300 481 V1.2.2 Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení (11.1998)
  ČSN ETS 300 481 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení (3.1997)
  ČSN P I-ETS 300 654 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní koncová zařízení - Prozatímní hlediska signalizace v kanálu D (8.1997)
  ČSN P I-ETS 300 490-1 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Profil proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu EUROFILE (ETS 300 383) (7.1997)
  ČSN P I-ETS 300 490-2 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) EUROFILE (ETS 300 383) (7.1997)
  ČSN P I-ETS 300 490-3 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) EUROFILE (ETS 300 383) (7.1997)
  ČSN P I-ETS 300 491-1 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro ETS 300 075 (7.1997)
  ČSN P I-ETS 300 491-2 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Struktura testovací sestavy a cíle zkoušek (TSS & TP) pro ETS 300 075 (7.1997)
  ČSN P I-ETS 300 491-3 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Převádění souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 3: Zkoušení shody pro ETS 300 075 omezené ETS 300 383 - abstraktní testovací sestava (ATS) (7.1997)
  ČSN ETS 300 675 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Audiografická konferenční telekomunikační služba - Popis služby (8.1997)
  ČSN ETS 300 678 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videokonferenční telekomunikační služba - Popis služby (8.1997)
  ČSN P I-ETS 300 489-1 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) FTAM (ETS 300 388) (7.1997)
  ČSN P I-ETS 300 489-2 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) FTAM (ETS 300 388) (7.1997)
  ČSN ETS 300 834 ed. 1 Koncová zařízení (TE) - Úzkopásmové sítě (PSTN nebo ISDN) - Přístup k interaktivním audiovizuálním nedatovým službám - Přístup videofonních terminálů ISDN nebo PSTN k audiovizuálním databázím (3.1999)
  ČSN P I-ETS 300 697-1 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské možnosti PCI (PUF) (3.1999)
  ČSN P I-ETS 300 697-2 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro uživatelské možnosti PCI (PUF) (3.1999)
  ČSN P I-ETS 300 697-3 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro možnosti síťového přístupu (NAF) (3.1999)
  ČSN P I-ETS 300 697-4 ed. 1 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro možnosti síťového přístupu (NAF) (3.1999)
  ČSN ETS 300 011 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní mezi uživatelem a sítí s primárním přístupem. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek (6.1995)
  ČSN ETS 300 011-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (5.1999)
  ČSN ETS 300 011-2 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 2: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA a IB (5.1999)
  ČSN ETS 300 011-3 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) a proformy implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA a IB (5.1999)
  ČSN ETSI EN 300 011-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (2.2001)
  ČSN ETS 300 012 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek (10.1994)
  ČSN ETS 300 012-1 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (10.1999)
  ČSN ETS 300 012-2 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 2: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA (10.1999)
  ČSN ETS 300 012-3 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 3: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IB (10.1999)
  ČSN ETS 300 012-4 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 4: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA (10.1999)
  ČSN ETS 300 012-5 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 5: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IB (10.1999)
  ČSN ETS 300 012-6 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 6: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IA (10.1999)
  ČSN ETS 300 012-7 ed. 2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 7: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IB (10.1999)
  ČSN ETSI EN 300 012-1 V1.2.2 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (2.2001)
  ČSN ETS 300 233 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupová sekce primární rychlostí v ISDN (6.1995)
  ČSN ETS 300 297 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupový úsek pro základní přístup ISDN (8.1996)
  ČSN P I-ETS 300 811 ed. 1 Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podvrstva přenosové konvergence (TC) a podvrstva závislá na fyzickém médiu (PMD) v referenčním bodě SB s přenosovou rychlostí 25,6 Mbit/s na krouceném kabelovém páru (1.1999)
  ČSN ETS 300 801 ed. 1 Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající veřejné komutované telekomunikační sítě (PSTN)/digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) (8.1998)
  Dokumentace
  ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů (11.1997)
  ČSN ISO 30300 Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy (12.2018)
  ČSN ISO 4 Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů (12.1999)
  ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (11.2022)
  ČSN ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech (6.2019)
  ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (7.2011)
  ČSN ISO 15519-1 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla (1.2019)
  ČSN ISO 15519-2 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení (12.2018)
  ČSN EN ISO 10209 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci (9.2022)
  ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady (4.2022)
  ČSN EN ISO 13567-2 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci (4.2022)
  ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů (2.2000)
  ČSN ISO 5455 Technické výkresy. Měřítka (3.1994)
  ČSN EN ISO 7200 Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů (9.2004)
  ČSN EN ISO 128-1 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-2 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-3 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy (5.2021)
  ČSN ISO 128-43 Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-5 Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD (2.1999)
  ČSN ISO 16016 Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů (1.2019)
  ČSN ISO 7573 Technická dokumentace produktu - Seznamy částí (1.2019)
  ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu (10.2000)
  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky (11.1989)
  ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (7.2004)
  ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-3 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů (1.2000)
  ČSN EN ISO 8560 Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek (3.2021)
  ČSN EN ISO 7437 Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců (4.1998)
  ČSN ISO 14617-1 Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky (9.2006)
  ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla (4.2010)
  ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd (7.2021)
  ČSN ISO 81346-12 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov (7.2021)
  ČSN EN 62023 ed. 2 Strukturování technické informace a dokumentace (6.2012)
  ČSN EN 61355-1 ed. 2 Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.2009)
  ČSN EN 61666 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému (5.2011)
  ČSN EN 61175-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla (3.2016)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN 82045-1 Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody (9.2002)
  ČSN EN 82045-2 Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model (10.2005)
  TNI 01 3760 Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB (8.2005)
  ČSN EN 61082-1 ed. 3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla (9.2015)
  ČSN EN 62027 ed. 2 Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí (6.2012)
  ČSN EN 62744 Znázornění stavů předmětů grafickými značkami (8.2015)
  ČSN EN 81714-2 ed. 2 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu (9.2007)
  ČSN EN 81714-3 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování (12.2001)
  ČSN EN ISO 81714-1 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla (12.2010)
  ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (7.2014)
  ČSN EN 62708 Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů (12.2015)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (11.2019)
  ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (1.1995)
  ČSN IEC 60027-3 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky (12.2004)
  ČSN EN IEC 60375 ed. 2 Pravidla týkající se elektrických obvodů (3.2019)
  ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN P ISO 6707-2 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky (5.2018)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN 15643 Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb (12.2021)
  ČSN P CEN/TS 15810 Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov (4.2014)
  ČSN ISO 15489-1 Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy (5.2018)
  Elektrárny (společné normy)
  ČSN EN 45510-2-9 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy (2.2009)
  ČSN EN 45510-8-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika (12.2002)
  Elektrárny: jaderné
  ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika (12.2020)
  ČSN EN IEC 60709 Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování (12.2019)
  ČSN IEC 60880 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A (4.2008)
  ČSN IEC 231 Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy (3.1994)
  ČSN EN IEC 60987 ed. 3 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Hardwarové požadavky (7.2022)
  ČSN IEC 960 Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny (4.1994)
  ČSN IEC 61772 Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU) (2.2011)
  ČSN IEC 1771 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu (8.1999)
  ČSN EN IEC/IEEE 62582-6 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Metody monitorování stavu elektrických zařízení - Část 6: Izolační odpor (3.2022)
  ČSN EN IEC 62954 Jaderné elektrárny - Dozorny - Požadavky na zařízení pro reakci na mimořádné události (3.2022)
  ČSN EN 61226 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí (2.2011)
  ČSN EN IEC 61500 ed. 2 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A (12.2019)
  ČSN EN IEC 62859 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti (2.2021)
  ČSN EN 61513 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy (12.2013)
  ČSN EN IEC 62003 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility (4.2021)
  ČSN EN 61839 Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí (8.2003)
  ČSN IEC 61888 Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní (10.2004)
  ČSN EN IEC 62138 Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C (3.2020)
  ČSN EN 62241 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah (9.2006)
  ČSN EN IEC 62465 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů (1.2020)
  ČSN EN IEC 62646 Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích (1.2020)
  ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 Jaderná zařízení - Zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti - Ověřování seizmické způsobilosti (1.2022)
  ČSN EN IEC 62645 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost (4.2021)
  Elektrárny: větrné
  ČSN IEC 60050-415 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny (11.2000)
  ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů (4.2018)
  ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely (4.2016)
  ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací (4.2016)
  ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil (8.2017)
  ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody (6.2018)
  ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu (10.2017)
  ČSN EN IEC 61400-21-1 Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (11.2019)
  Elektrárny: vodní
  ČSN EN 62270 Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače (3.2005)
  ČSN EN 60308 Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů (2.2006)
  ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení (8.2013)
  Elektromobilita
  ČSN P CEN/TS 16157-10 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 10: Publikace o dobíjecí infrastruktuře (10.2022)
  Energetická náročnost budov
  ČSN ISO 50003 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií (1.2022)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN EN IEC 62442-3 ed. 3 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení (9.2022)
  ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data (10.2020)
  ČSN EN 16627 Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody (6.2021)
  ČSN EN ISO 52120-1 Energetická náročnost budov - Přínos automatizace, řízení a správy budov - Část 1: Obecný rámec a postupy (11.2022)
  ČSN EN 15500-1 Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5 (11.2017)
  Energetika
  ČSN IEC 1085 Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách (9.1999)
  ČSN EN 61850-10 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody (1.2014)
  ČSN EN 61850-3 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky (12.2014)
  ČSN EN 61850-4 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení (1.2012)
  ČSN EN 61850-5 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení (12.2013)
  ČSN EN 61850-6 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED (10.2010)
  ČSN EN 61850-7-1 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely (4.2021)
  ČSN EN 61850-7-2 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI) (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-3 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-4 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení (8.2013)
  ČSN EN 61850-8-1 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 (9.2020)
  ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3 (7.2012)
  ČSN EN IEC 61850-7-420 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie (8.2022)
  ČSN EN IEC 61850-8-2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP (7.2019)
  ČSN EN IEC 61970-401 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-ASPI) - Část 401: Rámec profilu (12.2022)
  ČSN EN IEC 61970-456 ed. 3 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy (8.2022)
  ČSN EN 62361-100 Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML (11.2017)
  ČSN EN 62361-2 Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy (6.2014)
  ČSN EN 62488-1 Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN (9.2013)
  ČSN EN 62351-11 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML (7.2017)
  ČSN EN 62351-3 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP (8.2015)
  ČSN EN 62351-7 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM) (6.2018)
  ČSN EN 62351-9 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy (2.2018)
  ČSN EN IEC 62351-4 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS (7.2019)
  ČSN EN IEC 62351-6 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850 (6.2021)
  ČSN EN IEC 62351-8 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role (11.2020)
  ČSN EN 62271-3 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850 (12.2015)
  ČSN EN ISO/IEC 27019 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl (8.2020)
  Informační technologie (společné normy)
  TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (3.2017)
  ČSN EN 62820-1-1 Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (9.2017)
  ČSN EN 50486 Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech (2.2009)
  ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací (9.2014)
  TNI 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014 (11.2019)
  TNI CLC/TR 50510 Vláknový optický přístup ke koncovým uživatelům - Směrnice pro budování vláknových optických sítí FTTX (3.2022)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN 50173-1 ed. 4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky (1.2019)
  TNI CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4 (7.2020)
  ČSN EN 17748-1 Základní soubor znalostí pro profese ICT (ICT BoK) - Část 1: Soubor znalostí (10.2022)
  ČSN EN 16234-1 Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura (6.2020)
  ČSN ISO/IEC 38500 Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci (2.2020)
  ČSN EN 62075 ed. 2 Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign (7.2013)
  ČSN EN ISO/IEC 29101 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí (2.2020)
  ČSN P ISO/IEC TS 27100 Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy (11.2021)
  ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (12.2010)
  ČSN EN 301549 Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (11.2021)
  ČSN EN 50098-1 Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN (8.1999)
  ČSN EN 50098-2 Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 2: ISDN 2 048 kbit/s - Primární přístup a rozhraní pronajatých linek (9.1998)
  Informační technologie: datová centra
  ČSN EN IEC 62966-1 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky (12.2019)
  ČSN EN IEC 62966-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem (2.2021)
  ČSN EN 50173-5 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra (2.2019)
  ČSN CLC/TR 50600-99-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (1.2022)
  ČSN CLC/TR 50600-99-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (1.2022)
  ČSN CLC/TR 50600-99-3 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 (1.2019)
  ČSN CLC/TS 50600-2-10 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-10: Analýza rizik a dopadů zemětřesení (2.2022)
  ČSN CLC/TS 50600-5-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí (6.2022)
  ČSN EN 50600-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy (2.2020)
  ČSN EN 50600-2-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov (1.2022)
  ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí (12.2019)
  ČSN EN 50600-2-4 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže (12.2015)
  ČSN EN 50600-2-5 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy (1.2022)
  ČSN EN 50600-4-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti (4.2017)
  ČSN EN 50600-4-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie (4.2017)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Informační technologie: distribuce služeb v budovách
  ČSN EN 50173-6 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách (2.2019)
  Informační technologie: kancelářské prostory
  ČSN EN 50173-2 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory (1.2019)
  Informační technologie: obytné prostory
  TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti (4.2015)
  ČSN EN 50173-4 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory (1.2019)
  ČSN EN 61030 Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B) (10.1997)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  Informační technologie: průmyslové prostory
  ČSN EN IEC 62657-2 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 2: Management koexistence (12.2022)
  ČSN EN IEC 62657-3 Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 3: Formální popis automatizovaného managementu koexistence a návod k použití (12.2022)
  ČSN EN IEC 62657-4 Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 4: Management koexistence s centrální koordinací bezdrátových aplikací (12.2022)
  ČSN EN 62439-1 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (11.2010)
  ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (8.2022)
  ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (8.2022)
  ČSN EN 50173-3 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory (1.2019)
  Internet věcí (IoT)
  ČSN EN IEC 62872-2 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Část 2: Internet věcí (IoT) - Aplikační rámec pro průmyslový požadavek na schopnosti managementu energetické odezvy (10.2022)
  ČSN IEC 60050-741 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT) (2.2022)
  ČSN ISO/IEC 20924 Internet věcí (IoT) - Slovník (9.2021)
  ČSN ISO/IEC 30141 Internet věcí (IoT) - Referenční architektura (12.2019)
  ČSN ISO/IEC 21823-1 Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura (1.2020)
  ČSN ETSI EN 303 645 V2.1.1 CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky (1.2021)
  Komunikační protokoly (společné normy)
  ČSN EN IEC 61131-9 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (12.2022)
  ČSN EN 13757-3 Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (10.2018)
  ČSN EN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (6.2014)
  ČSN EN IEC 60839-11-5 Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (5.2021)
  ČSN EN 60870-5-1 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce (6.1997)
  ČSN ISO/IEC 7816-3 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu (4.2010)
  ČSN EN 419212-3 Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení (1.2018)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  ČSN EN ISO 22510 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (8.2020)
  ČSN ETS 300 223 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly (11.1994)
  ČSN ETS 300 746 ed. 1 Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Plány ochrany sítě - Protokoly a provoz automatické ochrany přepínáním (APS) (1.1998)
  Komunikační protokoly: automatizace
  ČSN EN 62439-1 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-4 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-6 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 6: Distribuovaný redundanční protokol (DRP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-7 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP) (9.2012)
  ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (8.2022)
  ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (8.2022)
  ČSN EN IEC 62439-5 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP) (8.2018)
  ČSN EN 14908-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů (9.2014)
  ČSN EN 14908-2 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince (9.2014)
  ČSN EN 14908-3 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (9.2014)
  ČSN EN 14908-4 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP (9.2014)
  ČSN EN 14908-5 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 5: Zavedení (11.2009)
  ČSN EN 14908-6 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky (6.2015)
  ČSN EN 14908-7 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (6.2020)
  ČSN EN 14908-8 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 8: Komunikace pomocí širokopásmového připojení přes sítě elektrického vedení - s internetovými protokoly (3.2022)
  ČSN EN 14908-9 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 9: Bezdrátová komunikace v pásmech ISM (3.2022)
  ČSN EN ISO 10303-210 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání (5.2003)
  ČSN ISO 10303-201 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu (8.2000)
  Komunikační protokoly: BACnet
  ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (10.2018)
  Komunikační protokoly: DALI
  ČSN EN 62386-101 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému (8.2015)
  ČSN EN 62386-102 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení (8.2015)
  ČSN EN 62386-103 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení (8.2015)
  ČSN EN 62386-202 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1) (3.2010)
  ČSN EN 62386-206 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5) (3.2010)
  ČSN EN 62386-208 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7) (3.2010)
  ČSN EN 62386-209 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8) (4.2012)
  ČSN EN 62386-210 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9) (12.2011)
  ČSN EN 62386-301 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka (2.2018)
  ČSN EN 62386-302 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení (2.2018)
  ČSN EN 62386-303 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti (2.2018)
  ČSN EN 62386-304 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo (2.2018)
  ČSN EN IEC 62386-104 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému (1.2020)
  ČSN EN IEC 62386-105 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware) (11.2020)
  ČSN EN IEC 62386-216 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15) (11.2018)
  ČSN EN IEC 62386-218 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-221 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20) (1.2019)
  ČSN EN IEC 62386-332 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba (8.2018)
  ČSN EN IEC 62386-333 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33) (12.2018)
  Komunikační protokoly: KNX
  ČSN EN 50491-11 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej (1.2016)
  ČSN EN 50491-12-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura (1.2019)
  ČSN EN 50491-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí (11.2010)
  ČSN EN 50491-4-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS) (1.2013)
  ČSN EN 63044-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky (10.2017)
  ČSN EN IEC 63044-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (3.2018)
  ČSN EN IEC 63044-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS (3.2022)
  ČSN EN IEC 63044-5-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-6 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci (3.2022)
  ČSN EN 50090-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace (12.2011)
  ČSN EN 50090-3-1 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí (7.1997)
  ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-3-3 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES (10.2009)
  ČSN EN 50090-3-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky (12.2017)
  ČSN EN 50090-4-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1 (12.2004)
  ČSN EN 50090-4-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2) (3.2016)
  ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1 (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1 (8.2016)
  ČSN EN 50090-6-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby (2.2018)
  ČSN EN 50090-6-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-2: Popis modelu sémantické ontologie IoT (3.2022)
  ČSN EN 50090-7-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu (12.2004)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  ČSN EN ISO 22510 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (8.2020)
  Komunikační protokoly: M-BUS
  ČSN EN 1434-3 Měřidla přenosu tepelné energie - Část 3: Rozhraní a výměna dat (9.2020)
  ČSN EN 13757-1 Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat (6.2022)
  ČSN EN 13757-2 Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus (10.2018)
  ČSN EN 13757-3 Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (10.2018)
  ČSN EN 13757-4 Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus (11.2019)
  ČSN EN 13757-5 Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus (5.2016)
  ČSN EN 13757-6 Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice (6.2016)
  ČSN EN 13757-7 Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby (10.2018)
  ČSN EN 62056-7-3 Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě (12.2017)
  Komunikační protokoly: ModBus
  ČSN EN 61784-3-1 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-12 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-14 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-17 Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17 (6.2018)
  ČSN EN 61784-3-18 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (12.2011)
  ČSN EN 61784-3-6 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6 (4.2011)
  ČSN EN 61784-5-1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1 (6.2014)
  ČSN EN 61784-5-10 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-11 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-13 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-15 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-16 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-17 Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-19 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (9.2012)
  ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (11.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-13 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (2.2022)
  ČSN EN IEC 61784-3-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (12.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (12.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-8 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (2.2022)
  ČSN EN IEC 61784-5-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-18 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-20 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-21 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (6.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-6 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-8 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-8: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (7.2019)
  ČSN EN 62453-1 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice (10.2017)
  ČSN EN 62453-2 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis (10.2017)
  ČSN EN 62453-301 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1 (4.2010)
  ČSN EN 62453-302 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2 (5.2018)
  ČSN EN 62453-303-1 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikační profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2 (4.2010)
  ČSN EN 62453-303-2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6 (4.2010)
  ČSN EN 62453-306 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 306: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 6 (4.2010)
  ČSN EN 62453-309 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9 (5.2018)
  ČSN EN 62453-315 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15 (4.2010)
  Měření elektrické energie
  ČSN EN 62056-21 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat (3.2004)
  ČSN EN 62056-42 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat (1.2003)
  ČSN EN 62056-46 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol (1.2003)
  ČSN EN 62056-5-3 ed. 3 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM (4.2018)
  ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS) (5.2018)
  ČSN EN 62056-7-6 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení (3.2014)
  ČSN EN 62056-9-7 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP (3.2014)
  ČSN EN IEC 62056-3-1 ed. 2 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu (5.2022)
  ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM (5.2018)
  Napájení a elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  ČSN IEC 654-2 Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení (2.1993)
  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC (8.2012)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN EN IEC 63044-5-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí (1.2020)
  ČSN EN 50065-2-2 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí (8.2003)
  ČSN EN 50412-2-1 Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost (3.2006)
  ČSN EN 50130-4 ed. 2 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci (5.2012)
  ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (3.2019)
  ČSN EN IEC 60938-1 ed. 2 Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace (1.2022)
  TNI CLC/TR 50174-99-2 Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením (7.2020)
  Ochrana před bleskem a přepětím
  ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu (10.1987)
  ČSN 33 4010 Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu (12.1989)
  ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (9.2011)
  ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (9.2011)
  ČSN EN 61663-1 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely (8.2001)
  ČSN EN 61663-2 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči (3.2002)
  ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody (3.2002)
  ČSN EN IEC 63052 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití (2.2022)
  Osvětlení: řízení dopravy
  TNI ISO/TR 16786 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ) (6.2018)
  ČSN EN 16157-1 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura (4.2019)
  ČSN EN 16157-2 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu (6.2019)
  ČSN EN 16157-3 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace (5.2019)
  ČSN EN 16157-4 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace VMS (7.2021)
  ČSN EN 16157-5 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat (1.2021)
  ČSN EN 16157-7 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky (5.2019)
  ČSN 73 7042 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky (8.2016)
  ČSN EN 12368 ed. 2 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (8.2016)
  ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla (9.2007)
  ČSN P ENV 13563 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel (10.2001)
  Poplachové systémy: dohledové videosystémy (VSS)
  ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (8.2014)
  ČSN EN 62676-1-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (6.2014)
  ČSN EN 62676-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní (12.2021)
  ČSN EN 62676-4 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace (3.2016)
  ČSN EN IEC 62676-2-31 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách (2.2020)
  ČSN EN IEC 62676-2-32 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách (2.2020)
  ČSN EN IEC 62676-5 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení (3.2019)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  Poplachové systémy: integrované systémy
  ČSN CLC/TS 50398 Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky (10.2009)
  ČSN EN 50398-1 Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky (4.2018)
  Poplachové systémy: přenosové systémy
  ČSN CLC/TS 50131-5-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech (8.2021)
  TNI 33 4592 Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu (3.2014)
  ČSN EN IEC 60839-11-5 Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (5.2021)
  ČSN EN 50134-2 ed. 2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení (6.2018)
  ČSN EN 50134-5 ed. 2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace (3.2022)
  ČSN CLC/TS 50136-7 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace (12.2021)
  ČSN CLC/TS 50136-9 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP) (7.2021)
  ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy (10.2012)
  Poplachové systémy: systémy kontroly vstupu (EACS)
  ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty (2.2014)
  ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace (3.2016)
  ČSN EN 60839-11-31 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace (7.2017)
  ČSN EN 60839-11-32 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu (7.2017)
  ČSN EN IEC 60839-11-33 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-33: Elektronické systémy kontroly vstupu - Konfigurace kontroly vstupu na základě webových služeb (4.2022)
  ČSN EN 50486 Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech (2.2009)
  Poplachové systémy: zabezpečovací a tísňové systémy (I&HAS)
  ČSN CLC/TS 50131-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení (5.2013)
  ČSN CLC/TS 50131-12 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS) (1.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-2-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR (9.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-2-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky (7.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-5-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech (4.2013)
  ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace (4.2011)
  ČSN CLC/TS 50131-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy (7.2015)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN 50131-13 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení (11.2020)
  ČSN EN 50131-2-10 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty) (2.2019)
  ČSN EN 50131-2-2 ed. 3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory (8.2022)
  ČSN EN 50131-2-3 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory (8.2022)
  ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory (2.2021)
  ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory (4.2009)
  ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) (4.2009)
  ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory (8.2017)
  ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny (1.2010)
  ČSN EN 50131-4 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení (10.2019)
  ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení (9.2017)
  ČSN EN 50131-6 ed. 3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje (8.2018)
  ČSN EN 50131-8 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení (10.2019)
  TNI 33 4591-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  ČSN CLC/TS 50136-10 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 10: Požadavky na vzdálený přístup (10.2022)
  ČSN EN 50600-2-5 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy (1.2022)
  ČSN EN 50710 Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy (10.2022)
  Požární bezpečnost staveb
  ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků (3.2022)
  ČSN CLC/TS 50576 Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2017)
  ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky (1.2012)
  ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  TNI IEC/TR 62222 Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách (7.2021)
  ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost - Slovník (1.2018)
  ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (10.2020)
  ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (10.2020)
  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (7.2016)
  ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami (7.1997)
  ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (10.2020)
  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.2010)
  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb (3.2011)
  ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9.2020)
  ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu (3.2014)
  ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů (9.2020)
  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady (5.2012)
  ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (4.2009)
  ČSN EN 1366-11+A1 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (3.2022)
  ČSN EN 1366-3 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů (3.2022)
  ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2019)
  ČSN EN 13501-6 ed. 2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů (12.2019)
  ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1.1996)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice (11.2006)
  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
  Požární bezpečnost staveb: eletrická požární signalizace (EPS)
  TNI 33 4592 Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu (3.2014)
  ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (9.2011)
  ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod (6.2022)
  ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče (12.2002)
  ČSN EN 54-11 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče (3.2002)
  ČSN EN 54-12 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek (6.2017)
  ČSN EN 54-13+A1 Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému (5.2022)
  ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení (12.2008)
  ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna (2.1999)
  ČSN EN 54-28 Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot (2.2022)
  ČSN EN 54-3+A1 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení (9.2021)
  ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj (2.1999)
  ČSN EN 54-5+A1 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (7.2021)
  ČSN EN 54-7 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci (3.2022)
  ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (4.2011)
  Požární bezpečnost staveb: nouzové zvukové systémy (ERo)
  ČSN CLC/TS 50131-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení (5.2013)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN 50849 Nouzové zvukové systémy (10.2017)
  Programovatelné jednotky
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN 61508-3 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software (1.2011)
  ČSN EN 61508-4 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky (2.2011)
  ČSN EN 61508-5 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (1.2011)
  ČSN EN 61508-6 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (1.2011)
  ČSN EN 61508-7 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření (1.2011)
  ČSN EN 61511-1 ed. 2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování (5.2018)
  ČSN EN 61131-1 Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace (3.2004)
  ČSN EN 61131-2 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky (5.2008)
  ČSN EN 61131-3 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky (10.2013)
  ČSN EN 61131-5 Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace (8.2001)
  ČSN EN 61131-6 Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (7.2013)
  ČSN EN 61131-7 Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení (8.2001)
  ČSN EN IEC 61131-10 Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC (1.2020)
  ČSN EN IEC 61131-9 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (12.2022)
  Realizace, uvádění do provozu, obsluha a údržba
  ČSN EN 13460 Údržba - Dokumentace pro údržbu (11.2009)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2011)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (3.2005)
  ČSN EN 16946-1 Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11 (11.2017)
  ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti (11.2012)
  ČSN CLC/TS 50349 Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace (10.2005)
  TNI 33 4591-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  TNI 33 4591-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  ČSN EN 60422 ed. 2 Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu (9.2013)
  ČSN EN 61935-1 ed. 3 Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173 (6.2010)
  ČSN EN 61187 Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace (3.1997)
  ČSN 35 9759 Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení (6.2007)
  Rozvodná zařízení (společné normy)
  ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla (9.1992)
  Řízení průmyslových procesů
  ČSN ISO 3511-1 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky (12.2005)
  ČSN ISO 3511-2 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků (12.2005)
  ČSN ISO 3511-3 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení (12.2005)
  ČSN ISO 3511-4 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce (12.2005)
  ČSN EN 61298-1 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy (8.2009)
  ČSN EN 61298-2 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách (8.2009)
  ČSN EN 61298-3 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin (8.2009)
  ČSN EN 61298-4 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy (8.2009)
  ČSN EN 61297 Systémy pro řízení průmyslových procesů - Klasifikace adaptivních řídicích jednotek pro účely hodnocení (6.1997)
  ČSN EN 62682 Řízení signalizace pro průmyslové procesy (8.2015)
  ČSN EN 61003-1 ed. 3 Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností (4.2017)
  ČSN EN 61003-2 ed. 2 Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky (4.2017)
  ČSN EN IEC 62443-3-2 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (3.2021)
  ČSN EN 61987-1 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem (11.2007)
  ČSN EN 61987-10 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy (4.2010)
  ČSN EN 61987-11 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury (10.2017)
  ČSN EN 61987-12 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku (1.2017)
  ČSN EN 61987-13 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku (1.2017)
  ČSN EN 61987-14 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty (2.2017)
  ČSN EN 61987-15 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny (8.2017)
  ČSN EN 61987-16 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty (10.2017)
  ČSN EN 61987-21 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 21: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro automatické ventily - Obecné struktury (6.2016)
  ČSN EN 61987-22 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu (6.2016)
  ČSN EN 61987-23 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro aktuátory (6.2016)
  ČSN EN 61987-24-1 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory (6.2016)
  ČSN EN 61987-24-2 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů (4.2018)
  ČSN EN 61987-24-3 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku (4.2018)
  ČSN EN IEC 61987-92 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení - Hledisko seznamu vlastností (LOP) (3.2019)
  ČSN EN IEC 62890 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí (4.2021)
  ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti (11.2012)
  ČSN EN 62708 Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů (12.2015)
  ČSN EN 60654-1 Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky (5.1996)
  ČSN IEC 654-2 Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení (2.1993)
  ČSN IEC 654-3 Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy (3.1993)
  ČSN IEC 654-4 Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze (3.1993)
  ČSN EN 60546-1 ed. 2 Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti (5.2011)
  ČSN EN 60546-2 ed. 2 Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky (5.2011)
  ČSN EN 61069-1 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy (3.2017)
  ČSN EN 61069-2 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu (3.2017)
  ČSN EN 61069-3 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-4 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-5 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-6 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-7 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-8 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému (3.2017)
  ČSN EN 62714-3 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 3: Geometrie a kinematika (11.2017)
  ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky (1.2019)
  ČSN EN 62714-2 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí (12.2015)
  ČSN EN IEC 62714-4 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika (3.2021)
  ČSN EN IEC 62714-5 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 5: Komunikace (11.2022)
  ČSN EN IEC 62832-1 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 1: Obecné principy (7.2021)
  ČSN EN IEC 62832-2 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 2: Modelové prvky (7.2021)
  ČSN EN IEC 62832-3 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 3: Aplikace digitálního podniku pro management životního cyklu výrobních systémů (7.2021)
  ČSN EN IEC 62872-2 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Část 2: Internet věcí (IoT) - Aplikační rámec pro průmyslový požadavek na schopnosti managementu energetické odezvy (10.2022)
  ČSN ISO 841 Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu (1.2003)
  ČSN ISO 14649-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy (5.2004)
  ČSN ISO 14649-121 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 121: Nástroje pro soustružení (8.2006)
  ČSN EN IEC 60751 ed. 2 Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory (11.2022)
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN 61285 ed. 3 Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků (11.2015)
  ČSN EN 60730-1 ed. 4 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky (9.2017)
  ČSN EN ISO 10303-210 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání (5.2003)
  ČSN ISO 10303-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy (1.2000)
  ČSN ISO 10303-104 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků (10.2008)
  ČSN ISO 10303-107 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků (10.2008)
  ČSN ISO 10303-108 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků (11.2006)
  ČSN ISO 10303-109 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů (11.2006)
  ČSN ISO 10303-11 ed. 2 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS (11.2006)
  ČSN ISO 10303-111 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa (10.2008)
  ČSN ISO 10303-112 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů (10.2008)
  ČSN ISO 10303-14 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X (11.2006)
  ČSN ISO 10303-201 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu (8.2000)
  ČSN ISO 10303-202 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu (4.1999)
  ČSN ISO 10303-203 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku (4.1999)
  ČSN ISO 10303-204 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení (1.2004)
  ČSN ISO 10303-21 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny (5.2005)
  ČSN ISO 10303-212 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace (1.2004)
  ČSN ISO 10303-215 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě (11.2006)
  ČSN ISO 10303-22 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům (8.2000)
  ČSN ISO 10303-224 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování (9.2007)
  ČSN ISO 10303-227 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu (9.2007)
  ČSN ISO 10303-239 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu (7.2017)
  ČSN ISO 10303-24 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům (5.2005)
  ČSN ISO 10303-240 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků (9.2007)
  ČSN ISO 10303-28 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML (10.2008)
  ČSN ISO 10303-31 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy (4.1999)
  ČSN ISO 10303-32 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty (8.1999)
  ČSN ISO 10303-34 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu (8.2003)
  ČSN ISO 10303-49 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu (8.1999)
  ČSN ISO 10303-50 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce (1.2004)
  ČSN ISO 10303-501 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách (1.2004)
  ČSN ISO 10303-502 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině (1.2004)
  ČSN ISO 10303-505 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa (1.2004)
  ČSN ISO 10303-507 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch (8.2003)
  ČSN ISO 10303-508 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch (1.2004)
  ČSN ISO 10303-509 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch (1.2004)
  ČSN ISO 10303-51 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení (10.2008)
  ČSN ISO 10303-510 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce (8.2003)
  ČSN ISO 10303-511 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch (8.2003)
  ČSN ISO 10303-513 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení (11.2001)
  ČSN ISO 10303-514 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení (8.2003)
  ČSN ISO 10303-519 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance (11.2001)
  ČSN ISO 10303-55 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení (11.2006)
  ČSN ISO 10303-56 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav (10.2008)
  ČSN ISO/TR 10303-12 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-I (8.1999)
  ČSN ISO/TS 10303-304 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení (8.2003)
  ČSN ISO 13584-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy (2.2003)
  ČSN ISO 13584-24 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele (3.2006)
  ČSN ISO 13584-25 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem (3.2006)
  ČSN ISO 13584-26 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací (2.2003)
  ČSN ISO 15926-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy (2.2007)
  ČSN ISO 15926-2 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model (2.2007)
  ČSN ISO 15531-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled (3.2008)
  ČSN ISO 15531-31 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů (2.2008)
  ČSN ISO 15531-32 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů (2.2008)
  ČSN ISO 15531-42 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model (2.2008)
  ČSN ISO 15531-43 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobních dat (2.2008)
  Termíny a definice

  Mezinárodní elektrotechnický slovník

  ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (7.2011)
  ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy (3.2014)
  ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (10.1994)
  ČSN IEC 50(221) +A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky (8.1997)
  ČSN IEC 50(371) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání (4.1997)
  ČSN IEC 50(531) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky (4.1997)
  ČSN IEC 50(541) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje (9.1995)
  ČSN IEC 50(701) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě (1.1996)
  ČSN IEC 50(702) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení (1.1996)
  ČSN IEC 50(704) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos (7.1996)
  ČSN IEC 50(705) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln (1.2000)
  ČSN IEC 50(712) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény (8.1995)
  ČSN IEC 50(714) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích (4.1997)
  ČSN IEC 50(715) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz (2.2000)
  ČSN IEC 50(716-1) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska (11.1999)
  ČSN IEC 50(721) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace (9.1996)
  ČSN IEC 50(722) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie (11.1995)
  ČSN IEC 50(725) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace (6.2000)
  ČSN IEC 50(726) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody (1.1996)
  ČSN IEC 50(731) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny (5.1996)
  ČSN IEC 50(801) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika (2.2001)
  ČSN IEC 50(806) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu (9.2000)
  ČSN IEC 60050(723) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data (3.2000)
  ČSN IEC 60050-112 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky (10.2013)
  ČSN IEC 60050-113 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku (5.2014)
  ČSN IEC 60050-121 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus (10.2000)
  ČSN IEC 60050-171 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy (2.2021)
  ČSN IEC 60050-195 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (6.2022)
  ČSN IEC 60050-300 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (7.2003)
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN IEC 60050-461 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely (8.2009)
  ČSN IEC 60050-521 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody (6.2003)
  ČSN IEC 60050-523 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS) (6.2019)
  ČSN IEC 60050-561 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci (11.2015)
  ČSN IEC 60050-581 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení (10.2011)
  ČSN IEC 60050-713 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz (11.2000)
  ČSN IEC 60050-732+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí (12.2018)
  ČSN IEC 60050-741 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT) (2.2022)
  ČSN IEC 60050-802 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk (5.2012)
  ČSN IEC 60050-807 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů (6.2000)
  ČSN IEC 60050-808 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely (6.2003)
  ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace (8.2006)
  ČSN IEC 60050-901 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace (10.2014)
  ČSN IEC 60050-902 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody (7.2014)
  ČSN IEC 60050-903 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik (3.2015)
  ČSN IEC 60050-904+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů (7.2017)
  ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (11.2019)
  ČSN EN 50290-1-2 Komunikační kabely - Část 1-2: Definice (8.2005)
  ČSN 36 8601 Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu (9.2003)
  ČSN ISO/IEC 20924 Internet věcí (IoT) - Slovník (9.2021)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN EN 15602 Soukromé bezpečnostní služby - Terminologie (11.2022)
  ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí - Část 1: Kód země (8.2022)
  Uzemnění
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Uzemnění: elektrostatika
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN CLC/TR 61340-5-2 Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod (12.2008)
  ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky (3.2017)
  ČSN EN IEC 61340-6-1 Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení (6.2019)
  ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení (5.2012)
  ČSN EN 1081+A1 Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu (4.2021)
  Veřejná doprava
  ČSN EN 12896-1 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 1: Společné koncepty (11.2016)
  ČSN EN 12896-2 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 2: Síť veřejné přepravy osob (11.2016)
  ČSN EN 12896-3 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 3: Časové informace a plánování vozidel (11.2016)
  ČSN EN 12896-4 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 4: Monitorování a řízení provozu (11.2019)
  ČSN EN 12896-5 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného (11.2019)
  ČSN EN 12896-6 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 6: Informace o cestujícím (11.2019)
  ČSN EN 12896-7 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 7: Management řidičů (11.2019)
  ČSN EN 12896-8 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky (11.2019)
  ČSN P CEN/TS 13149-10 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy (11.2020)
  ČSN P CEN/TS 13149-11 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla (11.2020)
  ČSN P CEN/TS 13149-7 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura (8.2020)
  ČSN P CEN/TS 13149-8 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 8: Fyzická vrstva pro IP komunikaci (4.2014)
  ČSN P CEN/TS 13149-9 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času (11.2020)
  ČSN EN 15531-1 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (12.2022)
  ČSN EN 15531-2 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury (2.2016)
  ČSN EN 15531-3 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (12.2022)
  ČSN P CEN/TS 15531-4 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení (6.2022)
  ČSN P CEN/TS 15531-5 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací (11.2016)
  ČSN EN ISO 24014-1 Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (7.2021)
  Veřejná doprava: inteligentní dopravní systémy
  ČSN ISO 14813-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS (6.2018)
  ČSN ISO 14813-5 Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS (8.2020)
  ČSN ISO 14813-6 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 6: Prezentace dat v ASN.1 (10.2011)
  ČSN ISO/TR 24098 Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Postupy pro vývoj plánů instalace ITS pomocí systémové architektury ITS (9.2008)
  ČSN ISO 24531 Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících (7.2015)
  ČSN ISO/TR 17452 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS (1.2009)
  ČSN ISO 14817-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Centrální datový slovník ITS - Část 1: Požadavky na definice dat ITS (6.2018)
  ČSN ISO 14817-2 Inteligentní dopravní systémy - Centrální datový slovník ITS - Část 2: Řízení centrálního registru datových konceptů ITS (6.2018)
  ČSN ISO 14817-3 Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS (3.2018)
  ČSN ISO 24097-1 Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb (3.2018)
  TNI ISO/TR 24097-2 Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb (2.2017)
  TNI ISO/TR 24097-3 Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby (1.2020)
  TNI ISO/TR 24529 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS (8.2011)
  TNI ISO/TR 24532 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití CORBA v normách ITS, datových registrech a datových slovnících (8.2011)
  TNI ISO/TR 25100 Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů (5.2013)
  TNI ISO/TR 25102 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS (10.2011)
  TNI ISO/TR 25104 Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS (12.2009)
  TNI ISO/TR 26999 Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS (8.2013)
  TNI CEN/TR 16742 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě (7.2015)
  ČSN ISO 17185-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 1: Rámec pro datové formáty v informačních systémech veřejné dopravy osob (10.2014)
  TNI ISO/TR 17185-2 Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě (2.2017)
  TNI CEN/TR 16427 Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP) (8.2013)
  TNI ISO/TR 14806 Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média (5.2014)
  ČSN EN ISO 14819-1 Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Kódovací protokol pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (8.2021)
  ČSN EN ISO 14819-2 Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (8.2021)
  ČSN EN ISO 14819-3 Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (7.2021)
  ČSN EN ISO 14823 Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat (10.2017)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-10 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG1-CAI) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC) (11.2013)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) - Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI) (11.2013)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG1-TEC) (7.2014)
  ČSN ISO 21219-18 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 18: Aplikace pro informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci (TPEG2-TFP) (2.2020)
  ČSN ISO 21219-2 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR) (1.2020)
  ČSN ISO 21219-3 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 3: Pravidla pro konverzi UML do binárního kódu (TPEG2-UBCR) (2.2020)
  ČSN ISO 21219-4 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML (1.2020)
  ČSN ISO 21219-5 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 5: Rámec pro služby TPEG (TPEG2-SFW) (1.2020)
  ČSN ISO 21219-6 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 6: Kontejner pro management zpráv (TPEG2-MMC) (2.2020)
  ČSN P ISO/TS 21219-21 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR) (11.2018)
  ČSN P ISO/TS 21219-22 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR) (1.2018)
  ČSN P ISO/TS 21219-23 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR) (7.2017)
  ČSN P ISO/TS 21219-24 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE) (1.2018)
  ČSN P ISO/TS 21219-25 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI) (9.2017)
  ČSN P ISO/TS 21219-26 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 26: Informace o místech vyžadujících zvýšenou pozornost (TPEG2-VLI) (6.2019)
  ČSN P ISO/TS 21219-7 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC) (1.2018)
  ČSN ISO 14827-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 1: Požadavky na definování zpráv (11.2008)
  ČSN ISO 14827-2 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 2: Datový slovník DATEX-ASN (11.2008)
  ČSN ISO 14827-3 Dopravní informační a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS) (8.2019)
  ČSN ISO 15784-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů (7.2011)
  ČSN ISO 15784-2 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP (6.2018)
  ČSN ISO 15784-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX) (7.2011)
  TNI ISO/TR 21707 Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS (1.2014)
  ČSN ISO 10711 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory (6.2012)
  ČSN P CEN ISO/TS 19468 Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Specifikace platformně nezávislého modelu pro protokoly datové výměny mezi centry dopravních informací a řídicími systémy (10.2022)
  TNI ISO/TR 16786 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ) (6.2018)
  ČSN ISO 20684-1 Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP modulů na straně infrastruktury - Část 1: Přehled (11.2021)
  ČSN EN ISO 14825 Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0 (12.2011)
  ČSN ISO 17267 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační systémy - Aplikační programovací rozhraní (API) (1.2011)
  ČSN ISO 17572-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 1: Obecné požadavky a konceptuální model (3.2017)
  ČSN ISO 17572-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 3: Dynamické označování pozic (dynamický profil) (3.2017)
  ČSN ISO 14296 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapových databází pro aplikace kooperativních ITS (2.2017)
  ČSN EN 16157-1 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura (4.2019)
  ČSN EN 16157-2 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu (6.2019)
  ČSN EN 16157-3 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace (5.2019)
  ČSN EN 16157-4 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace VMS (7.2021)
  ČSN EN 16157-5 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat (1.2021)
  ČSN EN 16157-7 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky (5.2019)
  ČSN P CEN/TS 16157-10 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 10: Publikace o dobíjecí infrastruktuře (10.2022)
  ČSN P CEN/TS 16157-11 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 11: Publikace strojově interpretovatelných dopravních opatření (12.2022)
  ČSN P CEN/TS 16157-8 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 8: Publikace řízení dopravy a rozšíření vyhrazená pro městské prostředí (5.2022)
  ČSN P ISO/TS 24533 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy (5.2013)
  ČSN ISO 26683-1 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy (9.2013)
  ČSN ISO 26683-2 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 2: Profily rozhraní aplikace (9.2013)
  ČSN ISO 26683-3 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy (1.2020)
  ČSN ISO 15638-1 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura (7.2014)
  ČSN ISO 15638-10 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall (1.2018)
  ČSN ISO 15638-11 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče (5.2015)
  ČSN ISO 15638-12 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-14 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 14: Řízení přístupu vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-15 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 15: Monitorování pozice vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-16 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-17 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice (5.2015)
  ČSN ISO 15638-18 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží) (1.2018)
  ČSN ISO 15638-2 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM (1.2014)
  ČSN ISO 15638-3 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb (1.2014)
  ČSN ISO 15638-5 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle (3.2014)
  ČSN ISO 15638-6 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 6: Regulované aplikace (5.2015)
  ČSN ISO 15638-7 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace (3.2014)
  ČSN ISO 15638-8 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 8: Management přístupu vozidel (5.2015)
  ČSN P ISO/TS 15638-4 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 4: Požadavky na zabezpečení systému (8.2020)
  ČSN P ISO/TS 17187 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací (8.2014)
  ČSN ISO 15623 Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody (5.2014)
  ČSN EN ISO 17261 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy (4.2013)
  ČSN EN ISO 17262 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy (4.2013)
  ČSN EN ISO 17263 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy (1.2013)
  ČSN EN ISO 17264 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní (5.2010)
  ČSN EN 16312 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) - Aplikační profil interoperability AVI/AEI a identifikace elektronické registrace (ERI) pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu (5.2013)
  ČSN ISO 24535 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI) (9.2008)
  ČSN EN ISO 24534-3 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle (10.2016)
  ČSN EN 15213-1 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie (11.2013)
  ČSN EN 15213-2 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy (11.2013)
  ČSN EN 15213-3 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu (11.2013)
  ČSN EN 15213-4 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu (11.2013)
  ČSN EN 15213-5 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv (11.2013)
  ČSN ISO 21217 Inteligentní dopravní systémy - Architektura stanice a komunikační architektura (9.2021)
  ČSN ISO 21210 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě (1.2013)
  ČSN ISO 21218 Inteligentní dopravní systémy - Hybridní komunikace - Podpora technologie přístupu k médiu (11.2018)
  ČSN ISO 24101-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky (7.2011)
  ČSN ISO 24102-1 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení (5.2019)
  ČSN ISO 24102-2 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU (5.2019)
  ČSN ISO 24102-3 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby (5.2019)
  ČSN ISO 24102-4 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice (5.2019)
  ČSN ISO 24102-6 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku (12.2018)
  ČSN ISO 29281-1 Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP) (12.2018)
  ČSN ISO 29281-2 Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů (8.2019)
  ČSN EN ISO 22418 Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS (11.2020)
  ČSN EN ISO 24978 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr (3.2010)
  ČSN EN 15722 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall (1.2021)
  ČSN EN 16072 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall (9.2015)
  ČSN EN 16062 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů (9.2015)
  ČSN EN 16102 Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou (5.2012)
  ČSN EN 16454 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall (2.2016)
  ČSN P CEN/TS 16405 Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla (1.2018)
  ČSN P CEN/TS 17184 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů (2.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-2 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla (9.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-3 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy (9.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-4 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN (9.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-5 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN (9.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-6 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN (9.2019)
  TNI CEN/TR 17249-1 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel (10.2019)
  ČSN P CEN/TS 17313 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran (10.2019)
  ČSN ISO 13111-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití (1.2018)
  TNI ISO/TR 13184-1 Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití (11.2013)
  ČSN ISO 13185-3 Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP) (12.2018)
  TNI ISO/TR 13185-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití (12.2012)
  ČSN ISO 17438-1 Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití (2.2017)
  ČSN ISO 17438-4 Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS (1.2020)
  ČSN EN ISO 17419 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace (11.2018)
  ČSN EN ISO 17423 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace (11.2018)
  ČSN EN ISO 17427-1 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS (12.2018)
  TNI ISO/TR 17427-10 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-2 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-3 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro ""core"" systémy (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-4 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování ""core"" systémů (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-6 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik ""core"" systémů (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-7 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-8 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-9 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání (4.2018)
  ČSN P CEN ISO/TS 19321 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur informací ve vozidle (IVI) (4.2021)
  ČSN EN ISO 18750 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa (11.2018)
  TNI CEN ISO/TR 17424 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy (1.2016)
  ČSN P CEN ISO/TS 17426 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti (2.2017)
  ČSN P CEN ISO/TS 17425 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle (1.2017)
  ČSN P CEN ISO/TS 17429 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS (4.2018)
  ČSN P CEN/TS 17496 Kooperativní inteligentní dopravní systémy - Komunikační profily (10.2021)
  ČSN P ISO/TS 20026 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura (1.2018)
  ČSN P CEN ISO/TS 19091 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami (1.2020)
  ČSN P CEN ISO/TS 21189 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426 (11.2019)
  ČSN P CEN ISO/TS 21177 Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními (4.2020)
  ČSN P CEN ISO/TS 21176 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS (5.2021)
  ČSN P CEN/TS 17400 Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Prostředí s různými dodavateli, metodiky a překladače (10.2020)
  ČSN P CEN/TS 17402 Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Použití regionálních dopravních norem v prostředí s různými dodavateli (10.2020)
  ČSN P CEN/TS 17413 Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Modely a definice pro nové režimy (10.2020)
  ČSN P CEN/TS 17466 Inteligentní dopravní systémy - Urban ITS - Komunikační rozhraní a profily pro management dopravy (11.2020)
  ČSN EN 17358 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - OAD eCall pro vícenásobný volitelný dodatečný soubor údajů (1.2021)
  TNI CEN ISO/TR 21186-2 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 2: Hybridní komunikace (10.2021)
  TNI CEN ISO/TR 21186-3 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 3: Zabezpečení (10.2021)
  ČSN P CEN ISO/TS 21184 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Rámec pro správu dat GT (GTDM) (10.2021)
  ČSN P CEN/TS 17378 Inteligentní dopravní systémy - Městské ITS - Řízení kvality ovzduší v městských oblastech (1.2022)
  ČSN P CEN/TS 17642 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Rozhraní eCall pro přístup center tísňového volání k databázím nákladu a nebezpečného zboží (2.2022)
  ČSN ISO 15075 Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv (9.2008)
  ČSN ISO 15622 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy (4.2019)
  ČSN P ISO/TS 15624 Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky (9.2008)
  ČSN ISO 17361 Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy (2.2018)
  ČSN ISO 17386 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy (1.2011)
  ČSN ISO 22178 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy (1.2014)
  ČSN P ISO/TS 17931 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů (4.2014)
  ČSN ISO 22840 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech (12.2010)
  ČSN ISO 22078 Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (9.2020)
  TNI ISO/PAS 17684 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1 (8.2011)
  TNI ISO/TR 17384 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát (8.2011)
  ČSN ISO 11067 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (3.2016)
  ČSN ISO 26684 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (2.2016)
  ČSN ISO 11270 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (11.2014)
  ČSN ISO 16787 Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (6.2018)
  TNI ISO/TR 20545 Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem (3.2018)
  ČSN ISO 20035 Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy (8.2019)
  ČSN ISO 20900 Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (1.2020)
  ČSN ETSI EN 302 571 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (4.2014)
  ČSN ETSI EN 302 571 V2.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (9.2017)
  ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura (5.2011)
  ČSN ETSI EN 302 686 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (8.2011)
  ČSN ETSI EN 302 931 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Definice geografické oblasti (2.2012)
  ČSN ETSI EN 302 663 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz (12.2013)
  ČSN ETSI EN 302 663 V1.3.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy ITS-G5 pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz (7.2020)
  ČSN ETSI EN 302 636-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 1: Požadavky (11.2014)
  ČSN ETSI EN 302 636-2 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře (4.2014)
  ČSN ETSI EN 302 636-3 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 3: Síťová architektura (7.2015)
  ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (3.2015)
  ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (4.2018)
  ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (7.2020)
  ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (3.2015)
  ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (4.2018)
  ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (11.2019)
  ČSN ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí (10.2014)
  ČSN ETSI EN 302 895 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Lokální dynamická mapa (LDM) (4.2015)
  ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování (6.2015)
  ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.4.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativní připravenosti (10.2019)
  ČSN ETSI EN 302 637-3 V1.2.2 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizovaného hlášení okolní situace (6.2015)
  ČSN ETSI EN 302 637-3 V1.3.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizované environmentální notifikace (10.2019)
  ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA) (1.2020)
  ČSN ETSI EN 302 890-2 V2.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 2: Management pozice a času (PoTi) - Vydání 2 (4.2021)
  ČSN ETSI EN 303 613 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz (7.2020)
  Vnější vlivy
  ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů (10.2017)
  ČSN EN 60654-1 Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky (5.1996)
  ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (11.1993)
  ČSN EN 62262+A1 Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) (6.2022)
  ČSN EN 50491-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí (11.2010)
  ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (4.1993)
  ČSN EN 50130-5 ed. 2 Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí (5.2012)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (12.2015)
  ČSN EN 50173-1 ed. 4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky (1.2019)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-0 V2.1.2 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod (3.2004)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (9.2014)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (9.2014)
  ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1 Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (4.2021)
  ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) (9.2019)
  ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (8.2012)
  ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.5.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V (4.2017)
  ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (10.2019)
  ČSN ETSI EN 300 132-3 V2.2.1 Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V (1.2022)
  ČSN ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 0: Přehled (8.2012)
  ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V (8.2012)
  ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V (6.2014)
  ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu (4.2011)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy (společné normy)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN 34 2040 ed. 2 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz (7.2013)
  ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny (2.2015)
  ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 (2.2015)
  ČSN EN 61935-1 ed. 3 Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173 (6.2010)
  ČSN EN 61935-2 ed. 3 Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách (5.2011)
  ČSN EN 61935-2-20 Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace (6.2010)
  ČSN EN 61935-3 Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4 (6.2010)
  ČSN EN 50290-1-1 Komunikační kabely - Část 1-1: Všeobecně (5.2002)
  ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (12.2015)
  ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití (12.2015)
  ČSN EN 62012-1 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace (6.2003)
  TNI IEC/TR 62222 Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách (7.2021)
  ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně (7.2016)
  ČSN EN 60794-5 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním (6.2017)
  ČSN EN 60728-11 ed. 3 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost (8.2017)
  ČSN EN 60728-6 ed. 2 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení (1.2012)
  TNI CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4 (7.2020)
  TNI CLC/TR 50174-99-2 Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením (7.2020)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: ukládání a upevňování
  ČSN EN 50174-1 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality (4.2019)
  ČSN EN 50369 Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů (4.2006)
  ČSN EN 60423 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství (7.2008)
  ČSN EN 61386-1 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2009)
  ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi (9.2011)
  ČSN EN 61386-25 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek (6.2012)
  ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN 62549 Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů (8.2012)
  ČSN EN 61537 ed. 2 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů (9.2007)
  ČSN EN IEC 62275 ed. 3 Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (4.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  ČSN EN IEC 61914 ed. 3 Kabelové příchytky pro elektrické instalace (7.2022)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  ČSN EN 12613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (8.2021)
  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (10.2020)
  ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení (8.2003)
  ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí (4.2017)
  ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (2.2006)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: venkovní
  ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (5.1995)
  ČSN EN 61773 Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů (1.2000)
  ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení (7.2001)
  ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení (3.1977)
  ČSN EN IEC 60794-3 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 3: Vnější kabely - Dílčí specifikace (10.2022)
  ČSN EN IEC 60794-3-12 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov (8.2021)
  ČSN EN 50174-3 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov (7.2014)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: vnitřní
  ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  ČSN EN 50407-3 Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové svislé kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP (1.2015)
  ČSN EN 50441-1 ed. 2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1 (1.2014)
  ČSN EN 50441-2 ed. 2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1 (1.2014)
  ČSN EN 50441-3 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3 (1.2014)
  ČSN EN 50441-4 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1 200 MHz - Třída 3 (1.2014)
  ČSN EN 60794-2 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace (1.2018)
  ČSN EN 50174-2 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách (4.2019)
  ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití (7.1998)
  Výbušná a hořlavá prostředí
  ČSN CLC IEC/TS 60079-43 Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky (12.2021)
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN EN 60079-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem ""d"" (4.2015)
  ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem (5.2018)
  ČSN EN 60079-11 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností ""i"" (6.2012)
  ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (9.2014)
  ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku (11.2015)
  ČSN EN 60079-31 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem ""t"" (9.2014)
  ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky (12.2018)
  ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry (9.2021)
  ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení (7.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data (4.2020)
  ČSN EN 50495 Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu (11.2010)
  ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin (8.2010)
  ČSN EN 50104 ed. 4 Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek (6.2020)
  ČSN ISO 8421-7 Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu (7.1996)
  ČSN EN 1839 ed. 2 Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry (7.2017)
  ČSN EN 15188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (8.2021)
  ČSN EN 17077 Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření (11.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly (12.2014)
  ČSN EN 13237 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (4.2013)
  ČSN EN 15967 Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par (7.2022)
  ČSN EN 15794 Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin (3.2010)
  ČSN EN 14373 ed. 2 Systémy pro potlačení výbuchu (5.2022)
  ČSN EN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu (1.2013)
  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.2003)
  TNI CEN/CLC/TR 16832 Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu) (4.2016)
  Základní výrobkové normy
  ČSN EN IEC 60917-1 ed. 2 Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma (5.2020)
  ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh (2.2021)
  Základní výrobkové normy: IT skříně
  ČSN EN 60297-3-100 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster (8.2009)
  ČSN EN 60297-3-101 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-102 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-103 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-104 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek (1.2007)
  ČSN EN 60297-3-105 Mechanické struktury pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy (7.2009)
  ČSN EN 60297-3-106 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1 (12.2010)
  ČSN EN 60297-3-107 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF) (9.2012)
  ČSN EN 60297-3-108 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek (5.2015)
  ČSN EN 60297-3-109 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku (6.2016)
  ČSN EN IEC 60297-3-110 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy (2.2019)
  ČSN EN 62610-4 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních (5.2014)
  ČSN EN 62610-5 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně (12.2016)
  ČSN EN IEC 62610-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 2: Metoda pro stanovení konstrukce nuceného chlazení vzduchem (11.2018)
  ČSN EN IEC 62610-6 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 6: Recirkulace vzduchu a obtok vnitřních skříní (10.2020)
  Základní výrobkové normy: ovládací a řídící přístroje
  ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky (10.2004)
  Základní výrobkové normy: pojistky
  ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (3.1995)
  ČSN EN 60127-1 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky (4.2007)
  ČSN EN 60127-10 Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek (11.2002)
  ČSN EN 60127-2 ed. 3 Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky (6.2015)
  ČSN EN 60127-3 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky (10.2015)
  ČSN EN 60127-4 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž (12.2005)
  ČSN EN 60127-5 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek (8.2017)
  ČSN EN 60127-6 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky (6.2015)
  ČSN EN 60127-7 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití (7.2016)
  ČSN EN 60691 ed. 3 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití (3.2017)
  Základní výrobkové normy: svorky a svorkovnice
  ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (6.2014)
  ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice (6.2010)
  ČSN IEC 60943 Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky (7.2001)

  výpomoc s roztříděním: Ing. Tomáš Mikula

  poslední aktualizace 1. 12. 2022