• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Základní normy související s projektováním elektrických zařízení

  Přehled aktuálně 1256 norem rozdělených do kategorií, které nějakým způsobem souvisejí s projektováním silnoproudu
  (je nicméně nutno upozornit, že jde o přehled základní, nikoli o vyčerpávající, úplný, či konečný seznam souvisejících norem.)

  Platnost všech norem je pravidelně měsíčně automaticky kontrolována vůči oficiální databázi ČSN, takže zde naleznete pouze platné technické normy. Vyjde-li nějaká nová norma, zpravidla rovnou nahradí příslušnou předchozí normu (takže mohou souběžně platit obě dvě, nicméně zde ve výpisu je vždy uváděna poslední platná norma; nevypisují se všechny souběžně platné normy).

  Kapitoly jsou řazeny abecedně, normy v nich jsou řazeny podle třídících znaků jednotlivých norem.

   

  Pokud Vám v přehledu níže nějaká norma schází, či máte tip na jejich lepší uspořádání, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

  Akumulace obnovitelné energie a bateriové instalace
  ČSN EN IEC 62282-8-201 Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému (8.2020)
  ČSN EN IEC 63056 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie (11.2020)
  ČSN EN IEC 62619 ed. 2 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích (1.2023)
  ČSN EN 61427-1 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti (1.2014)
  ČSN EN 61427-2 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti (5.2016)
  ČSN EN 62485-3 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie (5.2015)
  ČSN EN IEC 62485-1 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace (11.2018)
  ČSN EN IEC 62485-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie (2.2019)
  ČSN EN IEC 62485-5 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií (7.2021)
  ČSN EN IEC 62485-6 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace (8.2021)
  ČSN EN IEC 62932-1 Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska (9.2020)
  ČSN EN IEC 62932-2-2 Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN EN IEC 62933-1 Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 1: Terminologický slovník (11.2018)
  ČSN EN IEC 62933-5-2 Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy (11.2020)
  ČSN EN 45510-2-3 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe (11.2002)
  ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích (5.1992)
  Bezpečnost
  ČSN ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení (12.2005)
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN EN 60073 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.2003)
  ČSN EN 60447 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání (12.2004)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN EN 50191 ed. 2 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (9.2011)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení (11.2009)
  ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (5.2015)
  ČSN EN 50110-2 ed. 4 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky (5.2024)
  ČSN EN IEC 61010-2-130 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích (1.2022)
  ČSN EN 50647 Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie (2.2018)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu A
  ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.2011)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu B
  ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky (2.2019)
  ČSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (4.2009)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN EN 61310-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (9.2008)
  ČSN EN 61310-2 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení (9.2008)
  ČSN EN 61310-3 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.2008)
  ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (4.2021)
  ČSN EN IEC 62061 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností (1.2022)
  ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (5.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci (3.2017)
  ČSN EN ISO 13849-2 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti (6.2013)
  ČSN EN ISO 13854 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (1.2021)
  ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami (9.2022)
  ČSN EN ISO 14118 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (12.2018)
  ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (7.2020)
  ČSN EN ISO 14159 Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (12.2008)
  TNI ISO/TR 14121-2 Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod (12.2020)
  ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.2010)
  ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci (1.2017)
  ČSN EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (7.2014)
  ČSN EN ISO 13851 Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr (3.2020)
  ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.2009)
  ČSN EN 614-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.2009)
  ČSN EN 894-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači (5.2009)
  ČSN EN 894-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače (5.2009)
  ČSN EN 894-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače (5.2009)
  ČSN EN 894-4 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů (1.2011)
  ČSN EN 842+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení (5.2009)
  ČSN EN 981+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů (5.2009)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu C

  Databáze harmonizovaných norem pro strojní zařízení

  Bludné proudy
  ČSN EN ISO 12696 Katodická ochrana oceli v betonu (12.2022)
  ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení (9.1996)
  ČSN EN 12954 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě (11.2020)
  ČSN 03 8365 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi (2.1987)
  ČSN 03 8368 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi (2.1989)
  ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení (7.1963)
  ČSN 03 8371 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly (11.1978)
  ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě (2.1977)
  ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení (10.1975)
  ČSN 33 2165 Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn (10.2014)
  ČSN EN 50443 Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami (10.2012)
  ČSN EN 50122-1 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (7.2023)
  ČSN EN 50122-2 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (6.2023)
  ČSN EN 50122-3 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami (6.2023)
  ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav (4.2005)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  Budovy a technologie: bytové a domovní instalace
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.2007)
  ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány (8.2011)
  ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny (12.2005)
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (8.2020)
  TNI 33 2000-7-701 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (11.2008)
  ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)
  TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (3.2017)
  ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (4.1979)
  ČSN EN IEC 63052 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití (2.2022)
  ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) (10.2012)
  ČSN EN 60670-24 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon (2.2014)
  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.2010)
  ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004)
  Budovy a technologie: datová centra
  ČSN EN IEC 62966-1 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky (12.2019)
  ČSN EN IEC 62966-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem (2.2021)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN EN 88528-11 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení (1.2005)
  ČSN ISO 8528-12 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení (11.2016)
  ČSN EN 62310-1 Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (10.2005)
  ČSN EN 62310-2 Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (8.2007)
  ČSN EN 62310-3 Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení (4.2009)
  ČSN CLC/TR 50600-99-3 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 (1.2019)
  ČSN CLC/TS 50600-5-1 Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí (3.2024)
  ČSN EN 50600-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy (2.2020)
  ČSN EN 50600-2-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov (1.2022)
  ČSN EN 50600-2-2 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Zdroje a rozvody napájení (12.2019)
  ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí (12.2019)
  ČSN EN 50600-2-4 ed. 2 Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže (10.2023)
  ČSN EN 50600-4-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti (4.2017)
  ČSN EN 50600-4-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie (4.2017)
  ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky (12.2019)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Budovy a technologie: občanská výstavba
  TNI ISO/TR 11219 Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design (11.2014)
  ČSN EN 16652-1 Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy (12.2016)
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)
  ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)
  TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (3.2017)
  ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (4.1979)
  ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech (10.2009)
  ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely (10.2009)
  ČSN EN IEC 61010-2-130 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích (1.2022)
  ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004)
  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
  ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení (8.1977)
  ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (12.2010)
  ČSN EN 15288-1 Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (6.2019)
  Budovy a technologie: pohony
  ČSN EN 60027-4 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje (7.2008)
  ČSN EN 50178 Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích (1.1999)
  ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory (12.1986)
  ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách (2.1963)
  ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2 Točivé elektrické stroje - Část 30-2: Třídy účinnosti střídavých motorů s proměnnými otáčkami (IE kód) (4.2022)
  ČSN CLC/TS 60034-25 Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů (8.2009)
  ČSN EN 60034-1 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti (9.2011)
  ČSN EN 60034-12 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (11.2017)
  ČSN EN 60034-30-1 Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód) (12.2014)
  ČSN EN 60034-8 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení (4.2008)
  ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód) (9.2022)
  ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků (1.2011)
  ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně (5.2024)
  ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (5.2018)
  ČSN EN IEC 61800-2 ed. 3 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem (1.2022)
  ČSN EN IEC 61800-3 ed. 4 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody pro PDS a obráběcí stroje (4.2024)
  ČSN EN IEC 61800-5-1 ed. 3 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické (12.2023)
  ČSN 38 1120 Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren (2.1994)
  Budovy a technologie: průmysl
  ČSN EN 746-1+A1 Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení (4.2010)
  ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory (12.1986)
  ČSN EN 60519-3 ed. 2 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení (1.2006)
  ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách (2.1963)
  ČSN EN 61378-1 ed. 2 Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití (5.2012)
  ČSN EN 1672-2 Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost (2.2022)
  ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.1994)
  Budovy a technologie: technická zařízení
  ČSN EN 378-1+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (4.2024)
  ČSN EN 378-3+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob (4.2024)
  ČSN ISO 1819 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení (4.1993)
  ČSN ISO 7149 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení (5.1993)
  ČSN EN 528+A1 Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje (1.2023)
  ČSN EN 81-20 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (2.2021)
  ČSN EN 14010+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu (1.2010)
  ČSN EN ISO 10472-1 Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky (5.2009)
  Budovy a technologie: věda a výzkum
  ČSN EN IEC 61010-2-130 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích (1.2022)
  ČSN EN 1620 Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Požadavky na konstrukci budov podle stupně rizikovosti (10.1998)
  ČSN EN 12128 Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost (9.1999)
  Budovy a technologie: vnitrozemská plavba
  ČSN EN 14503 Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu (6.2004)
  ČSN EN 15869-1 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky (6.2021)
  ČSN EN 15869-2 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky (6.2021)
  ČSN EN 15869-3 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky (6.2021)
  ČSN EN 16840 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A (9.2017)
  ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla (6.2016)
  ČSN EN IEC 60309-5 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC) (6.2020)
  ČSN EN IEC 62613-2 Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 2: Požadavky na kompatibilitu a zaměnitelnost rozměrů příslušenství používaných na různých typech lodí (9.2018)
  Budovy a technologie: vodní díla
  ČSN 08 5000 Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín (8.1985)
  ČSN 75 0000 Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení (11.2021)
  ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení (9.2017)
  ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže (4.2011)
  ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody (4.2023)
  ČSN 75 5355 Vodojemy (11.2021)
  ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 (10.2014)
  ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (9.2017)
  ČSN EN 12255-1 Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady (3.2003)
  ČSN EN 12255-10 Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti (12.2023)
  ČSN EN 12255-11 Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje (1.2024)
  TNI CEN/TR 17614 Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod (10.2021)
  Budovy a technologie: zdravotnictví
  ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic (5.2019)
  ČSN EN ISO 14644-14 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu (4.2017)
  ČSN EN ISO 14644-4 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu (6.2023)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.2013)
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN ISO 8528-12 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení (11.2016)
  ČSN EN IEC 61340-6-1 Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení (6.2019)
  ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely (8.2012)
  ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení (11.2023)
  ČSN EN 60601-1 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost (7.2007)
  ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů (1.2020)
  ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení (6.2020)
  ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky (12.2019)
  ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9.2020)
  ČSN EN 14931 Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení (10.2006)
  ČSN EN ISO 11197 ed. 3 Zdravotnické napájecí jednotky (10.2020)
  Dokumentace
  ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů (11.1997)
  ČSN ISO 30300 Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy (12.2018)
  ČSN ISO 4 Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů (12.1999)
  ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (11.2022)
  ČSN ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech (6.2019)
  ČSN EN ISO 80000-12 Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze (12.2020)
  ČSN ISO 15519-1 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla (1.2019)
  ČSN EN ISO 10209 Technická dokumentace produktu - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci (8.2023)
  ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady (4.2022)
  ČSN EN ISO 13567-2 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci (4.2022)
  ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů (2.2000)
  ČSN ISO 5455 Technické výkresy. Měřítka (3.1994)
  ČSN EN ISO 7200 Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů (9.2004)
  ČSN EN ISO 128-1 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-2 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (4.2023)
  ČSN EN ISO 128-3 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy (8.2023)
  ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-5 Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD (2.1999)
  ČSN ISO 16016 Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů (1.2019)
  ČSN ISO 7573 Technická dokumentace produktu - Seznamy částí (1.2019)
  ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu (10.2000)
  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky (11.1989)
  ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (7.2004)
  ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-3 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů (1.2000)
  ČSN EN ISO 8560 Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek (3.2021)
  ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí (9.1987)
  ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu (12.2004)
  ČSN EN ISO 7437 Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců (4.1998)
  ČSN ISO 14617-1 Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky (9.2006)
  ČSN ISO 14617-15 Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí (11.2003)
  ČSN EN IEC 81346-1 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla (2.2023)
  ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd (7.2021)
  ČSN ISO 81346-10 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 10: Energetické systémy (8.2023)
  ČSN ISO 81346-12 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov (7.2021)
  ČSN EN 62023 ed. 2 Strukturování technické informace a dokumentace (6.2012)
  ČSN EN 61355-1 ed. 2 Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.2009)
  ČSN EN 61666 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému (5.2011)
  ČSN EN 61175-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla (3.2016)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN 82045-1 Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody (9.2002)
  ČSN EN 82045-2 Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model (10.2005)
  ČSN EN 61082-1 ed. 3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla (9.2015)
  ČSN EN 62027 ed. 2 Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí (6.2012)
  ČSN EN 62744 Znázornění stavů předmětů grafickými značkami (8.2015)
  ČSN EN 81714-2 ed. 2 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu (9.2007)
  ČSN EN 81714-3 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování (12.2001)
  ČSN EN ISO 81714-1 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla (12.2010)
  ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (7.2014)
  ČSN EN 60027-4 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje (7.2008)
  ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (1.1995)
  ČSN IEC 60027-3 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky (12.2004)
  ČSN EN IEC 60375 ed. 2 Pravidla týkající se elektrických obvodů (3.2019)
  ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN EN IEC 60757 Kód pro označování barev (3.2022)
  ČSN 35 7606 Systémy ochrany před bleskem - Značky (12.2006)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN P ISO 6707-2 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky (5.2018)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN 15643 Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb (12.2021)
  ČSN ISO 15489-1 Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy (5.2018)
  Dokumentace: BIM
  ČSN P CEN/TS 17623 Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače (9.2021)
  ČSN EN ISO 16739-1 Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma (10.2020)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (1.2023)
  ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu (2.2014)
  ČSN EN ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model (5.2017)
  ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících (12.2020)
  ČSN EN ISO 23387 Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy (5.2021)
  ČSN P ISO/TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) (2.2014)
  ČSN EN ISO 29481-1 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát (5.2018)
  ČSN EN ISO 29481-2 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce (11.2017)
  ČSN EN ISO 29481-3 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 3: Schéma dat a kód (4.2023)
  ČSN EN ISO 21597-1 Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner (4.2023)
  ČSN EN ISO 21597-2 Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb (4.2023)
  ČSN EN 17632-1 Informační modelování staveb (BIM) - Sémantické modelování a propojování (SML) - Část 1: Generické vzory modelování (5.2023)
  ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy (9.2021)
  ČSN EN ISO 19650-1 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy (10.2019)
  ČSN EN ISO 19650-2 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv (12.2019)
  ČSN EN ISO 19650-3 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv (6.2024)
  ČSN EN ISO 19650-4 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 4: Výměna informací (3.2023)
  ČSN EN ISO 19650-5 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (2.2021)
  ČSN ISO 15686-4 Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM) (8.2014)
  Drážní zařízení a lanové dráhy
  ČSN EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky (1.2020)
  ČSN EN 12929-1+A1 Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení (10.2023)
  ČSN EN 13243 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení (5.2016)
  ČSN EN 17064 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru (10.2019)
  ČSN EN 17343 Drážní aplikace - Obecné termíny a definice (11.2021)
  ČSN EN 50163 ed. 2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav (7.2005)
  ČSN EN 50124-1 ed. 2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (2.2018)
  ČSN EN 50124-2 ed. 2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (2.2018)
  ČSN 33 3505 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice (3.2010)
  ČSN EN 62924 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy (9.2017)
  ČSN 33 3510 Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra (12.1983)
  ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah (6.1997)
  ČSN 33 3525 Trakční vedení metra (7.1997)
  ČSN 33 3570 ed. 2 Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků (5.2013)
  ČSN EN 50121-5 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy (11.2017)
  ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení (12.2009)
  ČSN EN 50122-1 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (7.2023)
  ČSN EN 50122-2 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (6.2023)
  ČSN EN 50122-3 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami (6.2023)
  ČSN EN 50633 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy (4.2017)
  ČSN EN 50562 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav (7.2019)
  ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček (5.2010)
  ČSN EN 50123-1 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně (8.2003)
  ČSN EN 50123-6 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC (9.2003)
  ČSN EN 50123-7-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití (8.2003)
  ČSN EN 50526-3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání (12.2016)
  ČSN EN 50343 ed. 2 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalaci kabelů (1.2015)
  ČSN EN 50329 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory (9.2003)
  ČSN EN 50328 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice (9.2003)
  ČSN 34 2600 ed. 2 Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení (12.2009)
  ČSN 34 2613 ed. 3 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost (3.2014)
  ČSN 34 2614 ed. 3 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů (8.2014)
  ČSN 34 2617 Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení (12.1992)
  ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení (3.2010)
  ČSN 34 5145 ed. 2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení (4.2012)
  ČSN EN 62485-3 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie (5.2015)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  ČSN 37 6605 ed. 2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod (1.2012)
  ČSN 37 6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy (2.1973)
  ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah (8.1997)
  Elektrárny (společné normy)
  ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (10.1994)
  ČSN 33 0050-602 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba (10.1994)
  ČSN EN 61660-1 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů (10.1999)
  ČSN EN 61660-2 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků (10.1999)
  ČSN IEC 61660-3 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů (7.2002)
  ČSN IEC/TS 62786 Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí (5.2019)
  ČSN 34 7660-1 ed. 2 Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky (5.2006)
  ČSN EN 45510-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení (11.1998)
  ČSN EN 45510-2-2 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení (11.2002)
  ČSN EN 45510-2-3 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe (11.2002)
  ČSN EN 45510-2-4 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče (12.2002)
  ČSN EN 45510-2-5 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory (1.2004)
  ČSN EN 45510-2-6 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory (12.2002)
  ČSN EN 45510-2-7 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení (2.2004)
  ČSN EN 45510-2-8 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely (12.2005)
  ČSN EN 45510-2-9 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy (2.2009)
  ČSN EN 45510-5-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny (5.2007)
  ČSN EN 45510-5-2 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny (5.2007)
  ČSN 38 1120 Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren (2.1994)
  ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích (5.1992)
  Elektrárny: fotovoltaické

  IEC TR 63226:2021 - Managing fire risk related to photovoltaic (PV) systems on buildings

  IEC 62548-1:2023 - Photovoltaic (PV) arrays - Part 1: Design requirements

  IEC TS 62738:2018 - Ground-mounted photovoltaic power plants - Design guidelines and recommendations

  ČSN EN ISO 24194 Solární energie - Kolektorová pole - Kontrola výkonu (1.2023)
  ČSN EN 50549-1 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně (8.2019)
  ČSN EN 50549-2 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně (8.2019)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (10.2016)
  ČSN 33 2000-8-2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů (7.2019)
  ČSN IEC/TS 62786 Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí (5.2019)
  ČSN EN IEC 62934 Integrace obnovitelných zdrojů do sítí - Termíny a definice (5.2022)
  ČSN CLC/TS 51643-32 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití (3.2024)
  ČSN EN IEC 62909-2 Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie (11.2019)
  ČSN EN 61427-1 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti (1.2014)
  ČSN CLC/TS 61836 Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky (3.2012)
  ČSN EN IEC 61724-1 ed. 2 Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování (4.2022)
  ČSN EN 62446-1+A1 Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola (7.2023)
  ČSN EN IEC 62446-2 Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému (12.2020)
  ČSN EN 62116 ed. 2 Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu (12.2014)
  ČSN EN IEC 63112 Fotovoltaická (PV) pole - Zařízení na ochranu před zemním spojením - Bezpečnost a funkce související s bezpečností (4.2022)
  ČSN EN 50524 ed. 2 Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory (6.2022)
  ČSN EN IEC 62109-3 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 3: Zvláštní požadavky na elektronická zařízení v kombinaci s fotovoltaickými prvky (6.2023)
  ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (2.2021)
  ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (3.2004)
  ČSN EN ISO 52010-1 Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty (6.2022)
  TNI CEN ISO/TR 52010-2 Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1 (7.2018)
  ČSN EN 17037+A1 Denní osvětlení budov (10.2023)
  ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy (5.2024)
  Elektrárny: jaderné
  ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika (12.2020)
  ČSN EN IEC 60709 Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování (12.2019)
  ČSN IEC 60880 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A (4.2008)
  ČSN EN IEC 62855 Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Analýza systémů elektrického napájení (3.2022)
  ČSN IEC 960 Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny (4.1994)
  ČSN EN IEC 60964 ed. 2 Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh (12.2019)
  ČSN IEC 61772 Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU) (2.2011)
  ČSN IEC 1771 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu (8.1999)
  ČSN EN IEC/IEEE 62582-6 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Metody monitorování stavu elektrických zařízení - Část 6: Izolační odpor (3.2022)
  ČSN EN IEC 62954 Jaderné elektrárny - Dozorny - Požadavky na zařízení pro reakci na mimořádné události (3.2022)
  ČSN EN IEC 61226 ed. 2 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů (2.2023)
  ČSN EN 61513 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy (12.2013)
  ČSN EN 61839 Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí (8.2003)
  ČSN EN 62241 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah (9.2006)
  ČSN EN IEC 61225 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na statické nepřerušitelné DC a AC napájecí systémy (9.2020)
  ČSN IEC 61225 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení (3.2007)
  ČSN EN IEC 62465 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů (1.2020)
  ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 Jaderná zařízení - Zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti - Ověřování seizmické způsobilosti (1.2022)
  Elektrárny: větrné
  ČSN IEC 60050-415 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny (11.2000)
  ČSN EN 61400-2 ed. 3 Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny (3.2015)
  ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (3.2023)
  ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole (3.2023)
  ČSN EN IEC 61400-21-1 Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (11.2019)
  ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem (4.2020)
  ČSN EN IEC 61400-26-1 Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren (12.2019)
  ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely (3.2021)
  ČSN EN 50308 Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu (3.2005)
  ČSN EN IEC 62934 Integrace obnovitelných zdrojů do sítí - Termíny a definice (5.2022)
  ČSN CLC/TS 50539-22 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny (5.2013)
  ČSN EN 45510-5-3 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny (5.2007)
  Elektrárny: vodní
  ČSN EN 61116 Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren (11.1997)
  ČSN EN IEC 62934 Integrace obnovitelných zdrojů do sítí - Termíny a definice (5.2022)
  ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny - Základní požadavky (11.2010)
  Elektroinstalace lodí a plavidel

  CESNI European Standard - Technical Requirements for Inland Navigation vessels (ES-TRIN)

  IEC/IEEE 80005-1:2019+AMD1:2022+AMD2:2023 - Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements

  IEC/IEEE 80005-2:2016 - Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection systems - Data communication for monitoring and control

  IEC PAS 80005-3:2014 - Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements

  IEC 60092:2022 - Electrical installations in ships

  ČSN EN 14503 Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu (6.2004)
  ČSN EN 15869-1 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky (6.2021)
  ČSN EN 15869-2 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky (6.2021)
  ČSN EN 15869-3 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky (6.2021)
  ČSN EN 16840 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A (9.2017)
  ČSN IEC 92-305 Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie. Akumulátorové batérie (9.1993)
  ČSN IEC 92-401 +A1 Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení (5.1997)
  ČSN IEC 92-304 Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče (11.1993)
  ČSN IEC 92-303 Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody (4.1997)
  ČSN EN 60092-507 ed. 2 Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla (9.2015)
  ČSN IEC 60092-101 Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky (11.2019)
  ČSN IEC 60092-202 Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana (8.2017)
  ČSN IEC 60092-350 Elektrická instalace na lodích - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití (12.2021)
  ČSN IEC 60092-360 Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních (1.2022)
  ČSN IEC 60092-376 Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V) (5.2018)
  ČSN IEC 60092-501 Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení (7.2015)
  ČSN IEC 60092-504 Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení (9.2017)
  ČSN EN ISO 13297 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu (2.2023)
  ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží (3.2010)
  ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla (6.2016)
  ČSN EN IEC 61439-7 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou maríny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (6.2024)
  Elektromobilita
  ČSN EN ISO 18246 Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie (10.2023)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel (9.2019)
  ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky (6.2020)
  ČSN EN IEC 61439-7 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou maríny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (6.2024)
  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (3.2011)
  ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody (2.2019)
  ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky (10.2008)
  ČSN EN 12184 ed. 3 Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody (6.2023)
  Energetická náročnost budov
  ČSN EN ISO/IEC 13273-1 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost (10.2016)
  ČSN EN ISO/IEC 13273-2 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie (10.2016)
  ČSN ISO 50003 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií (1.2022)
  ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14 (4.2018)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN EN IEC 62442-3 ed. 3 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení (9.2022)
  ČSN CEN/TR 15193-2 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9 (9.2017)
  ČSN EN 15193-1+A1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9 (11.2021)
  TNI 73 0327 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení (12.2011)
  ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data (10.2020)
  TNI CEN ISO/TR 52000-2 Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1 (3.2018)
  ČSN EN ISO 52010-1 Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty (6.2022)
  TNI CEN ISO/TR 52010-2 Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1 (7.2018)
  ČSN ISO 10916 Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení (2.2018)
  ČSN EN 16627 Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody (6.2021)
  TNI CEN/TR 17614 Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod (10.2021)
  Energetika a distribuce
  ČSN EN 50160 ed. 4 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí (11.2023)
  ČSN EN 50549-1 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně (8.2019)
  ČSN EN 50549-10 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 10: Zkoušky výroben elektřiny pro posouzení shody (4.2023)
  ČSN EN 50549-2 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně (8.2019)
  ČSN EN IEC 61968-13 ed. 2 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: Společné profily modelů distribuční napájecí soustavy (12.2021)
  ČSN 34 7405 ed. 3 Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně (3.2024)
  ČSN 34 7406 Distribuční kabely pro střední napětí s papírovou izolací (8.1997)
  ČSN EN 50393 ed. 2 Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV (11.2015)
  ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 1: Všeobecné požadavky (7.1999)
  ČSN 34 7614-10N Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 10: Přípojkové kabely se středním koncentrickým vodičem - Oddíl 10N: Jednožilové a třížilové přípojkové kabely s koncentrickým středním vodičem (typ 10N-1) (11.2001)
  ČSN 34 7614-2 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody (10.2000)
  ČSN 34 7614-3A Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3A: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3A-1) (9.2000)
  ČSN 34 7614-3C Kabely pro venkovní vedení distrubuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3C: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojky (typ 3C-1 a 3C-2) (9.2000)
  ČSN 34 7614-3I Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3I: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 3I-1) (9.2000)
  ČSN 34 7614-3L Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/ 1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3L: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3L-1) (10.2000)
  ČSN 34 7614-4B Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4B: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typy 4B-1 a 4B-2) (10.2000)
  ČSN 34 7614-4E Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1) (10.2000)
  ČSN 34 7614-4F Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4F: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4F-1) (1.2001)
  ČSN 34 7614-4G Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1) (1.2001)
  ČSN 34 7614-4J Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2) (8.2002)
  ČSN 34 7614-4K Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4K-1) (1.2001)
  ČSN 34 7614-4M Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4M: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4M-1) (1.2001)
  ČSN 34 7614-4N Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4N-1) (8.2002)
  ČSN 34 7614-5D Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 5D-1) (8.2002)
  ČSN 34 7614-5I Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5I: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 5I-1) (2.2001)
  ČSN 34 7614-6B Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U(Um) : 0,6/1(1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1) (2.2001)
  ČSN 34 7614-6D Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 6D-1) (8.2002)
  ČSN 34 7614-6E Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6E: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6E-1) (5.2001)
  ČSN 34 7614-6J Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6J-1) (8.2002)
  ČSN 34 7614-6K Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6K-1) (6.2001)
  ČSN 34 7614-6N Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6N-1) (6.2001)
  ČSN 34 7614-7H Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 7: Samonosné kabely s izolací a pláštěm z XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 7H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 7H), Samonosné kabely s izolací XLPE (9.2001)
  ČSN 34 7614-8H Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 8: Kabely s izolací XLPE a pláštěm z PVC a nosným lanem (svazkové žíly) - Oddíl 8H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 8H), Kabely s izolací XLPE a středním vodičem tvořeným nosným lanem (9.2001)
  ČSN 34 7614-9F Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9F: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9F-1) (9.2001)
  ČSN 34 7614-9G Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um) : 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9G: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9G-1) (11.2001)
  ČSN 34 7614-9I Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9I: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9I-1) (11.2001)
  ČSN 34 7614-9N Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9N: Jednožilové kabely pro venkovní vedení (typ 9N-1 a 9N-2) (9.2001)
  ČSN 34 7659-1 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2004)
  ČSN 34 7659-3A Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3A: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3A-1) a bez koncentrického jádra (typ 3A-2) (12.1996)
  ČSN 34 7659-3B Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3B: Kabely bez koncentrického jádra (typ 3B-1) (2.1997)
  ČSN 34 7659-3D Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3D: Kabely bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3D) (10.1996)
  ČSN 34 7659-3E Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3E: Kabely bez koncentrických jader. PVC plášť (typ 3E) (10.1996)
  ČSN 34 7659-3F Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F) (10.1996)
  ČSN 34 7659-3G Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2) (1.2004)
  ČSN 34 7659-3H Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3H: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3H-1) a bez koncentrického jádra (typ 3H-2) s izolací z PVC a s pláštěm z PVC (2.1997)
  ČSN 34 7659-3L Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L) (1.2004)
  ČSN 34 7659-3M Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3M: Nepancéřované kabely (typ 3M) (12.1996)
  ČSN 34 7659-3P Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 3: Kabely s PVC izolací - nepancéřované - Oddíl 3P: Kabely s měděným koncentrickým vodičem nebo stíněním (typ 3P-1) nebo bez nich (typ 3P-2) (5.2022)
  ČSN 34 7659-4A Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra (stínící mezivrstvy) (typ 4A) (1.1997)
  ČSN 34 7659-4C Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C) (12.1996)
  ČSN 34 7659-5A Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5A: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5A) (2.1997)
  ČSN 34 7659-5AA Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 5: Kabely s XLPE izolací - nepancéřované -Oddíl 5AA: Kabely s (typ 5AA-1) nebo bez (typ 5AA-2) měděného koncentrického vodiče nebo stínění (2.2022)
  ČSN 34 7659-5B Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5B: Kabely bez koncentrického jádra s pláštěm z PE (typ 5B) (12.1996)
  ČSN 34 7659-5C Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5C: Kabely (typ 5C) bez koncentrického jádra, PVC plášť (12.1996)
  ČSN 34 7659-5D Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5D-2) (1.1997)
  ČSN 34 7659-5E Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5E: Kabely (pro energetické rozvaděče) bez koncentrického jádra (typ 5E) (1.1997)
  ČSN 34 7659-5F Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5F: Kabely s koncentrickou stínicí mezivrstvou a neizolovaným středním vodičem (typ 5F) (2.1997)
  ČSN 34 7659-5G Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2) (2.2004)
  ČSN 34 7659-5H Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5H: Kabely se čtyřmi žilami s izolací z XLPE a s pláštěm z PE (Typ 5H) (6.1997)
  ČSN 34 7659-5N Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (Typ 5N) (4.1997)
  ČSN 34 7659-5O Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O) (1.2004)
  ČSN 34 7659-5P Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5P) (2.2004)
  ČSN 34 7659-5U Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5U: Kabely s koncentrickým středním vodičem ve tvaru vlny (Typ 5U-1) (6.1997)
  ČSN 34 7659-7A Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7A: Kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm s koncentrickým jádrem (typ 7A) (2.2004)
  ČSN 34 7659-7B Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7B: Jednožilové nebo sestavené kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm (typ 7B) (2.2004)
  ČSN 34 7659-7C Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7C: Kabely bez koncentrického jádra (Typy 7C1, 7C2, 7C3, 7C4) (9.1997)
  ČSN EN IEC 60076-24 Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT) (3.2021)
  ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2 Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV (8.2018)
  ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě (6.2024)
  ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) pro střídavá napětí do 52 kV (4.2023)
  ČSN EN 50647 Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie (2.2018)
  Měření elektrické energie
  ČSN ISO 5725-1 Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (9.2018)
  ČSN IEC 50(691) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu (2.1997)
  ČSN IEC 60050-300 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (7.2003)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny (4.1988)
  ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů (3.1964)
  ČSN EN IEC 61869-99 Přístrojové transformátory - Část 99: Významný slovník (8.2023)
  ČSN EN IEC 63103 Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu (3.2021)
  ČSN EN 15193-1+A1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9 (11.2021)
  Napájení a elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  ČSN EN IEC 62135-2 ed. 3 Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (7.2022)
  ČSN EN IEC 60974-10 ed. 4 Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (7.2022)
  ČSN EN 618+A1 Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků (7.2011)
  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC (8.2012)
  ČSN EN 50160 ed. 4 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí (11.2023)
  ČSN 33 0124 Normalizace a liberalizace energetického trhu (4.2006)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 3431-2-8 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření (10.2005)
  ČSN IEC 1000-2-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích (10.1993)
  ČSN IEC 61000-3-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A (4.2002)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN EN 61000-2-12 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí (2.2004)
  ČSN EN 61000-2-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí (1.2003)
  ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech (6.2003)
  ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí (4.2012)
  ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení (2.2014)
  ČSN EN 61000-6-5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách (5.2016)
  ČSN EN 61000-6-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích (12.2016)
  ČSN EN IEC 61000-3-11 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení (5.2020)
  ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) (8.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (7.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí (7.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí (11.2019)
  ČSN EN 50163 ed. 2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav (7.2005)
  ČSN EN 50121-1 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně (11.2017)
  ČSN EN 50121-5 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy (11.2017)
  ČSN EN IEC 55015 ed. 5 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením (1.2020)
  ČSN EN 55011 ed. 4 Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření (1.2017)
  ČSN EN IEC 62041 ed. 3 Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC (6.2020)
  ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (3.2019)
  ČSN EN IEC 61800-3 ed. 4 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody pro PDS a obráběcí stroje (4.2024)
  ČSN EN 62310-2 Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (8.2007)
  ČSN EN IEC 60938-1 ed. 2 Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace (1.2022)
  ČSN EN IEC 60938-2 ed. 2 Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace pro tlumivky elektrického vedení (4.2022)
  ČSN EN IEC 61547 ed. 3 Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti (9.2023)
  Napájení a EMC: Power Quality
  ČSN EN 50160 ed. 4 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí (11.2023)
  ČSN EN 61000-4-10 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti (7.2017)
  ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti (4.2018)
  ČSN EN 61000-4-13 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti (1.2003)
  ČSN EN 61000-4-14 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A (5.2000)
  ČSN EN 61000-4-15 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování (9.2011)
  ČSN EN 61000-4-16 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz (9.2016)
  ČSN EN 61000-4-17 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-17: Zkušební a měřicí technika - Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu - Zkouška odolnosti (7.2000)
  ČSN EN 61000-4-19 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-19: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti symetrickým rušením a signálům šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na vstupech/výstupech AC napájení (3.2015)
  ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti (11.2009)
  ČSN EN 61000-4-21 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory (12.2011)
  ČSN EN 61000-4-22 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR) (12.2011)
  ČSN EN 61000-4-25 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP (12.2002)
  ČSN EN 61000-4-27 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti (9.2001)
  ČSN EN 61000-4-28 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-28: Zkušební a měřicí technika - Kolísání síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti (12.2000)
  ČSN EN 61000-4-29 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-29: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení - Zkouška odolnosti (9.2001)
  ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie (8.2017)
  ČSN EN 61000-4-31 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti (7.2017)
  ČSN EN 61000-4-34 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A (12.2007)
  ČSN EN 61000-4-39 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti (12.2017)
  ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti (3.2013)
  ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti (3.2015)
  ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich (7.2003)
  ČSN EN 61000-4-8 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti (10.2010)
  ČSN EN 61000-4-9 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti (3.2017)
  ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A (12.2020)
  ČSN EN IEC 61000-4-18 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti (12.2019)
  ČSN EN IEC 61000-4-20 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM) (11.2022)
  ČSN EN IEC 61000-4-3 ed. 4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti (6.2021)
  ČSN EN IEC 61000-4-6 ed. 5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušení šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli (4.2024)
  ČSN EN IEC 55015 ed. 5 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením (1.2020)
  ČSN EN 62586-1 ed. 2 Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny (3.2018)
  Napájení a EMC: Vyšší harmonické
  ČSN EN 50160 ed. 4 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí (11.2023)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN IEC 1000-2-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích (10.1993)
  ČSN IEC 1000-2-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu (10.1995)
  ČSN IEC 1000-2-6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů (3.2001)
  ČSN IEC 61000-3-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A (4.2002)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN EN 61000-2-12 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí (2.2004)
  ČSN EN 61000-2-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí (1.2003)
  ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech (6.2003)
  ČSN EN 61000-2-9 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC (12.1997)
  ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí (4.2012)
  ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení (2.2014)
  ČSN EN 61000-5-5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC (10.1997)
  ČSN EN 61000-5-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů - Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením (EM kód) (12.2001)
  ČSN EN 61000-6-5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách (5.2016)
  ČSN EN 61000-6-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích (12.2016)
  ČSN EN IEC 61000-3-11 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení (5.2020)
  ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) (8.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (7.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí (7.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí (8.2021)
  ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí (11.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-8 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-8: Kmenové normy - Norma pro emise pro profesionální zařízení v prostředí obchodním a lehkého průmyslu (4.2021)
  ČSN EN 61642 Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů (4.1999)
  Nízké napětí
  ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy (5.2024)
  ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí (12.2012)
  ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (11.2016)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím (1.1996)
  ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání (4.2017)
  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy (7.2022)
  ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje (11.2022)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.2007)
  ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány (8.2011)
  ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny (12.2005)
  ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (10.2018)
  ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení (10.2007)
  ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory (8.2007)
  ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality (1.2018)
  ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží (3.2010)
  ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.2013)
  ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky (10.2019)
  ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (10.2016)
  ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek (2.2018)
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím (1.2013)
  ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)
  ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech (11.2019)
  ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel (9.2019)
  ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu (5.2010)
  ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla (6.2016)
  ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech (3.2007)
  ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy (3.2015)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN 33 2000-8-2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů (7.2019)
  TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (8.2020)
  TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 (10.2022)
  TNI 33 2000-7-701 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (11.2008)
  ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení (11.2011)
  Ochrana před bleskem
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem (4.2020)
  ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (9.2011)
  ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (2.2013)
  ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života (1.2012)
  ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (9.2011)
  ČSN EN IEC 62858 ed. 2 Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy (5.2020)
  ČSN 35 7606 Systémy ochrany před bleskem - Značky (12.2006)
  ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (11.2020)
  ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení (10.2020)
  ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení (11.2018)
  Ochrana před přepětím: drážní zařízení
  ČSN EN 50124-2 ed. 2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (2.2018)
  ČSN EN 50526-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí (10.2012)
  ČSN EN 50526-3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání (12.2016)
  Ochrana před přepětím: nízké napětí
  ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí (12.2012)
  ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (11.2016)
  ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje (11.2022)
  ČSN CLC/TS 61643-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci (5.2013)
  ČSN CLC/TS 50539-22 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny (5.2013)
  ČSN CLC/TS 51643-32 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití (3.2024)
  ČSN EN IEC 63052 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití (2.2022)
  ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních (9.1986)
  Ochrana před přepětím: vysoké napětí
  ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla (6.2020)
  ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití (1.2024)
  ČSN EN 60099-4 ed. 3 Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí (7.2018)
  ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití (10.2018)
  ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních (9.1986)
  Osvětlení (společné normy)
  ČSN IEC 60050-845 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení (2.2022)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím (1.2013)
  ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (3.2022)
  TNI IEC/TR 63158 Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení (6.2022)
  ČSN P ISO/CIE TS 22012 Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup (10.2019)
  ČSN P CEN/TS 17165 Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy (3.2019)
  ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (12.2003)
  ČSN CEN/TR 15193-2 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9 (9.2017)
  ČSN EN 15193-1+A1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9 (11.2021)
  TNI 73 0327 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení (12.2011)
  Osvětlení: denní
  ČSN ISO 10916 Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení (2.2018)
  ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (6.2007)
  ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov (6.2007)
  ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol (9.1994)
  ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.1994)
  ČSN EN 17037+A1 Denní osvětlení budov (10.2023)
  ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004)
  Osvětlení: letiště
  ČSN EN 50490 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů (1.2009)
  ČSN EN 61821 ed. 2 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem (6.2012)
  ČSN EN IEC 61820-1 Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy (12.2019)
  ČSN EN IEC 61820-3-2 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-2: Požadavky na napájecí zdroje - Zvláštní požadavky na sériové obvody (6.2024)
  ČSN EN IEC 61820-3-4 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-4: Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost (12.2023)
  ČSN EN IEC 63067 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky (2.2021)
  ČSN EN 50512 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS) (11.2009)
  ČSN EN 62870 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost (6.2016)
  Osvětlení: měření
  ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení (2.2014)
  ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení (2.2014)
  ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů (2.2014)
  ČSN 36 0011-4 Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů (2.2014)
  TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů (10.2004)
  ČSN P ISO/CIE TS 22012 Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup (10.2019)
  Osvětlení: nouzové
  ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky (1.2021)
  ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány (6.2021)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech (10.2009)
  ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely (10.2009)
  ČSN EN 16276 Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací (9.2013)
  ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (7.2015)
  ČSN EN 50171 ed. 2 Centrální bezpečnostní napájecí systémy (10.2022)
  ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení (2.2005)
  ČSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií (10.2012)
  Osvětlení: řízení dopravy
  ČSN 73 7042 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky (8.2016)
  ČSN EN 12368 ed. 2 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (8.2016)
  ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla (9.2007)
  Osvětlení: umělé
  TNI ISO/TR 11219 Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design (11.2014)
  ČSN EN 81-20 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (2.2021)
  ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení (1.2015)
  ČSN 36 0050-1 Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky (6.2014)
  ČSN 36 0050-2 Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi (6.2014)
  ČSN 36 0050-3 Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba (6.2014)
  ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště (5.2022)
  TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů (10.2004)
  TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav (7.2006)
  ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť (3.2019)
  ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004)
  ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry (1.2017)
  ČSN P CEN/TS 16163 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice (10.2014)
  Osvětlení: veřejné a venkovní
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory (12.2014)
  ČSN EN 16276 Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací (9.2013)
  ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť (3.2019)
  ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení (12.2017)
  ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky (4.2019)
  ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet (6.2016)
  ČSN EN 13201-5 Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti (6.2016)
  ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace (6.2017)
  ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení (2.2023)
  ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu (2.1997)
  ČSN EN 50556 ed. 2 Systémy silniční dopravní signalizace (2.2019)
  ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (8.2016)
  ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel (3.1994)
  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (9.2018)
  ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (6.2012)
  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (1.2006)
  ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací (12.2013)
  Požadavky na proudové chrániče
  ČSN EN 50191 ed. 2 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (9.2011)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje (11.2022)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.2007)
  ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány (8.2011)
  ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny (12.2005)
  ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (10.2018)
  ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení (10.2007)
  ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory (8.2007)
  ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality (1.2018)
  ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží (3.2010)
  ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.2013)
  ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky (10.2019)
  ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (10.2016)
  ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek (2.2018)
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech (11.2019)
  ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel (9.2019)
  ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla (6.2016)
  ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech (3.2007)
  ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy (3.2015)
  TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (8.2020)
  ČSN IEC 1200-53 Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje (4.1998)
  ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)
  ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (4.2014)
  ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (9.2014)
  ČSN EN 50122-1 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (7.2023)
  ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky (6.2020)
  Požární bezpečnost staveb
  ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení (12.1997)
  ČSN EN 17064 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru (10.2019)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (4.2014)
  ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách (11.2013)
  ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost - Slovník (4.2024)
  ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (9.2023)
  ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (9.2023)
  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (7.2016)
  ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami (7.1997)
  ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (10.2020)
  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.2010)
  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb (3.2011)
  ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9.2020)
  ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu (3.2014)
  ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů (9.2020)
  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady (5.2012)
  ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody (9.2023)
  ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1.1996)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice (11.2006)
  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
  ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (7.2020)
  Požární bezpečnost staveb: požárně bezpečnostní zařízení
  ČSN EN 81-72 ed. 3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy (3.2022)
  ČSN EN 81-73 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru (3.2022)
  ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy (2.2007)
  ČSN EN 50171 ed. 2 Centrální bezpečnostní napájecí systémy (10.2022)
  ČSN EN 13565-2+AC Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba (5.2021)
  ČSN EN 12101-10 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií (5.2006)
  ČSN EN 12101-6 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy (9.2022)
  Realizace, uvádění do provozu, obsluha a údržba
  ČSN EN 13460 Údržba - Dokumentace pro údržbu (11.2009)
  ČSN ISO 18095 Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů (12.2018)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2011)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (3.2005)
  ČSN EN ISO 14644-4 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu (6.2023)
  ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti (11.2012)
  ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně (6.1999)
  ČSN CLC/TS 50349 Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace (10.2005)
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN EN 50191 ed. 2 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (9.2011)
  ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách (11.2013)
  ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (5.2015)
  ČSN EN 50110-2 ed. 4 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky (5.2024)
  TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3 (8.2016)
  ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů (3.1964)
  ČSN EN 60422 ed. 2 Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu (9.2013)
  ČSN EN IEC 62271-4 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci pro plyny pro izolaci a/nebo spínání (3.2023)
  ČSN EN 61187 Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace (3.1997)
  ČSN EN 60831-1 ed. 2 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz (11.2014)
  ČSN EN IEC 61318 ed. 2 Práce pod napětím - Metody pro hodnocení vad a ověření funkčnosti použitelné pro nástroje, předměty a zařízení (3.2022)
  ČSN EN 50321-1 Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky (10.2018)
  ČSN EN 61472 ed. 2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda (2.2014)
  ČSN EN IEC 61472-2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV (10.2021)
  ČSN EN 62446-1+A1 Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola (7.2023)
  ČSN EN IEC 62446-2 Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému (12.2020)
  ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany (7.2004)
  Revize a zkoušky
  ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení (6.1990)
  ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (11.2009)
  ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů (9.2021)
  ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě (4.2021)
  ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize (3.2017)
  TNI 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 (3.2020)
  ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací (8.2014)
  ČSN EN 60990 ed. 2 Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem (2.2017)
  Rozvodná zařízení (společné normy)
  ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (10.1994)
  ČSN 33 0050-605 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice (10.1994)
  ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny (4.1988)
  ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla (9.1992)
  ČSN 35 9756 Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra (7.1975)
  Rozvodná zařízení: kompenzace
  ČSN IEC 50(436) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory (6.1999)
  ČSN 33 3070 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí (1.1979)
  ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory (3.1978)
  ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech (6.2003)
  ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů (12.2019)
  ČSN EN 60831-1 ed. 2 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz (11.2014)
  ČSN EN 60831-2 ed. 2 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce (11.2014)
  ČSN EN 60871-1 ed. 3 Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Obecně (3.2015)
  ČSN EN IEC 63210 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V (12.2021)
  ČSN EN 61642 Průmyslové sítě pro střídavý proud ovlivněné vyššími harmonickými - Použití filtrů a paralelních kondenzátorů (4.1999)
  ČSN EN 61921 Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku (2.2004)
  ČSN EN IEC 60938-1 ed. 2 Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace (1.2022)
  ČSN EN 60384-14-2 ed. 2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky (11.2016)
  ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti (10.2023)
  Rozvodná zařízení: ovládací obvody
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky (2.2019)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory (11.2007)
  ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory (3.2010)
  Rozvodná zařízení: rozvodny, spínací stanice a trafostanice
  ČSN ISO 18095 Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů (12.2018)
  ČSN EN 1125 Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody (8.2008)
  ČSN EN 179 Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody (8.2008)
  ČSN 33 0050-605 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice (10.1994)
  ČSN EN IEC 60152 Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích (4.2022)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu (5.2010)
  ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC (8.2022)
  ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů (3.1964)
  ČSN EN IEC 62271-4 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci pro plyny pro izolaci a/nebo spínání (3.2023)
  ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (3.2023)
  ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) pro střídavá napětí do 52 kV (4.2023)
  ČSN EN 61111 Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec (2.2010)
  ČSN 38 1950 Průchodní desky pro rozvodny vn do 35 kV (9.1961)
  ČSN 38 1951 Průchodní desky vstupní pro rozvodny vn do 35 kV (Rozměry) (9.1961)
  ČSN 42 5570 Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry (7.1969)
  Rozvodná zařízení: zálohování
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN EN 88528-11 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení (1.2005)
  ČSN EN ISO 8528-13 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost (4.2019)
  ČSN ISO 8528-1 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení (9.2011)
  ČSN ISO 8528-12 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení (11.2016)
  ČSN ISO 8528-2 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory (9.2011)
  ČSN ISO 8528-3 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí (9.2011)
  ČSN ISO 8528-4 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje (9.2011)
  ČSN ISO 8528-5 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí (8.2020)
  ČSN ISO 8528-6 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení (9.2011)
  ČSN ISO 8528-7 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh (6.1997)
  ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků (1.2011)
  ČSN EN 62310-1 Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (10.2005)
  ČSN EN 62310-2 Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (8.2007)
  ČSN EN 62310-3 Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení (4.2009)
  ČSN EN IEC 62485-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie (2.2019)
  ČSN EN 62040-5-3 Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky (7.2017)
  ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky (12.2019)
  ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení (1.2022)
  ČSN 38 5422 Strojovny elektrických zdrojových soustrojí (5.1975)
  ČSN 73 0032 Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů (1.2020)
  ČSN EN 1443 Komíny - Obecné požadavky (1.2020)
  ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (12.2016)
  Rozvodná zařízení: zkraty a chránění
  ČSN ISO 18095 Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů (12.2018)
  ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy (5.2024)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  TNI CLC/TR 50480 Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů (4.2015)
  ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech (4.1983)
  ČSN 33 3022-1 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 (5.2004)
  ČSN EN 60909-0 ed. 2 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů (11.2016)
  ČSN EN 61660-1 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů (10.1999)
  ČSN EN 61660-2 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků (10.1999)
  ČSN IEC 61660-3 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů (7.2002)
  ČSN EN 60865-1 ed. 2 Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody (8.2012)
  ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení (11.1992)
  ČSN EN 50522 ed. 2 Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC (1.2023)
  ČSN EN 50633 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy (4.2017)
  ČSN IEC 949 Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev (9.2001)
  ČSN EN 60228 Jádra izolovaných kabelů (7.2005)
  ČSN EN 60076-5 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost (1.2007)
  ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky (4.2010)
  ČSN EN 61869-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu (6.2013)
  ČSN EN 61869-3 Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN 35 1361 Speciální jisticí transformátory proudu (1.1984)
  ČSN EN IEC 60255-1 ed. 2 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky (10.2023)
  ČSN EN 60255-121 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu (11.2014)
  ČSN EN 60255-127 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu (5.2014)
  ČSN EN 60255-149 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé (5.2014)
  ČSN EN 60255-151 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu (6.2010)
  ČSN EN IEC 60255-187-1 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů (5.2022)
  ČSN EN 62606 Obecné požadavky pro obloukové ochrany (7.2014)
  ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů (7.1974)
  Termíny a definice

  Terminologická databáze

  Mezinárodní elektrotechnický slovník

  ČSN EN IEC 80000-6 ed. 2 Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus (9.2023)
  ČSN EN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (10.2023)
  ČSN EN ISO 80000-12 Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze (12.2020)
  ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy (3.2014)
  ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (10.1994)
  ČSN 33 0050-602 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba (10.1994)
  ČSN 33 0050-603 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy (10.1994)
  ČSN 33 0050-605 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice (10.1994)
  ČSN IEC 50(321) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory (3.2000)
  ČSN IEC 50(411) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje (2.1998)
  ČSN IEC 50(421) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky (4.1997)
  ČSN IEC 50(436) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory (6.1999)
  ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (3.1995)
  ČSN IEC 50(448) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy (7.1997)
  ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (5.1995)
  ČSN IEC 50(691) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu (2.1997)
  ČSN IEC 60050-112 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky (10.2013)
  ČSN IEC 60050-113 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku (5.2014)
  ČSN IEC 60050-114 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie (2.2016)
  ČSN IEC 60050-121 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus (10.2000)
  ČSN IEC 60050-131 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů (1.2005)
  ČSN IEC 60050-141 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody (5.2010)
  ČSN IEC 60050-151 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (9.2004)
  ČSN IEC 60050-192 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost (4.2016)
  ČSN IEC 60050-195 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (6.2022)
  ČSN IEC 60050-212 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály (7.2011)
  ČSN IEC 60050-300 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (7.2003)
  ČSN IEC 60050-415 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny (11.2000)
  ČSN IEC 60050-426 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry (4.2010)
  ČSN IEC 60050-442 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství (4.2001)
  ČSN IEC 60050-444 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé (9.2003)
  ČSN IEC 60050-461 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely (8.2009)
  ČSN IEC 60050-471 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory (6.2010)
  ČSN IEC 60050-482 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie (9.2005)
  ČSN IEC 60050-511 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy (12.2018)
  ČSN IEC 60050-551 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika (11.2000)
  ČSN IEC 60050-551-20 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza (12.2002)
  ČSN IEC 60050-614 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz (8.2017)
  ČSN IEC 60050-617 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou (5.2011)
  ČSN IEC 60050-651 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím (6.2015)
  ČSN IEC 60050-692 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav (3.2019)
  ČSN IEC 60050-811 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce (5.2019)
  ČSN IEC 60050-821 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení (8.2019)
  ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Část 826: Elektrické instalace (7.2023)
  ČSN IEC 60050-841 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev (11.2007)
  ČSN IEC 60050-845 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení (2.2022)
  ČSN IEC 60050-901 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace (10.2014)
  ČSN IEC 60050-902 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody (7.2014)
  ČSN IEC 60050-903 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik (3.2015)
  ČSN IEC 60050-904+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů (7.2017)
  ČSN EN 60027-4 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje (7.2008)
  ČSN EN 60027-7 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie (6.2011)
  ČSN EN IEC 60152 Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích (4.2022)
  ČSN IEC 50(161) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita (12.1993)
  ČSN EN IEC 62934 Integrace obnovitelných zdrojů do sítí - Termíny a definice (5.2022)
  ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků (3.2022)
  ČSN EN 62504 Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice (3.2015)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí - Část 1: Kód země (8.2022)
  Uzemnění
  ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (6.2014)
  ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy (5.2024)
  ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí (12.2012)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN EN 50522 ed. 2 Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC (1.2023)
  ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života (1.2012)
  ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče (3.2010)
  ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče (12.2018)
  ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění (12.2018)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči (10.2007)
  ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí (6.2024)
  ČSN EN 10348-2 Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztužování betonu (4.2022)
  ČSN EN 12390-19 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 19: Stanovení elektrického odporu (7.2023)
  ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace (5.2024)
  Uzemnění: elektrostatika
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky (3.2017)
  ČSN EN IEC 61340-6-1 Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení (6.2019)
  ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení (5.2012)
  ČSN EN 1081+A1 Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu (4.2021)
  Velmi vysoké napětí a zvlášť vysoké napětí
  ČSN 33 0419-4 Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí (6.2006)
  ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla (6.2020)
  ČSN EN IEC 60071-11 Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu (6.2023)
  ČSN EN IEC 60071-12 Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice (6.2023)
  ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití (1.2024)
  ČSN EN 50522 ed. 2 Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC (1.2023)
  ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC (8.2022)
  ČSN IEC 60840 Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky (11.2020)
  ČSN 34 7022 Zkoušky olejových kabelů s izolací z papíru nebo polypropylenového vrstveného papíru a kovovým pláštěm a soubory pro střídavá napětí do 400 kV (Um = 420 kV) včetně (1.1999)
  ČSN 34 7023 Zkoušky kabelů s vnitřním tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Um = 300 kV) včetně (1.1999)
  ČSN 34 7024 Zkoušky kabelů s vnějším tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Um = 300 kV) včetně (1.1999)
  ČSN 34 7605 ed. 3 Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) (5.2017)
  ČSN EN 62231 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria (6.2007)
  ČSN EN 62231-1 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky (6.2016)
  ČSN EN 60660 Izolátory - Zkoušky vnitřních podpěrných izolátorů z organických materiálů pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do, ale ne včetně 300 kV (2.2001)
  ČSN EN 50673 Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1 250 A pro elektrická zařízení (9.2019)
  ČSN EN 50299-1 Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky (9.2015)
  ČSN EN 50299-2 Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu (9.2015)
  ČSN EN IEC 60633 ed. 2 Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník (11.2019)
  ČSN EN IEC 61803 ed. 2 Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči (8.2021)
  ČSN EN 61975 Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky (2.2011)
  ČSN EN 62747 Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) (5.2015)
  ČSN EN 60700-2 Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie (5.2017)
  ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV (1.2021)
  ČSN EN 60099-9 Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí (3.2015)
  ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití (10.2018)
  ČSN EN 62271-205 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV (11.2008)
  ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV (3.2023)
  ČSN EN 62271-211 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV (11.2014)
  ČSN EN IEC 62271-204 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV (1.2023)
  ČSN EN 61472 ed. 2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda (2.2014)
  ČSN EN IEC 61472-2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV (10.2021)
  ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky (10.2019)
  ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních (9.1986)
  Vnější vlivy
  ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů (10.2017)
  ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad (9.2012)
  ČSN EN ISO 11844-1 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér (1.2021)
  ČSN EN ISO 11844-2 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách (1.2021)
  ČSN EN ISO 11844-3 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér (8.2020)
  ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady (9.2018)
  ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (6.2019)
  ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (1.1996)
  ČSN EN 60721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu (12.2014)
  ČSN EN 60721-2-2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr (1.2014)
  ČSN EN IEC 60721-2-4 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota (3.2019)
  ČSN EN IEC 60721-3-0 ed. 2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod (12.2020)
  ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (12.2019)
  ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (12.2019)
  ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (11.1993)
  ČSN EN 62262+A1 Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) (6.2022)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy (7.2022)
  TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 (10.2022)
  ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry (9.2021)
  ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení (7.2001)
  ČSN IEC 60287-3-1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky (11.2019)
  ČSN EN 17077 Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření (11.2018)
  ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem (1.2022)
  ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (11.2020)
  ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou (5.2005)
  ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu (4.2011)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy (společné normy)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení (4.2014)
  ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr (7.2002)
  ČSN EN IEC 60757 Kód pro označování barev (3.2022)
  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy (7.2022)
  ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení (2.2012)
  TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 (10.2022)
  TNI IEC/TR 61200-52 Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení (11.2014)
  ČSN EN 60228 Jádra izolovaných kabelů (7.2005)
  ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny (2.2015)
  ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 (2.2015)
  ČSN 34 7409 ed. 2 Systém značení kabelů a vodičů (6.2021)
  ČSN EN 50525-1 Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky (12.2011)
  ČSN IEC 60287-1-1+A1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně (10.2017)
  ČSN 34 7660-1 ed. 2 Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky (5.2006)
  ČSN EN 61439-6 Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody (2.2013)
  ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (12.2003)
  ČSN EN 50626-1 Trubkové systémy uložené v zemi pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 1: Obecné požadavky (1.2024)
  ČSN EN 60670-22 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty (7.2007)
  ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky (8.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči (10.2007)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: ukládání a upevňování
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN EN 62217 ed. 2 Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky (6.2013)
  ČSN EN 62231 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria (6.2007)
  ČSN EN 62231-1 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky (6.2016)
  ČSN EN 50369 Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů (4.2006)
  ČSN EN 50626-1 Trubkové systémy uložené v zemi pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 1: Obecné požadavky (1.2024)
  ČSN EN 60423 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství (7.2008)
  ČSN EN 61386-1 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2009)
  ČSN EN 61386-25 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek (6.2012)
  ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN 62549 Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů (8.2012)
  ČSN EN 61537 ed. 2 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů (9.2007)
  ČSN EN IEC 62275 ed. 3 Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (4.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  ČSN EN IEC 61914 ed. 3 Kabelové příchytky pro elektrické instalace (7.2022)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  ČSN EN 12613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (8.2021)
  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (10.2020)
  ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení (8.2003)
  ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí (4.2017)
  ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (2.2006)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: venkovní
  ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (5.1995)
  ČSN EN 50341-1 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace (11.2013)
  ČSN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012) (11.2017)
  ČSN EN 61773 Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů (1.2000)
  ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení (7.2001)
  ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky (8.2014)
  ČSN IEC 60287-3-1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky (11.2019)
  ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 1: Všeobecné požadavky (7.1999)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: vnitřní
  ČSN EN 50575 Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  Výbušná a hořlavá prostředí
  ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva (1.2005)
  ČSN EN 378-1+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (4.2024)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (4.2014)
  ČSN CLC IEC/TS 60079-43 Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky (12.2021)
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN EN 60079-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem ""d"" (4.2015)
  ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem (5.2018)
  ČSN EN 60079-11 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností ""i"" (6.2012)
  ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (9.2014)
  ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací (8.2014)
  ČSN EN 60079-31 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem ""t"" (9.2014)
  ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky (12.2018)
  ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry (9.2021)
  ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení (7.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data (4.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy (9.2016)
  ČSN EN 50495 Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu (11.2010)
  ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin (8.2010)
  ČSN ISO 8421-7 Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu (7.1996)
  ČSN EN 1839 ed. 2 Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry (7.2017)
  ČSN EN 15188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (8.2021)
  ČSN EN 17077 Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření (11.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly (12.2014)
  ČSN EN 13237 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (4.2013)
  ČSN EN 15967 Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par (7.2022)
  ČSN EN 15794 Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin (3.2010)
  ČSN EN 14373 ed. 2 Systémy pro potlačení výbuchu (5.2022)
  ČSN EN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu (1.2013)
  TNI CEN/TR 15281 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu (5.2024)
  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.2003)
  ČSN EN 16985 Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky (4.2020)
  TNI CEN/CLC/TR 16832 Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu) (4.2016)
  Vysoké napětí
  ČSN 33 0419-4 Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí (6.2006)
  ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla (6.2020)
  ČSN EN IEC 60071-11 Koordinace izolace - Část 11: Definice, principy a pravidla pro HVDC soustavu (6.2023)
  ČSN EN IEC 60071-12 Koordinace izolace - Část 12: Aplikační návody pro (LCC) vysokonapěťové DC konvertorové stanice (6.2023)
  ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití (1.2024)
  ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí (12.2012)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN 33 3070 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí (1.1979)
  ČSN EN 50522 ed. 2 Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC (1.2023)
  ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC (8.2022)
  ČSN EN 62231 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria (6.2007)
  ČSN EN 62231-1 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky (6.2016)
  ČSN EN 60660 Izolátory - Zkoušky vnitřních podpěrných izolátorů z organických materiálů pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do, ale ne včetně 300 kV (2.2001)
  ČSN EN 62271-1 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu (3.2018)
  ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití (10.2018)
  ČSN EN IEC 61472-2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV (10.2021)
  ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních (9.1986)
  Základní výrobkové normy
  ČSN EN IEC 60917-1 ed. 2 Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma (5.2020)
  ČSN EN IEC 61969-1 ed. 4 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh (10.2023)
  ČSN EN IEC 63008 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel (5.2021)
  ČSN EN IEC 63237-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Informace o vlastnostech výrobku - Část 1: Základy (5.2023)
  Základní výrobkové normy: elektromobilita
  ČSN EN ISO 17409 Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky (9.2020)
  ČSN EN ISO 19363 Silniční vozidla s elektrickým pohonem - Bezdrátový přenos energie magnetickým polem - Požadavky na bezpečnost a interoperabilitu (9.2021)
  ČSN EN 61851-21-1 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení (4.2018)
  ČSN EN 61851-22 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla (10.2002)
  ČSN EN 61851-23 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice (7.2016)
  ČSN EN 61851-24 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení (6.2015)
  ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky (6.2020)
  ČSN EN IEC 61851-21-2 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-2: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení - EMC požadavky na externí nabíjecí systémy elektrického vozidla (10.2021)
  ČSN EN IEC 61851-25 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení (10.2021)
  ČSN EN 62752 Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD) (2.2017)
  ČSN EN IEC 61980-1 Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky (8.2021)
  ČSN EN 50620 Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla (11.2017)
  ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky (6.2023)
  ČSN EN IEC 62196-2 ed. 3 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud (6.2023)
  ČSN EN IEC 62196-3 ed. 2 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud (6.2023)
  ČSN EN IEC 62196-6 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 6: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC proud pro DC napájecí zařízení EV, u nichž ochrana spočívá na elektrickém oddělení (1.2023)
  Základní výrobkové normy: fotovoltaika
  ČSN IEC 62930 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se jmenovitým napětím 1,5 kV DC (9.2023)
  ČSN EN 50618 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy (10.2015)
  ČSN EN 60947-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe (2.2018)
  ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (8.2021)
  ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (8.2020)
  ČSN EN 60269-6 Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů (12.2011)
  ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče (12.2021)
  ČSN EN 61853-1 Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu (9.2011)
  ČSN EN 61853-2 Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu (7.2017)
  ČSN EN IEC 61853-3 Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu (5.2019)
  ČSN EN IEC 61853-4 Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 4: Standardní referenční klimatické profily (5.2019)
  ČSN EN IEC 61215-1 ed. 2 Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení (11.2021)
  ČSN EN IEC 61215-2 ed. 2 Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy (11.2021)
  ČSN EN 50380 ed. 2 Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly (4.2018)
  ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci (9.2018)
  ČSN EN 62109-1 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2011)
  ČSN EN 62109-2 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače (4.2012)
  ČSN EN IEC 62790 ed. 2 Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN EN 62852 Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (8.2015)
  ČSN EN 50583-1 Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV (9.2016)
  ČSN EN 50583-2 Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV (9.2016)
  Základní výrobkové normy: jističe
  ČSN EN 60947-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe (2.2018)
  ČSN EN 60898-1 ed. 2 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) (7.2019)
  ČSN EN 60898-2 ed. 3 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud (6.2022)
  ČSN EN IEC 60934 ed. 3 Jističe pro zařízení (CBE) (3.2020)
  ČSN EN 63024 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití (1.2019)
  Základní výrobkové normy: kabely v podmínkách požáru
  ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků (3.2022)
  ČSN EN 61034-1 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení (1.2006)
  ČSN EN 61034-2 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky (1.2006)
  ČSN EN 60754-1 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku (1.2015)
  ČSN EN 60754-2 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity (1.2015)
  ČSN EN IEC 60754-3 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií (5.2020)
  ČSN EN 60332-1-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení (5.2005)
  ČSN EN 60332-1-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen (4.2005)
  ČSN EN 60332-1-3 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic (4.2005)
  ČSN EN 60332-2-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení (5.2005)
  ČSN EN 60332-2-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen (4.2005)
  ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D (5.2019)
  ČSN EN 50399 ed. 2 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky (12.2023)
  ČSN EN 50575 Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  ČSN EN 50576 Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň (12.2023)
  ČSN EN 50577 Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace) (10.2016)
  ČSN EN IEC 60331-1 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm (4.2020)
  ČSN IEC 60331-11 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C (10.2001)
  ČSN IEC 60331-21 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně (10.2001)
  ČSN EN ISO 17161 Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním (10.2016)
  ČSN EN 1366-11+A1 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (1.2023)
  ČSN EN 1366-3 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů (5.2023)
  ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2019)
  ČSN EN 13501-6+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů (12.2023)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  Základní výrobkové normy: měření elektrické energie
  ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky (4.2010)
  ČSN EN 61869-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu (6.2013)
  ČSN EN 61869-3 Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN EN 61869-4 Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory (9.2014)
  ČSN EN 61869-5 Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN EN 61869-6 Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu (6.2017)
  ČSN EN 62058-11 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly (5.2011)
  ČSN EN 62058-21 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B) (5.2011)
  ČSN EN 62058-31 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 31: Zvláštní požadavky pro statické činné elektroměry (třídy 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a třídy A, B a C) (5.2011)
  ČSN EN 62054-11 Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání (5.2005)
  ČSN EN 62054-21 Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače (5.2005)
  ČSN EN 62053-11 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) (12.2003)
  ČSN EN 62053-31 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 31: Impulzní výstupní zařízení elektromechanických a elektronických elektroměrů (pouze dvouvodičových) (7.1999)
  ČSN EN 62053-52 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky (8.2006)
  ČSN EN IEC 62053-21 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2) (8.2021)
  ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S) (8.2021)
  ČSN EN IEC 62053-23 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3) (8.2021)
  ČSN EN IEC 62053-24 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3) (8.2021)
  ČSN EN 62053-61 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 61: Spotřeba a požadavky na napětí (7.1999)
  ČSN EN 62052-21 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže (5.2005)
  ČSN EN 62052-31 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky (12.2017)
  ČSN EN IEC 62052-11 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry (8.2021)
  ČSN EN IEC 62052-41 Vybavení pro měření elektrické energie - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 41: Metody a požadavky na registraci energie pro elektroměry měřící více druhů energie a vícesazbové elektroměry (8.2023)
  ČSN EN IEC 62055-31 ed. 2 Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) s předplacením (3.2023)
  ČSN EN 62059-31-1 Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 31-1: Zrychlené zkoušení spolehlivosti - Zvýšená teplota a vlhkost (8.2009)
  ČSN EN 62059-32-1 Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 32-1: Stálost - Zkoušení stability metrologických charakteristik při zvýšené teplotě (9.2012)
  ČSN EN 62059-41 Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti (12.2006)
  ČSN EN 50470-1 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C) (5.2007)
  ČSN EN 50470-2 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B) (5.2007)
  ČSN EN 50470-3 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické střídavé činné elektroměry (třídy A, B a C) (2.2023)
  ČSN EN 50470-4 Vybavení pro měření elektrické energie - Část 4: Zvláštní požadavky - Statické činné stejnosměrné elektroměry (třídy A, B a C) (6.2024)
  TNI CLC/TR 50579 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz (8.2014)
  Základní výrobkové normy: ochrana před bleskem a přepětím
  ČSN EN 61643-11 ed. 2 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody (6.2013)
  ČSN EN 61643-31 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích (10.2019)
  ČSN EN 50526-2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí (12.2014)
  ČSN EN IEC 63052 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití (2.2022)
  ČSN EN 60099-4 ed. 3 Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí (7.2018)
  ČSN EN 60099-9 Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí (3.2015)
  ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2 Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV (8.2018)
  ČSN EN 62561-4 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů (5.2018)
  ČSN EN 62561-5 ed. 2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů (5.2018)
  ČSN EN IEC 62561-1 ed. 3 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti (1.2024)
  ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče (12.2018)
  ČSN EN IEC 62561-3 ed. 3 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště (ISG) (5.2024)
  ČSN EN IEC 62561-6 ed. 3 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC) (3.2024)
  ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění (12.2018)
  ČSN EN IEC 62793 ed. 2 Výstražné systémy před bouřkou - Ochrana před bleskem (7.2021)
  ČSN EN 50536 Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti (2.2012)
  ČSN CLC/TS 50703 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS (11.2020)
  ČSN CLC/TS 50703-2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Specifické požadavky na zkoušení součástí LPS používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu (1.2022)
  Základní výrobkové normy: osvětlení
  ČSN EN IEC 61547 ed. 3 Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti (9.2023)
  ČSN EN IEC 63103 Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu (3.2021)
  ČSN EN 13032-1+A1 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů (10.2012)
  ČSN EN 13032-2 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory (2.2018)
  ČSN EN 13032-3 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť (3.2022)
  ČSN EN 13032-4+A1 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla (9.2019)
  ČSN EN 13032-5 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací (1.2019)
  ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi) (9.2012)
  ČSN EN IEC 63128 Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení (1.2020)
  ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky (2.2014)
  ČSN EN 60598-2-13 Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu (3.2007)
  ČSN EN 60598-2-14 Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení (11.2009)
  ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla (8.2012)
  ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy (9.2015)
  ČSN EN 60598-2-21 Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana (12.2015)
  ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu (3.2014)
  ČSN EN 60598-2-25 Svítidla - Část 2-25: Zvláštní požadavky - Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách (5.1997)
  ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací (9.2003)
  ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití (6.2018)
  ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety (5.2016)
  ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla (2.2014)
  ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (8.2021)
  ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla (7.2021)
  ČSN EN IEC 60598-2-17 Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) (6.2018)
  ČSN EN IEC 60598-2-18 ed. 2 Svítidla - Část 2-18: Zvláštní požadavky - Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely (4.2023)
  ČSN EN IEC 60598-2-22 ed. 3 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení (4.2023)
  ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí (6.2021)
  ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky (2.2023)
  ČSN EN IEC 62722-2-1 ed. 2 Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky - LED svítidla (8.2023)
  ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (12.2003)
  ČSN EN 62504 Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice (3.2015)
  ČSN EN IEC 62868-1 Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (3.2022)
  ČSN EN IEC 63286 Pružné organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky (5.2023)
  ČSN EN IEC 63356-1 ed. 2 Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy (4.2024)
  ČSN EN IEC 63356-2 Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 2: Konstrukční parametry a hodnoty (5.2023)
  ČSN EN 40-1 Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice (10.1995)
  ČSN EN 40-2 Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry (6.2005)
  ČSN EN 40-3-1 Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení (7.2013)
  ČSN EN 12675 Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky (6.2018)
  Základní výrobkové normy: osvětlení DALI
  ČSN EN 62386-201 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0) (3.2016)
  ČSN EN 62386-203 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2) (3.2010)
  ČSN EN 62386-204 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3) (3.2010)
  ČSN EN 62386-205 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4) (3.2010)
  ČSN EN 62386-206 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5) (3.2010)
  ČSN EN 62386-208 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7) (3.2010)
  ČSN EN 62386-209 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8) (4.2012)
  ČSN EN 62386-301 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka (2.2018)
  ČSN EN 62386-302 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení (2.2018)
  ČSN EN 62386-303 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti (2.2018)
  ČSN EN 62386-304 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo (2.2018)
  ČSN EN IEC 62386-101 ed. 3 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému (6.2023)
  ČSN EN IEC 62386-102 ed. 3 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení (6.2023)
  ČSN EN IEC 62386-103 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení (6.2023)
  ČSN EN IEC 62386-104 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému (1.2020)
  ČSN EN IEC 62386-105 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware) (11.2020)
  ČSN EN IEC 62386-150 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 150: Zvláštní požadavky - Pomocný napájecí zdroj (10.2023)
  ČSN EN IEC 62386-202 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1) (7.2023)
  ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-216 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15) (11.2018)
  ČSN EN IEC 62386-217 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16) (11.2018)
  ČSN EN IEC 62386-218 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-220 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19) (9.2019)
  ČSN EN IEC 62386-221 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20) (1.2019)
  ČSN EN IEC 62386-222 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-224 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-250 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 250: Zvláštní požadavky - Integrovaný napájecí zdroj (zařízení typ 49) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-251 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 251: Zvláštní požadavky - Rozšíření paměťové banky 1 (zařízení typ 50) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-252 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 252: Zvláštní požadavky - Energetický reporting (zařízení typ 51) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-253 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 253: Zvláštní požadavky - Diagnostika a údržba (zařízení typ 52) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-305 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 305: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo barvy (4.2024)
  ČSN EN IEC 62386-306 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 306: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo pro obecné použití (6.2024)
  ČSN EN IEC 62386-332 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba (8.2018)
  ČSN EN IEC 62386-333 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33) (12.2018)
  Základní výrobkové normy: ovládací a řídící přístroje
  ČSN EN 61812-1 ed. 2 Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky (3.2012)
  ČSN EN 61810-1 ed. 4 Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky (1.2016)
  ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10 (3.2018)
  ČSN EN 61810-3 Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty (1.2016)
  ČSN EN 62314 Statická (bezkontaktní) relé (4.2007)
  ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže (3.2015)
  ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů (6.2018)
  ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB) (6.2014)
  ČSN EN 60947-5-5 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním (4.2000)
  ČSN EN 60947-5-6 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR) (6.2001)
  ČSN EN 60947-5-7 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem (6.2004)
  ČSN EN 60947-5-9 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače (6.2008)
  ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (8.2021)
  ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (8.2020)
  ČSN EN IEC 60947-4-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové řídicí jednotky, spouštěče a softstartéry motorů (10.2023)
  ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače (5.2021)
  ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení (11.2023)
  ČSN EN IEC 60947-6-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS) (12.2023)
  ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů (9.2023)
  ČSN EN IEC 60947-9-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku (11.2019)
  ČSN EN 62683-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací (5.2018)
  ČSN EN 62026-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i) (10.2013)
  ČSN EN 62026-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet (9.2015)
  ČSN EN 62026-7 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet (10.2013)
  ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky (2.2020)
  ČSN EN 60669-1 ed. 3 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky (8.2018)
  ČSN EN IEC 62962 Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE) (6.2020)
  ČSN EN 61915-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení (7.2008)
  ČSN EN 61915-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení (7.2012)
  ČSN EN 61095 ed. 2 Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely (12.2009)
  ČSN EN 50047 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry (3.2020)
  ČSN EN 50041 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry (3.2020)
  ČSN EN IEC 60730-2-22 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů (7.2020)
  Základní výrobkové normy: pojistky
  ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (3.1995)
  ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (8.2021)
  ČSN 35 4701-2 ed. 3 Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K (8.2014)
  ČSN 35 4701-3 ed. 2 Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F (8.2011)
  ČSN EN 60269-1 ed. 3 Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2008)
  ČSN EN 60269-4 ed. 3 Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků (6.2010)
  ČSN EN 60269-6 Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů (12.2011)
  ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4 Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud (11.2020)
  ČSN EN IEC 60282-4 Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory (10.2020)
  ČSN EN 60549 Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů (2.2014)
  ČSN EN 60691 ed. 3 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití (3.2017)
  Základní výrobkové normy: proudové chrániče
  ČSN EN 61008-1 ed. 3 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla (6.2013)
  ČSN EN 61008-2-1 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí (7.1997)
  ČSN EN 63024 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití (1.2019)
  ČSN EN 61009-1 ed. 3 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla (6.2013)
  ČSN EN 61009-2-1 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí (7.1997)
  ČSN EN 62423 ed. 2 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B (6.2013)
  ČSN EN IEC 61543 ed. 2 Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita (4.2024)
  ČSN EN IEC 62020-1 Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití (10.2021)
  ČSN 35 4185 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití (1.2016)
  ČSN 35 4190 Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD) (12.2002)
  Základní výrobkové normy: přípojnicové rozvody
  ČSN EN 61439-6 Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody (2.2013)
  ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (12.2003)
  ČSN EN 61534-1 ed. 2 Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky (2.2012)
  ČSN EN 61534-21 ed. 2 Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž (4.2015)
  ČSN EN 61534-22 ed. 2 Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou (4.2015)
  Základní výrobkové normy: přístroje vysokého a velmi vysokého napětí
  ČSN EN 62271-1 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu (3.2018)
  ČSN EN IEC 62271-4 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci pro plyny pro izolaci a/nebo spínání (3.2023)
  ČSN IEC 62063 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení (2.2002)
  ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu (1.2019)
  ČSN EN IEC 62271-103 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (1.2024)
  ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV (5.2021)
  ČSN EN IEC 62271-112 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních (3.2022)
  ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (1.2020)
  ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu (4.2022)
  ČSN IEC TR 62271-300 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu (8.2009)
  ČSN EN IEC 62271-101 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky (3.2022)
  ČSN EN IEC 62271-110 ed. 5 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže (10.2023)
  ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV (1.2021)
  ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů (12.2019)
  ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu (10.2014)
  ČSN EN IEC 62271-105 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (1.2024)
  ČSN EN IEC 62271-106 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu (12.2021)
  ČSN EN 50052 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky (5.2017)
  ČSN EN 62271-211 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV (11.2014)
  ČSN EN IEC 62271-204 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV (1.2023)
  ČSN EN IEC 62271-213 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 213: Systém detekce a indikace napětí (3.2022)
  ČSN EN IEC 62271-215 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 215: Fázovací soupravy k použití s VDIS (4.2022)
  ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky (10.2019)
  Základní výrobkové normy: rozváděče nízkého napětí
  ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN EN 50123-6 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC (9.2003)
  ČSN EN IEC 62208 ed. 3 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky (5.2024)
  ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) (10.2012)
  ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) (8.2013)
  ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (7.2022)
  ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče (12.2021)
  ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě (6.2024)
  ČSN EN IEC 61439-7 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou maríny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (6.2024)
  ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí (10.2002)
  ČSN EN 61921 Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku (2.2004)
  ČSN 35 9756 Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra (7.1975)
  ČSN EN 60670-24 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon (2.2014)
  ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky (8.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  Základní výrobkové normy: rozváděče vysokého a velmi vysokého napětí
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN EN 62271-207 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV (11.2012)
  ČSN EN 50089 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Izolační přepážky vystavené tlaku pro plynem plněné kovové kryty (4.2023)
  ČSN EN 50064 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (4.2019)
  ČSN EN 50068 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (4.2019)
  ČSN EN 50069 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (4.2019)
  ČSN EN 62271-201 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (12.2014)
  ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (1.2022)
  ČSN EN 50187 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (5.2023)
  ČSN EN IEC 62271-214 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně (2.2020)
  ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV (3.2023)
  Základní výrobkové normy: spínače a přepínače
  ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače (10.2021)
  ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení (11.2023)
  Základní výrobkové normy: svorky a svorkovnice
  ČSN EN 13411-5+A1 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan (7.2009)
  ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (6.2014)
  ČSN EN 61210 ed. 2 Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky (10.2011)
  ČSN EN 50483-2 Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení (10.2009)
  ČSN EN 50483-3 Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem (10.2009)
  ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče (3.2010)
  ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče (3.2010)
  ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice (6.2010)
  ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče (11.2019)
  TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči (10.2007)
  ČSN EN 60998-1 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-2 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení (3.2006)
  ČSN IEC 60943 Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky (7.2001)
  Základní výrobkové normy: transformátory a tlumivky
  ČSN ISO 18095 Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů (12.2018)
  ČSN EN ISO 22829 Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz (5.2018)
  ČSN EN ISO 7284 Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu (9.1998)
  ČSN EN ISO 5826 Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory (8.2014)
  ČSN IEC 50(321) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory (3.2000)
  ČSN IEC 50(421) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky (4.1997)
  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC (8.2012)
  ČSN EN IEC 60152 Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích (4.2022)
  ČSN EN 60085 ed. 2 Elektrické izolace - Tepelné hodnocení a značení (8.2008)
  ČSN EN 50329 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory (9.2003)
  ČSN EN 50180-1 Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 1: Obecné požadavky pro průchodky (6.2016)
  ČSN EN 50180-2 Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 2: Požadavky pro součástky průchodek (6.2016)
  ČSN EN 50180-3 Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek (6.2016)
  ČSN EN 50708-1-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky (11.2020)
  ČSN EN 50708-1-2 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti (7.2022)
  ČSN EN 50708-2-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky (11.2020)
  ČSN EN 50708-2-3 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-3: Střední výkonové transformátory - Příslušenství (6.2023)
  ČSN EN 50708-2-5 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-5: Střední výkonové transformátory - Jednofázové (4.2022)
  ČSN EN 50708-3-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky (11.2020)
  ČSN EN 50708-3-4 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-4: Velké výkonové transformátory - Zvláštní zkoušky pro nádobu s vlnovci a radiátory (6.2023)
  ČSN EN 60076-1 Výkonové transformátory - Část 1: Obecně (5.2012)
  ČSN EN 60076-13 Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou (5.2007)
  ČSN EN 60076-14 Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály (6.2014)
  ČSN EN 60076-2 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny (12.2011)
  ČSN EN 60076-3 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti (5.2014)
  ČSN EN 60076-5 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost (1.2007)
  ČSN EN 60076-6 Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky (2.2009)
  ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory (5.2019)
  ČSN EN IEC 60076-22-1 Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení (11.2019)
  ČSN IEC 60076-12 Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů (2.2013)
  ČSN IEC 60076-7 Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje (2.2020)
  ČSN IEC 60076-8 Výkonové transformátory - Pokyny pro použití (8.2000)
  ČSN EN 60076-10 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku (6.2017)
  ČSN EN 61378-1 ed. 2 Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití (5.2012)
  ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely (8.2012)
  ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory (11.2007)
  ČSN EN 61558-2-26 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely (3.2014)
  ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory (12.2009)
  ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory (3.2010)
  ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (11.2020)
  ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky (4.2010)
  ČSN EN 61869-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu (6.2013)
  ČSN EN 61869-3 Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN EN IEC 61869-99 Přístrojové transformátory - Část 99: Významný slovník (8.2023)
  ČSN 35 1361 Speciální jisticí transformátory proudu (1.1984)
  ČSN EN IEC 60938-2 ed. 2 Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace pro tlumivky elektrického vedení (4.2022)
  Základní výrobkové normy: vidlice a zásuvky
  ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4 Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky (7.2023)
  ČSN EN IEC 60309-2 ed. 4 Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a dutinkami (7.2023)
  ČSN EN IEC 60309-4 ed. 2 Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 4: Spínané zásuvky s blokováním nebo bez blokování (7.2023)
  ČSN EN IEC 60309-5 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC) (6.2020)
  ČSN IEC 60884-2-7+A1 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody (8.2015)
  ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V (3.2007)
  ČSN 35 4517 Domovní zásuvky - Zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10 A 48 V, 10 A 250 V a 10 A 400 V (9.2001)
  ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky (6.2023)
  ČSN EN IEC 62196-2 ed. 3 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud (6.2023)
  ČSN EN IEC 62196-3 ed. 2 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud (6.2023)
  ČSN EN IEC 62613-2 Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 2: Požadavky na kompatibilitu a zaměnitelnost rozměrů příslušenství používaných na různých typech lodí (9.2018)
  Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
  ČSN EN 61557-10 ed. 2 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany (2.2014)
  ČSN EN 61557-13 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 13: Proudové kleště a snímače držené v ruce a ručně ovládané pro měření unikajícího proudu v elektrických rozvodných soustavách (4.2012)
  ČSN EN 61557-14 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů (2.2014)
  ČSN EN 61557-15 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízení sledující izolaci a pro zařízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT (11.2014)
  ČSN EN 61557-16 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 16: Zařízení pro zkoušení účinnosti ochranných opatření pro elektrická zařízení a/nebo zdravotnická elektrická zařízení (9.2015)
  ČSN EN 61557-8 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT (9.2015)
  ČSN EN 61557-9 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT (9.2015)
  ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Obecné požadavky (8.2022)
  ČSN EN IEC 61557-11 ed. 2 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCM) v rozvodných sítích TT, TN a IT (12.2022)
  ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD) (8.2022)
  ČSN EN IEC 61557-17 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 17: Bezkontaktní ukazatele střídavého napětí (9.2022)
  ČSN EN IEC 61557-2 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor (8.2022)
  ČSN EN IEC 61557-3 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky (12.2022)
  ČSN EN IEC 61557-4 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu (8.2022)
  ČSN EN IEC 61557-5 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Odpor uzemnění (8.2022)
  ČSN EN IEC 61557-6 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT (8.2022)
  ČSN EN IEC 61557-7 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází (12.2022)

  poslední aktualizace 2. 6. 2024