• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Značení rozváděčů

  Obecné zásady značení rozváděčů

  V první řadě se rozváděče vždy značí dle místních zvyklostí.
  Pokud místní zvyklosti nejsou (např. u novostaveb), pak nastupují požadavky objednatele.
  Teprve až žádné z výše uvedených kritérií nejsou, teprve pak nastupují níže uvedené zvyklosti.
  Níže uvedené zvyklosti nicméně nejsou dogma, ale spíše "best practice".

   

  Pokud je v řešeném objektu málo rozváděčů, stačí používat jen jejich písmenné značení (např. jeden rozváděč +RE, jeden rozváděč +RS, ostatní bytové rozváděče +R).

  Pokud je v řešeném objektu rozváděčů více, zpravidla se už nevyhneme jejich písmenno-číselnému značení (např. +R1, +R2, +R3). Pokud potřebujeme ještě dále více rozlišovat značení rozváděčů, lze používat číselné předpony (např. +1R1, +2R1, +3R1, atd.), číselné přípony (např. +R1.1, +R1.2, +R1.3, atd.), anebo jejich kombinace.

   

  Nepoužívat v názvech rozváděčů pomlčky; pomlčka je dle ČSN EN 81346-1 vyhrazena pro "produktový aspekt předmětů" (tj. pro značení koncových prvků v rozváděčích; blíže viz následující kapitola.

  Normové zásady strukturování

  Do značení rozváděčů vstupuje celý soubor norem, definující zásady strukturování značení:

  Znak Význam Čím definováno Příklad použití
  # jiné aspekty [1] ČSN EN 81346-1 #AB
  administrativní budova
  % typový aspekt [2] ČSN ISO 81346-10
  ČSN ISO 81346-12
  určuje skupinu předmětů
  == Funktionale Zuordnung (Prozess)
  funkční přiřazení
  již zrušená ISO/TS 81346-3 [3] není znám
  (patrně již dále normově nepoužíváno?)
  = funkční aspekt [4] ČSN EN 81346-1 ČSN ISO 81346-10, Příloha B
  ČSN ISO 81346-12, Příloha A
  ++ místo instalace [5], [6] ČSN ISO 81346-12 staveniště, pozemek, budova, podlaží, místnost
  + aspekt umístění [7], [8] ČSN EN 81346-1 +RH
  rozváděč RH
  - produktový aspekt [9] ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 -FAA [10]
  přepěťový ochranný přístroj / jiskřiště
  : označení napojení ČSN EN 61666 ed. 2 -XDA:15
  svorka č. 15 ve svorkovnici -XDA
  ; označení signálu ČSN EN 61175-1 ;C_Mot_Stop
  povelový signál k vypnutí motoru
  & druh dokumentu ČSN EN 61355-1 ed. 2 &EFA
  přehledové schéma profese elektro

   

  Např. #AB=K=JK++4+RH-XDA:15 představuje svorku č. 15, nacházející se ve svorkovnici -XDA, osazené v rozváděči +RH, který je situován ve 4. podlaží (++4), který je součástí elektrického rozvodného systému (=JK) v rámci systému elektrického napájení stavby (=K), řešené administrativní budovy (#AB). [11]

   

   


  [1] Srov. ČSN EN 81346-1, čl. 5.6: "„Jiný aspekt“ se může použít ke strukturování komplexní průmyslové stavby sestávající ze samostatných technických vybavení a objektů infrastruktury (např. různé nezávislé továrny/závody nebo provozní celky, administrativní objekt, napájecí zařízení, sítě dopravních cest)".

  [2] Srov. ČSN ISO 81346-12, čl. 4.5: "(...) se používá k označení skupiny předmětů (...), které mají společné specifické vlastnosti. (...) zpravidla se používá v knihovnách/ seznamech předmětů a výkazech výměr" (blíže viz čl. 7 uvedené normy).

  [3] Uvedená norma nebyla zavedena do soustavy ČSN (český překlad významu byl převzat z programu ePLAN Electric P8).

  [4] Srov. ČSN EN 81346-1, čl. 4.2: "co má uvažovaný předmět dělat nebo co skutečně dělá - funkční aspekt".

  [5] Srov. ČSN ISO 81346-12, čl. 5.5.1: "Aspekt uvedený s dvojitým předznamenáním „++“ představuje místo instalace v prostorech.".

  [6] Srov. ČSN ISO 81346-10, čl. 6.2.1: "jedná-li se o aspekt místa instalace předmětu".

  [7] Srov. ČSN EN 81346-1, čl. 4.2: "uvažovaný nebo skutečný prostor pro umístění předmětu - aspekt umístění".

  [8] Srov. ČSN ISO 81346-10, čl. 6.2.1: "jedná-li se o aspekt vestavné instalace předmětu".

  [9] Srov. ČSN EN 81346-1, čl. 4.2: "jakými prostředky předmět dělá to, pro co byl určen - produktový aspekt".

  [10] Jakými písmeny se značí předměty (tj. i přístroje v rozváděči) definuje ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2.

  [11] Z tohoto příkladu struktury označení je mimochodem patrné, jaký je případná pomlčka v názvu rozváděče nesmysl; pletla by se s označením koncových prvků v rozváděči. Pomlčky do názvů rozváděčů jednoduše nepatří.

  Historicky zažitá značení rozváděčů

  Pokud Vám v přehledu níže nějaké označení schází, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

  R Rozváděč (obecně)
  RA Rozváděč řízení / měření a regulace
  RDA Rozváděč DA (viz zkratky)
  RE Rozváděč Elektroměrový
  REV Rozváděč elektromobility (EV, viz zkratky)
  RK Rozváděč Kotelny
  RN Rozváděč Nouzový
  RNO Rozváděč NO (viz zkratky)
  RP Rozváděč Protipožární
  RPV Rozváděč PV systému (viz zkratky)
  RS Rozváděč Společné spotřeby
  RT Rozváděč vyTápění
  RTC Rozváděč Tepelných Čerpadel
  RUPS Rozváděč UPS (viz zkratky)
  RVO Rozváděč VO (viz zkratky)
  Historicky zažitá značení rozváděčů v průmyslu

  Pokud Vám v přehledu níže nějaké označení schází, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

  RH Rozváděč Hlavní (lidově "erháčko")
  RC Rozváděč kompenzační (C od značení kondenzátorů)
  RM Rozváděč Motorový
  RS Rozváděč Světelný
  RMS Rozváděč Motorový a Světelný
  Historicky zažitá značení rozváděčů vysokého napětí

  Pokud Vám v přehledu níže nějaké označení schází, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

  R35 Rozváděč 35 kV
  R22 Rozváděč 22 kV
  R10 Rozváděč 10 kV
  R6 Rozváděč 6 kV
  R3 Rozváděč 3 kV
  Normové značení kabelových skříní v distribuční soustavě

  viz PNE 35 7040 ed. 3

  Normový systém strukturování a označování RDS-PS (power systems)

  Systém strukturování a označování RDS-PS aneb Reference Designation System for Power Systems (blíže viz např. The RDS 81346 Standard Series):

  Definováno normou ČSN ISO 81346-10.

  Tabulka B.1 - Třídy energetických systémů
  A Energetický systém transformující energii nebo nosiče energie Energetický transformační systém
  B Energetický systém pro přenos elektrické energie Elektrický přenosový systém
  D Energetický systém podporující proces výroby energie Podpůrný systém (systém nouzového spouštění, vnitřní systém elektrického napájení, ...)
  F Energetický systém pro správu dodávky a výroby energie Komunikační systém, řídicí systém, systém SCADA, dohledový systém
  Tabulka B.2 - Třídy technických systémů
  HD Systém elektrického napájení Systém záložního napájení, výroba elektrické energie, systém elektrického napájení, systém nouzového napájení
  JE Systém přenosu elektrické energie Elektrický rozvod, distribuce elektrické energie, elektrická síť, systém elektrického napájení
  JH Systém přenosu dat Datový distribuční systém, interkomunikační datový systém, síť informačních technologií, signalizační systém
  KF Transformační systém Měničový systém, transformace elektrické energie, střídačový systém, transformátor
  KG Systém převodu signálu Anténa, audiokomunikační systém, radiokomunikační systém, satelitní komunikační systém
  KL Systém řídící tok elektrické energie Vypínačové pole, systém vypínače
  PC Uzemňovací soustava Systém pospojování, uzemňovací soustava, elektrostatický výboj
  PD Systém ochrany před bleskem Měděná stínicí fólie, systém ochrany před bleskem
  PE Systém katodické ochrany Katodická ochrana
  PG Systém elektrické ochrany Nadfrekvenční ochrana, ochrana proti přetížení, nadpěťová ochrana, reléová ochrana, podfrekvenční ochrana, podpěťová ochrana
  QD Systém skladování elektrické energie Bateriová banka, skladování elektrické energie
  QG Systém skladování dat Databázový systém, systém ukládání měření, serverový systém
  RA Systém mechanickoelektrické přeměny Systém generátor-motor, generátorový systém, motorový systém
  RE Systém chemicko-elektrické přeměny Akumulátorová baterie, elektrolýza, palivový článek, vodíkový článek, lithiový článek, přeměna elektřiny na plynné médium
  RG Systém solárně-elektrické přeměnyy Fotovoltaický systém
  Normový systém strukturování a označování RDS-CW (stavby a technická zařízení budov)

  Systém strukturování a označování RDS-CW aneb Reference Designation System for Construction Works (blíže viz např. The RDS 81346 Standard Series):

  V soustavě ČSN definováno normou ČSN ISO 81346-12:

  Tabulka A.1 - Třídy prostorových systémů založené na vlastních funkcích
  A Zemní systém Prostorový systém, který ukončuje stavební entitu směrem dolů
  B Systém stěn Prostorový systém, který vytváří a svisle odděluje prostory
  C Systém desek Prostorový systém, který vytváří a vodorovně odděluje prostory
  D Systém zastřešení Prostorový systém, který ukončuje stavební entitu směrem nahoru
  Tabulka A.1 - Třídy instalačních systémů založené na vlastních funkcích
  G Kanalizační a odpadní systém Kanalizace, odpad
  H Chladicí a/nebo otopný systém Vytápění, chlazení
  J Větrací systém Větrání
  K Elektrický systém Zařízení výroby elektřiny, systém elektrického napájení, elektrický systém, rozvodný systém
  L Automatizační systém Řídicí systém, monitorovací systém, poplachový systém, BMS systém, systém textových informací, systém řízení dopravy
  M Informační a komunikační systém Komunikační zařízení, IT systémy, IT zařízení, ICT systém
  N Dopravní systém Dopravní systém, doprava, výtah, nákladní výtah, pohyblivé schody, elevátor
  P Ochranný a bezpečnostní systém Sprinkler, hašení požáru, kontrola narušení/vniknutí, nouzové osvětlení, požární větrání, zabezpečení perimetru
  Q Osvětlovací systém Elektrické osvětlení, systém denního osvětlení, sluneční clona/žaluzie, zatemnění
  Tabulka A.2 – Třídy technických systémů založené na vlastních funkcích
  HG Elektrický napájecí systém Elektrický napájecí systém, nouzový napájecí systém, záložní napájecí systém
  HH Systém osvětlení Bezpečnostní osvětlení, systém nouzového osvětlení, úklidové osvětlení, systém denního osvětlení
  HJ Systém poskytování signálů Přístupový bod poskytovatele připojení, datová síť, rezervační systém, telefonní ústředna, automatická pobočková ústředna (PABX)
  JK Elektrický rozvodný systém Elektrický rozvodný systém, elektrický systém, elektrický napájecí systém
  JL Systém přenosu signálů Systém přenosu dat, přenos telefonního signálu, pagingový signál, systém indukční smyčky, systém smyčky ke slyšení
  KH Transformační systém Systém provádějící transformaci elektrické energie, systém měniče, systém střídače
  KJ Anténní systém Systém pro obousměrnou transformaci mezi rádiovými vlnami a elektrickými signály
  LB Systém elektrické požární signalizace Automatický systém, který vyhlásí poplach při výskytu kouře nebo ohně
  LC Automatizační systém BMS systém, SCADA, ACMS, řídicí systém, řízení místnosti, systém řízení dopravy
  LD Systém monitorování vstupu Systém zajišťující oprávněný přístup osob do prostoru
  LE Poplachový systém Systém ochrany proti vloupání, systém AIA (automatický poplachový zabezpečovací systém), zabezpečení perimetru
  LF Dohledový videosystém Zabezpečení perimetru, systém CCTV
  MA Výstražný systém Výstražný signál pacienta, tísňový systém zdravotně postižených
  MB Audio-video systém PA systém (systém místního rozhlasu), AV systém
  MD Časový systém Zaznamenávání času, časový systém, hodinový displej, systém jednotného času
  ME Znakový systém Informační systém uvádějící instrukce v psané nebo symbolické formě
  PC Uzemňovací soustava Ochranný systém před nebezpečným elektrickým proudem pomocí uzemnění elektrických systémů
  PD Systém ochrany před bleskem Ochranný systém před bleskem pomocí uzemnění elektrických systémů
  PE Systém katodické ochrany Ochranný systém kovových konstrukcí před korozí pomocí protikorozní ochrany
  QA Systém měření Měřicí systém, měřič, systém měření energie
  QD Systém skladování energie Systém vyrovnávacího skladování, sklad energie
  Již zrušený systém strukturování a označování RDS-PP (power plants)

  Systém strukturování a označování RDS-PP® aneb Reference Designation System for Power Plants, používaný zejména v elektrárnách (blíže viz např. Wikipedie).

  Definováno již zrušenou normou ISO/TS 81346-10:2015 (do soustavy ČSN nezavedena).

  Kódy jsou až třípísmenné, dále pro zjednodušení a přehlednost jsou nicméně vypsány jen do úrovně dvou znaků. Podrobněji viz např. publikace Vgbe-Standard RDS-PP® Pocketbook: VGB-S-821-00-2016-06-EN [online]. 2nd edition. Essen: VGB PowerTech e.V., 2022, 76 s. [cit. 14.10.2022]. ISBN 978-3-96284-275-8. Dostupné z: https://www.vgb.org/shop/rdspp/rds-pp000.html

  A: Electrical grid and distribution system
  AA Systems for higher-level management
  AB Systems for Un > 420 kV
  AC Systems for 380 kV ≤ Un ≤ 420 kV
  AD Systems for 220 kV ≤ Un < 380 kV
  AE Systems for 110 kV ≤ Un < 220 kV
  AF Systems for 60 kV ≤ Un < 110 kV
  AG Systems for 45 kV ≤ Un < 60 kV
  AH Systems for 30 kV ≤ Un < 45 kV
  AJ Systems for 20 kV ≤ Un < 30 kV
  AK Systems for 10 kV ≤ Un < 20 kV
  AL Systems for 6 kV ≤ Un < 10 kV
  AM Systems for 1 kV ≤ Un < 6 kV
  AN Systems for Un ≤ 1 kV
  AP Equipotential bonding systems
  AS Installation systems for several systems of the electrical grid and distribution system
  AT Transformer/Converter stations
  AV Systems for storage of material or goods
  AW Systems for administrative or social purposes or tasks
  AX Systems for beside- and help purpose among other duties from main process
  AY Systems for communication and information tasks
  AZ Objects for housing technical systems or installations of power distribution
  B: Electrical auxiliary power supply system
  BB Medium voltage electrical main supply system 1
  BC Medium voltage electrical main supply system 2
  BD Medium voltage electrical supply system for safety services
  BF Low voltage electrical main supply system 1
  BG Low voltage electrical main supply system 2
  BH Low voltage electrical main supply system 3
  BK Low voltage electrical supply system 1 for safety services
  BL Low voltage electrical supply system 2 for safety services
  BM Uninterruptible power supply system (UPS)
  BP Low voltage DC electrical main supply system
  BQ Low voltage DC electrical supply system 1 for safety services
  BR Low voltage DC electrical supply system 2 for safety services
  BS Installation systems for several systems of the electrical auxiliary power supply system
  BX Fluid supply systems for control and protection systems
  BY Control and protection systems
  C: Control and management systems
  CA General process automation tasks
  CB Operation and monitoring
  CC Automation systems
  CD Diagnostic systems
  CE Engineering systems
  CF Data transfer and remote control system
  CJ Optimization
  CK Process monitoring
  CM Operational management systems
  CP Corporate management systems
  CS Installation systems for several control and management systems
  Již zrušený systém strukturování a označování KKS

  Systém strukturování a označování KKS aneb Kraftwerk-Kennzeichensystem, používaný zejména v elektrárnách (blíže viz např. Wikipedie).

  Definováno již zrušenými normami DIN 6779ISO/TS 81346-3 (do soustavy ČSN nezavedeny).

  Kódy jsou až třípísmenné, dále pro zjednodušení a přehlednost jsou nicméně vypsány jen do úrovně dvou znaků. Podrobněji viz např. publikace Vgbe-Standard KKS Pocketbook: VGBE-S-811-91-2021-12-EN [online]. 4th edition. Essen: VGB PowerTech  e.V., 2021, 80 s. [cit. 14.10.2022]. ISBN 978-3-96284-271-0. Dostupné z: https://www.vgb.org/shop/kks000.html

  A: Grid and distribution system
  AB > 420 kV systems
  AC 380 (420) kV systems
  AD 220 (245) kV systems
  AE 110 (150) kV systems
  AF 60 (72) kV systems
  AG 45 (50) kV systems
  AH 30 (35) kV systems
  AJ 20 (25) kV systems
  AK 10 (15) kV systems
  AL 6(5) kV systems
  AM 1-3 kV systems
  AN < 1 kV systems
  AP Control consoles
  AQ Measuring and metering equipment
  AR Protection equipment
  AS Decentralized panel and cabinet
  AT Transformer equipment
  AU Open-loop control, check back and auxiliary equipment
  AV Marshalling rack
  AW Instrument panel
  AX Central equipment
  AY Communication equipment
  B: Power transmission and auxiliary power supply
  BA Power transmission
  BB Medium voltage distribution board and transformer, normal system
  BC Medium voltage distribution board and transformer, general-purpose
  BD Medium voltage emergency distribution board and transformer, (diesel) emergency power system 1
  BF Low voltage main distribution board and transformer, normal system
  BH Low voltage main distribution board and transformer, general-purpose
  BJ Low voltage subdistribution board and transformer, normal system
  BL Low voltage subdistribution board and transformer, general-purpose (local switchgear)
  BM Low voltage distribution board and transformer, (diesel) emergency power system 1
  BP Power installations for variable-speed drives
  BR Low voltage distribution board, uninterruptible (converter) power supply
  BT Battery system
  BU DC distribution board, normal system
  BV DC distribution board, emergency power system 1
  BX Fluid supply system for control and protection equipment
  BY Control and protection equipment
  C: Instrumentation and control equipment
  CA Protective interlocks
  CB Functional group control, subloop control
  CC Binary signal conditioning
  CD Drive control interface
  CE Annunciation
  CF Measurement, recording
  CG Closed-loop control (excl. power section)
  CH Protection
  CJ Unit coordination level
  CK Process computer system
  CL Reactor protection
  CR Process control system
  CU Closed-loop control (power section)
  CV Marshalling rack
  CW Control room
  CX Local control station
  CY Communication and information system

   

  poslední aktualizace 1. 8. 2023