• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Základná legislatíva súvisiaca s projektovaním elektrických zariadení

  Zde naleznete přehled aktuálně 93 legislativních předpisů, které nějakým způsobem souvisejí s projektováním elektrických zařízení na Slovensku.

  Platnost všech předpisů je nepravidelně ručně kontrolována, nicméně měli byste zde nalézt pouze odkazy na aktuálně platné předpisy.

   

  Právny rámec

  Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie

   

  ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov

  ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

   

  zákon č. 60/2018 Z. z., o technickej normalizácii, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov

  zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 76/2019 Zb., o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

  Technické zariadenia

  zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 541/2004 Z. z., o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 338/2000 Z. z., o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 342/2018 Z. z., o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

  vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 59/1982 Z. z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, v znení neskorších predpisov

  Výstavba a verejné obstarávanie

  zákon č. 201/2022 Z. z., o výstavbe

  zákon č. 200/2022 Z. z., o územnom plánovaní

  zákon č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 138/1992 Zb., o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 69/2024 Z. z., o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

  vyhláška č. 392/2023 Z. z., o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

  vyhláška č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

  vyhláška č. 55/2008 Z. z., o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

  vyhláška č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

  vyhláška č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 49/2002 Z. z., o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

  Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

  zákon č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 288/2015 Z. z., , ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície

  vyhláška č. 350/2010 Z. z., o stavebnom a technickom poriadku dráh, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

  vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 17/1982 Zb., o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva

  Energetika a elektronické komunikácie

  zákon č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie

  vyhláška č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

  vyhláška č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

  vyhláška č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 125/2006 Z. z., o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 311/2001 Z. z., zákoník práce, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

  nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

  nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

  nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

  vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, v znení neskorších predpisov

  Požiarna bezpečnosť stavieb

  zákon č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 258/2007 Z. z., o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

  vyhláška č. 169/2006 Z. z., o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

  vyhláška č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

  vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov

  Umelé a núdzové osvetlenie

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 z 1. oktobra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení, v znení neskorších predpisov

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie, v znení neskorších predpisov

   

  zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 541/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

  nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 344/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti

  vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

  vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

  vyhláška č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, v znení neskorších predpisov

  Ochrana pred bleskom

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, v znení neskorších predpisov

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach, v znení neskorších predpisov

   

  nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

  vyhláška č. 288/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície

  vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v znení neskorších predpisov

  Požiadavky na výrobky

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1230 zo 14. júna 2023 o strojových zariadeniach a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES a smernice Rady 73/361/EHS (Text s významom pre EHP)

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 z 1. oktobra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení, v znení neskorších predpisov

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1781 z 1. októbra 2019 ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami, v znení neskorších predpisov

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie, v znení neskorších predpisov

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 548/2014 z  21. mája 2014 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu, v znení neskorších predpisov

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z  9. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, v znení neskorších predpisov

  Oznámenie Komisie č. 2017/C 298/02 v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

   

  zákon č. 281/2023 Z. z., o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  zákon č. 56/2018 Z. z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 133/2013 Z. z., o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z., o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 145/2016 Z. z., o sprístupňovaní meradiel na trhu, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 127/2016 Z. z., o elektromagnetickej kompatibilite, v znení neskorších predpisov

  nariadenie vlády č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 550/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou, v znení neskorších predpisov

  Ochrana životného prostredia

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, v znení neskorších predpisov

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

   

  zákon č. 146/2023 Z. z., o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 346/2013 Z. z., o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 555/2005 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov, v znení neskorších predpisov

  zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 245/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

  vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov

  vyhláška č. 465/2013 Z. z., o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, v znení neskorších predpisov

  poslední aktualizace 28. 5. 2024