• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Stručný přehled, co kde hledat

  Ochranná pásma

  Ochranné pásmo dráhy

  Ochranná pásma elektrizačních stanic

  Ochranné pásmo komunikačního vedení

  Ochranné pásmo lesa

  Ochranná pásma leteckých staveb

  Ochranná pásma nadzemních a podzemních vedení elektrizační soustavy

  Ochranná pásma národních parků

  Ochranné pásmo nemovité kulturní památky

  Ochranná pásma památných stromů

  Ochranná pásma plynárenských zařízení

  Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje

  Silniční ochranná pásma

  Ochranné pásmo skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů

  Ochranná pásma vodních zdrojů

  Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

  Ochranná pásma výroben elektřiny

  Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie

  Ochranná pásma zdrojů přírodní minerální vody

  Ochranná pásma zvláště chráněných území

   


  Neplatné právní předpisy, podle kterých se ochranná pásma stanovovala v minulosti (což je přínosné např. pro dohledání ochranných pásem historických inženýrských sítí, apod.).

  ochranné pásmo výroben elektřiny do 31. 12. 2015

  § 19 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci

  § 26 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci

  § 34 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci

  § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

  § 13 vyhlášky č. 93/1987 Sb., o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem

  § 40 vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona

  Katastrální podklady a mapy

  Hledání podle katastrálních parcel na Nahlížení do katastru na webu ČÚZK.

  Hledání podle poštovní adresy na Katastr nemovitostí 2.0.

   

  ČÚZK: Mapy jednotlivých katastrálních území volně ke stažení buďto ve formátu DGN, anebo ve formátu DXF.

  ČÚZK: Seznam všech katastrálních území ve formátu CSV.

  ČÚZK: Základní topografické mapy České republiky.

  ČÚZK: Ortofoto mapa České republiky.

   

  Mapové podklady BPEJ (Bonitované Půdně Ekologické Jednotky).

  Mapa záplavových území.

  Česko v datech na GeoPas.cz.

  Souřadnice, včetně dopočtené konvergence, lze získat na mapovém portálu Českého svazu orientačních sportů.

  Rozdělení elektrických zařízení

  Základní členění elektrických zařízení

  Základní dělení na 3 oblasti: co ne/spadá pod BOZP, a oblast výrobků.

  Oblast Jakým předpisem definováno? Pod působnost jakého orgánu spadá?
  elektroinstalace rodinných a bytových domů v osobním vlastnictví (mimo oblast BOZP) [1] důvodová zpráva k zákonu č. 250/2021 Sb. [2] pod žádný [2]
  vyhrazená technická elektrická zařízení (v oblasti BOZP) [1] § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.
  o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
  Ministerstvo práce a sociálních věcí [3]
  elektrická zařízení jako výrobky [4] zákon č. 90/2016 Sb.
  o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (typicky např. nn rozváděče) [5]
  Ministerstvo průmyslu a obchodu [3]
  zákon č. 22/1997 Sb.
  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (typicky např. strojní zařízení, vn rozváděče)

   

  Specifické podoblasti pracovišť

  Tj. co spadá pod BOZP, ale platí nějaká vyjímka ze "základního" zákona č. 250/2021 Sb., uvedeného výše.

  Oblast Jakým předpisem definováno? Pod působnost jakého orgánu spadá?
  elektrická zařízení v působnosti Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Národního bezpečnostního úřadu [6], [7] § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.
  o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
  příslušné ministerstvo, či úřad [8]
  vybraná zařízení [6] § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb.
  atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
  Ministerstvo průmyslu a obchodu [3]
  určená technická zařízení [6] § 2 odst. 11 zákona č. 219/1999 Sb.
  o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Ministerstvo obrany [3]
  určená technická zařízení [6] § 20 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb.
  o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  Ministerstvo dopravy [3]
  určená technická zařízení [6] § 47 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.
  o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  Ministerstvo dopravy [3]
  vyhrazená technická zařízení [6] § 8a odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.
  o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  Český báňský úřad [3]

   

   


  [1] Jen je potřeba dávat pozor, kdo/co všechno do oblasti BOZP spadá, a co případně ne. Do oblasti BOZP totiž spadají jak pracovně právní vztahy, tak i mnohé další oblasti.

  [2] Srov. Návrh zákona včetně důvodové zprávy In: Sněmovní tisk 535/0, ze dne 17. června 2019 [online]. Praha: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Dokument "t053500", s. 34. [cit. 25.06.2022]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=535&ct1=0:

  Vzhledem k působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního úřadu inspekce práce se návrh zákona a navrhovaná pravidla nevztahují na zařízení využívaná pro volný čas (prostředky lidové zábavy), na zařízení společné části domu v bytovém domě a na nebytové prostory včetně bytů a rodinných domů v osobním vlastnictví.

  [3] Viz text příslušného právního předpisu.

  [4] Srov. § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.:

  Tento zákon se nevztahuje na (...) posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou požadavky na jejich ověření stanoveny jiným právním předpisem).

  [5] Jaké výrobky spadají pod uvedený zákon viz např. související Sdělení Komise č. 2017/C 298/02.

  [6] Srov. § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.:

  Tento zákon se nevztahuje na (...) činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů.

  [7] Dle předchozí poznámky pod čarou by musel existovat právní předpis, který by v dané oblasti definoval onen dozor, který však dle všeho neexistuje. Pouze v § 6 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb. je stanoveno, kde úřad a inspektoráty potřebují k výkonu kontrol v daných oblastech předchozí souhlas. Čili pravidla ohledně elektrických zařízení se zde patrně řídí zákonem č. 250/2021 Sb., s vyjímkou dozoru, který si vykonává příslušné ministerstvo, či příslušný úřad.

  [8] Srov. § 6 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb.:

  v zařízeních (...) může být kontrola provedena jen se souhlasem (...)
  Co je opravou a co rekonstrukcí, a jaké to má dopady

  Co je rekonstrukce definuje § 2 písm. i) zákona č. 250/2021 Sb.:

  rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace

   

  Co je rekonstrukce definuje § 33 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.:

  Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

   

  Co je oprava definuje § 2 písm. e) zákona č. 250/2021 Sb.:

  opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení

   

  Co je oprava definuje § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

  Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

   

  Co je technické zhodnocení definuje § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.:

  Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80000 Kč. (...)

   

  Co je údržba definuje § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

  Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

   

  Co je údržba stavby definuje § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

   

  Co je modernizace definuje § 33 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.:

  Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

   

  Zjednodušeně řečeno, při opravách je nutné dodržovat požadavky původních předpisů a norem, platných v době uvedení opravovaného zařízení do provozu. Při rekonstrukcích či modernizacích se pak postupuje podle aktuálně platných předpisů a norem. Rozdíl je vysvětlen třeba na příkladu ochrany před bleskem v článku KUTÁČ, Jiří. Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR. Praha: Časopis ELEKTRO. 2016, 26(2), 63-65. ISSN 1210-0889.:

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu znovu sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Rozdíly mezi projektováním v Česku a na Slovensku

  Požadavky na projektanta elektro v Česku jsou podrobně rozepsány v kapitole DOKUMENTACE / Projektant. Na Slovensku na projektanty elektro z hlediska jejich odbornosti související § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. žádné požadavky neklade; není vyžadováno ani žádné živnostenské oprávnění k projektování.

  V Česku se dělí vyhrazená zařízení na I. a II. třídu dle § 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.. Na Slovensku se dělí vyhrazená zařízení na skupiny A, B a C podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.. To, co může být vyhrazeným zařízením třídy I. v Česku, nemusí být vyhrazeným zařízením skupiny A na Slovensku, a naopak.

  V případě vyhrazených technických zařízení třídy A musí být na Slovensku dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. projektová dokumentace již v rámci stavebního řízení předložena k posouzení na Technickou inspekci SR, a vyžaduje se k ní odborné stanovisko. V Česku takováto povinnost (bohužel) neexistuje.

  Na Slovensku musí být součástí projektové dokumentace i "(...) vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam", viz požadavek § 4 odst. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.. v Česku takováto povinnost neexistuje.

  Na Slovensku neexistuje ekvivalent české „dokumentace pro provádění stavby“ (jejíž obsah definuje Příloha č. 8 nebo Příloha č. 9 vyhlášky č. 131/2024 Sb.); existuje pouze "dokumentácia, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu" (jejíž obsah definuje § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.) a "realizačná dokumentácia" (jejíž obsah nikde definován, stejně jako v Česku, není).

  Od 1. 4. 2025 s účinností nového zákona o výstavbe bude na Slovensku existovat dokumentácia stavebného zámeru (něco jako české DUR), projekt stavby (něco jako české DSP), a vykonávací projekt (něco jako české DPS, ale pouze pro vyhradené stavby).

  Veřejné zakázky (verejné obstarávanie) se na Slovensku zadávají podle "projektovej dokumentácie", čili prakticky i podle dokumentace pro stavební povolení. V Česku musí být veřejné zakázky na stavební práce zadávány podle dokumentace pro provádění stavby (viz požadavek § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.).

  Evropské normy jsou víceméně stejné (ČSN EN = STN EN), existují však velké rozdíly mezi národními normami (ČSN ≠ STN). Velké rozdíly jsou např. v oblasti požární bezpečnosti, nestačí tedy pouze "najít a nahradit" ČSN za STN (či obráceně), protože mnohé normy nemají vůbec ekvivalenty. To, co je v Česku ve dvou různých normách, může být na Slovensku v normě úplně jiné (typickým příkladem jsou umývací prostory). To, co v Česku v normách chybí, může být na Slovensku definováno (typickým příkladem jsou barvy zásuvek ve zdravotnictví). Existuje rovněž nemálo norem STN, či požadavků norem STN, které v Česku vůbec neexistují (typickým příkladem je jasná definice, v jakých případech je povinné použití CPS dle STN EN 50171:2004, tedy centrální systém nouzového osvětlení).

  Další významný rozdíl v normách je ten, že na Slovensku neexistují edice norem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3); namísto toho se požaduje, aby se za označením normy vždy uváděl rok jejího vydání (např. STN 33 2000-4-41:2019).

  Naprosto zásadní rozdíl ale je, že bez předchozího souhlasu Úradu je podle § 14 odst. 4 zákona č. 60/2018 Z.z. citování slovenských technických norem a technických normalizačních informací jejich neoprávněným rozšiřováním. Autorizované osoby SKSI mají komorou na citování vyjednán generální souhlas (viz strana 2 a 3), takže citovat ze slovenských technických norem a z technických normalizačních informací mohou (což ale současně znamená, že pokud někdo není autorizovanou osobou SKSI, tak bude na Slovensku horko-těžko projektovat, protože nemá souhlas s citováním norem). V česku nic takového neplatí, české technické normy a technické normalizační informace je možno citovat libovolně.

  Českou autorizaci na Slovensku je nutno si předem uznat („osoba hostujúca“), anebo udělat zkoušky („osoba usadená“; aktuálně v česku pro elektro jen pár osob). To samé platí i opačně.

  Velký pozor rovněž na zdánlivě nesouvisející věc s projektováním, ale DPH z fakturace za projekční práce je vždy potřeba odvádět tam, kde se projektovaná stavba nachází. U projektovaných staveb v Česku to znamená dle § 10 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. odvádět DPH českému finančnímu úřadu, u projektovaných staveb na Slovensku to znamená dle § 16 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. odvádět DPH slovenskému finančnímu úřadu.

  Legislativní předpisy, předpisy distribučních společností, technické normy

  Oficiální Elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv.

  Oficiální Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

  Veškerá legislativa v aktuálním platném znění též přehledně na Zákony pro lidi.

  Velmi precizně zpracovaný přehled předpisů a požadavků ohledně uvádění výrobků na trh.

  Legislativní hierarchie (od nejvyšší právní síly k nejnižší)

  Právní předpisy primární (zákonné)

  1/ Ústava České republikyListina základních práv a svobod

  2/ Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká Republika vázána (dle čl. 10 Ústavy)

  Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

  z nich pak přímo nařízení Evropského Parlamentu a Rady (dle čl. 288 SFEU)

  Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

  3/ Zákony (dle čl. 15 Ústavy)

  4/ Zákonná nařízení senátu (dle čl. 33 Ústavy)

   

  Právní předpisy sekundární (podzákonné)

  5/ nařízení vlády (dle čl. 78 Ústavy)

  6/ vyhlášky ministerstev, správních úřadů a orgánů územní samosprávy (dle čl. 79 Ústavy)

  7/ vyhlášky obcí (dle čl. 104 Ústavy) a Nařízení hlavního města Prahy (např. dle § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.)

  8/ normativní směrnice (např. PPPS a PPDS, Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, atd.)

   

  Technické normy

  9/ ČSN EN: evropské technické normy

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 511: Každá část zařízení musí vyhovovat požadavkům odpovídajících evropských norem (EN) nebo harmonizačních dokumentů (HD), nebo (...)

  10/ ČSN: harmonizované technické normy

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 511: Každá část zařízení musí vyhovovat požadavkům odpovídajících (...) nebo nebo národních norem, kterými byly implementovány HD. (...)

  11/ ČSN: české technické normy

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 511: (...) v případě absence odpovídajících EN nebo HD musí být elektrické zařízení v souladu s příslušnou národní normou. (...)

  12/ normy IEC, předpisy mezinárodní komise, normy platné v dalších zemích

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 511: (...) v ostatních případech, na základě rozhodnutí národního komitétu, je dovoleno využití požadavků obsažených v normách IEC, které nejsou schváleny v CENELEC, nebo norem platných v dalších zemích.

  13/ TNI: technické normalizační informace (což je jakýsi „manuál k výkladu normy“), podnikové normy PNE, TPG (energetika, plynárenství, apod.)

   

  Které technické normy jsou závazné z důvodu indikativního odkazu je vidět kupříkladu v přehledu, zpracovaném ČKAIT. Byť je nutno tento přehled brát jako neúplný, protože kupř. u NV 361/2007 Sb. je v něm uvedeno, že je prý “Bez odkazu na normové hodnoty a normy“; přitom normových hodnot odkazuje poměrně dost (viz např. poznámky pod čarou č. 16 až 23). Stejně tak v uvedeném přehledu chybí veškeré technické normy, které jsou odkazovány nadřazenou legislativou EU, jako např. v oblasti elektrických zařízení.

  Předpisy Energetického regulačního úřadu

  Ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2023.

  Podmínky uplatnění jednotlivých distribučních sazeb pro odběratele ze sítí nízkého napětí viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2023.

  Podmínky připojení distribučních společností

  v jakých katastrálních územích působí PREdistribuce, a.s., EG.D, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. lze vyčíst z veřejné databáze ERÚ.

  Kategorizace zákazníků A / B / C / D pro účely organizace trhu s elektřinou viz Příloha č. 7 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

  Co je měření typu A / měření typu B / měření typu C je definováno vyhláškou o měření elektřiny.

   

  ČEZ Distribuce, a.s.: Připojovací podmínky NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí (od 1. 9. 2023)

  ČEZ Distribuce, a.s.: Připojovací podmínky VN, VVN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě vysokého a vysokého napětí (od 1. 9. 2023)

  ČEZ Distribuce, a.s.: Připojovací podmínky pro výrobny elektřiny pro připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. (od 1. 8. 2020)

  ČEZ Distribuce, a.s.: Podmínky pro výrobce

  ČEZ Distribuce, a.s.: Pravidla provozování distribuční soustavy

   

  EG.D, a.s.: Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí (od 1. 1. 2024)

  EG.D, a.s.: Požadavky na provedení trafostanic ve vlastnictví žadatele připojované kabelovým vedením VN včetně požadavků na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků, výroben a LDS připojených k elektrické síti vysokého a velmi vysokého napětí (od 22. 2. 2024)

  EG.D, a.s.: Připojení výrobny (např. Fotovoltaika)

  EG.D, a.s.: Pravidla provozování distribuční soustavy

   

  PREdistribuce, a.s.: Technické podmínky připojení Část A - obchodní měření (od 1. 1. 2024)

  PREdistribuce, a.s.: Rozměrové náčrty

  PREdistribuce, a.s.: Schémata zapojení přímého měření

  PREdistribuce, a.s.: Schémata zapojení elektroměrů v sítích VVN, VN a NN (měření typ „A“ a „B“)

  PREdistribuce, a.s.: Provedení polí měření u kompaktních VN rozváděčů

  PREdistribuce, a.s.: Způsoby připojení FVE k distribuční síti NN

  PREdistribuce, a.s.: Požadavky na zprovoznění výrobny

  PREdistribuce, a.s.: Pravidla provozování distribuční soustavy

  Podnikové normy energetik

  Podnikové normy energetik jsou zdarma na webu ČSRES.

  České technické normy

  Přístup k českým technickým normám je placený, s vyjímkou sponzorovaného přístupu.

  Vyhledávání českých norem ČSN a ČSN EN je na webu ČAS/ÚNMZ (včetně ověření, zdali plati či neplatí).

  Vyhledávání technických normalizací TNI je na webu ČAS/ÚNMZ (včetně ověření, zdali plati či neplatí).

  Seznam všech technických norem (více jak 70 tis) je k dispozici zdarma ve formátu DBF na webu ÚNMZ/ČAS (viz položka "Chci nahrát pouze aktuální data"). Může se Vám ovšem stát, že Vám nebude fungovat jejich oficiální aplikace, která umí dělat export databází do souborů TXT. v takovém případě pak jediný použitelný konvertor co jsem našel (a že jsem jich vyzkoušel poměrně hodně), který to umí překonvertovat do formátu CSV/TXT, je DBF Converter (Converter, nikoli Viewer).

  Ucelený přehled souvisejících norem naleznete zde na webu, rozdělené jak pro silnoproud, tak pro slaboproud.

  Slovenské technické normy

  Přístup ke slovenským technickým normám je placený, nicméně autorizované osoby SKSI k nim mají přístup zdarma v rámci členství v komoře.

  Vyhledávání slovenských norem STN a STN EN je na webu SÚTN (včetně ověření, zdali normy platí či neplatí).

  Software pro projektování elektro

  Pokud víte o nějakém dalším software, budeme rádi, když nám napíšete; doplníme.

  Analýzy a výpočty sítí

  ABB DocWin

  EATON Elektrotechnika Pavouk

  EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. DNCalc

  OEZ s.r.o. SICHR

  MATLAB Power System Analysis Toolbox (veřejná licence GNU)

  PyPSA: Python for Power System Analysis (free software toolbox)

  Schneider Electric EcoStruxure Power Design

  Schneider Electric Online Calculation Tools

   


  EasyPower Suites (USA; v Česku se patrně neprodává?)

  ETAP Network Analysis (USA; v Česku se patrně neprodává?)

  PowerWorld Simulator (USA; v Česku se patrně neprodává?)

  NEPLAN Electricity (Švýcarsko; v Česku se patrně neprodává?)

  Obecné 2D CAD nástroje

  Autodesk AutoCAD / AutoCAD LT

  Autodesk DWG True View (prohlížeč, avšak umí převádět různé verze DWG)

  Bricsys NV BrisCAD

  Dassault Systèmes DraftSight

  GS SOFT GstarCAD

  progeSOFT progeCAD Professional

  ZwCAD

   

  CAD Studio LT Extension (nástavba na AutoCAD LT)

   


  Formát souborů DWG je uzavřený neveřejný formát firmy Autodesk.
  U neoriginálních CAD systémů je vhodné si nejdříve vyzkoušet kompatibilitu s DWG formátem prostřednictvím DWG compatibility benchmark.

  Profesní 2D CAD nástroje

  ASTRA MS Software ElProCAD

  Graitec CADKON+ MEP

  GS SOFT CADprofi Electrical

  Pit-CAD (nástavba na AutoCAD/Briscad)

  ProfiCAD

  IGE+XAO SEE Electrical Building+

   


  Design Master Software Electrical for AutoCAD (USA, nástavba na AutoCAD; v Česku se patrně neprodává?)

  WS CAD (Německo; v Česku se patrně neprodává?)

   

  Formát souborů DWG je uzavřený neveřejný formát firmy Autodesk.
  U neoriginálních CAD systémů je vhodné si nejdříve vyzkoušet kompatibilitu s DWG formátem prostřednictvím DWG compatibility benchmark.

  Bezplatné BIM nástroje

  Arkey Arredo (multiformátový prohlížeč)

  Autodesk Viewer (online multiformátový prohlížeč)

  Bentley View (multiformátový prohlížeč)

  Dalux BIM Viewer (IFC prohlížeč)

  Datacom BIMvision (IFC prohlížeč)

  Nemetschek Solibri Anywhere (IFC prohlížeč)

  Open source BlenderBIM Add-on

  KUBUS BIMcolab zoom (IFC prohlížeč)

   

  BIM42 online RVT to IFC konverter (viz blog)

  Profesní BIM nástroje

  4M FineELEC

  Arcadia BIM Electrical

  Autodesk Revit / Revit LT

  DDS-CAD Electrical

   

  cadconsulting CCtools (nástavba na Revit)

  entegra eyrich + appel gmbh Primtech 3D

  CAD Studio Revit tools (nástavba na Revit)

   

  Seznam programů, které pracují s univerzálním formátem IFC, je na stránkách buildingSMART International, Ltd.

   


  CADMATIC Electrical (Finsko; v Česku se patrně neprodává?)

  CAD Schroer UK Ltd M4 PLANT (Anglie; v Česku se patrně neprodává?)

  Design Master Software Electrical for Revit (USA, nástavba na Revit; v Česku se patrně neprodává?)

  Schémata rozváděčů

  Abacom sPLAN

  Autodesk AutoCAD Electrical (v rámci OneAutoCAD)

  Aucotec EngineeringBase

  CADprofi Electrical

  CADware PC Schematic

  ePLAN Electric P8

  ePLAN eVIEW (bezplatná cloudová aplikace)

  HAGER 1-2-3-schéma

  QElectroTech (bezplatný free open source)

  ELMER software SchémataCAD

  Legrand XL3 Pro

  IGE+XAO SEE Electrical

  Solidworks Electrical

   


  Cofaco electrical CAD (Turecko; v Česku se patrně neprodává?)

  WS CAD (Německo; v Česku se patrně neprodává?)

  Zukon E3.series (nejbližší zastoupení pro Česko je v Polsku)

  Strojní zařízení: analýza rizik

  SISTEMA: Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications

  Ochrana před bleskem: analýza rizik

  DEHNsupport

  HAKELsoft

  OEZ s.r.o. Prozik

  Ochrana před bleskem: dostatečná vzdálenost

  DEHNsupport

  HAKELsoft

   


  SEFTIM SPARC software (SPArkover Risk Calculator) (Francie; dostupnost ani cena v Česku neznámá)

  Výpočty umělého a nouzového osvětlení

  ASTRA MS Software Wils

  DIAL GmbH DIALux

  Relux Informatik AG Relux

   


  Mnozí výrobci svítidel často nabízejí ke stažení na svých webových stránkách některý z výše uvedených nástrojů, všetně svých databízí svítidel. Čili i když nějaká svítidla nejsou obsažena v databázích výše uvedených nástrojů, můžou být k dispozici jejich specializované verze na webech jednotlivých výrobců svítidel.

  Projektování distribučních sítí

  Bentley Microstation

  Nástroje GISOFT, v.o.s.

  Ostatní nástroje

  programy David Klimša

  programy Kníška.eu

  AstraSW Keraun pro návrhy aktivních jímačů

  LPS Manager pro návrhy aktivních jímačů

  poslední aktualizace 5. 6. 2024