• Kde hledat
 • Zkratky
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Být v obraze
 • Stručný přehled, co kde hledat

  Ochranná pásma

  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

  Katastrální podklady

  Hledání podle katastrálních parcel na Nahlížení do katastru na webu ČÚZK.

  Hledání podle poštovní adresy na Katastr nemovitostí 2.0.

  Mapy jednotlivých katastrálních území jsou volně ke stažení na webu ČÚZK, a to buď ve formátu DGN, anebo ve formátu DXF.

  Seznam všech katastrálních území je rovněž volně ke stažení na webu ČÚZK ve formátu CSV.

  Co je opravou a co rekonstrukcí, a jaké to má dopady

  Co je rekonstrukce bude definovat § 2 písm. i) zákona č. 250/2021 Sb.:

  rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace

   

  Co je rekonstrukce definuje § 33 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.:

  Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

   

  Co je oprava bude definovat § 2 písm. e) zákona č. 250/2021 Sb.:

  opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení

   

  Co je oprava definuje § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

  Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

   

  Co je technické zhodnocení definuje § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.:

  Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80000 Kč. (...)

   

  Co je údržba definuje § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

  Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

   

  Co je údržba stavby definuje § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.:

  Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

   

  Co je modernizace definuje § 33 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.:

  Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

   

  Zjednodušeně řečeno, při opravách je nutné dodržovat požadavky původních předpisů a norem, platných v době uvedení opravovaného zařízení do provozu. Při rekonstrukcích či modernizacích se pak postupuje podle aktuálně platných předpisů a norem. Rozdíl je vysvětlen třeba na příkladu ochrany před bleskem v článku KUTÁČ, Jiří. Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR. Praha: Časopis ELEKTRO. 2016, 26(2), 63-65. ISSN 1210-0889.:

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu znovu sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Vyhrazená technická zařízení podle zákona o státním odborném dozoru

  Elektrická zařízení spadají mezi tzv. vyhrazená technická zařízení, definovaná v § 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb.:

  Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení (...) elektrická (...)

   

  Vyhrazená technická zařízení jsou zejména elektrická zařízení silnoproudá, což vyplývá z § 2 odst. 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb.:

  Zařízeními jsou zařízení
  a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
  b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

  Obdobnou definice silových zařízení pak uvádí i v ČSN 33 0010 ed. 2, čl. 4.1.1:

  elektrická zařízení sloužící k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie a k její přeměně v práci nebo na jiný druh energie (účelem silových zařízení je využití elektřiny jako formy energie)

   

  Zařazení vyhrazených technických zařízení do tříd a skupin pak definuje Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb..

   

  Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem nejsou vyhrazenými technickými zařízeními zařízení malého napětí (jako např. slaboproudá zařízení). Tato zařízení nesplňují definici § 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb. (nejsou to zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku), ani nespadají do žádné z tříd a skupin dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb., a to zejména s ohledem na definici vyhrazeného zařízení třídy II, skupina B (nepřekračují bezpečné hodnoty napětí a proudu):

  Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem

  Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou kupř. slaboproudá zařízení definována v ČSN 33 0010 ed. 2, čl. 4.4.2 takto:

  Zařízení, v nichž při obvyklém užívání nemohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem.
  Technická zařízení mimo působnost zákona o státním odborném dozoru

  Ne všechna silnoproudá elektrická zařízení jsou vyhrazenými technickými zařízeními, některé oblasti jsou z působnosti zákona o vyhrazených technických zařízení vyjmuty, viz § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb.:

  Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje
  a) na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,
  b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení, která jsou vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona,

   

  Určená technická zařízení podle zákona o drahách jsou definována § 47 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.:

  Technická zařízení (...) elektrická, (...) pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

  Bližší definice těchto zařízení je pak uvedena v § 1 odst. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

   

  Vyhrazená technická zařízení podle zákona o hornické činnosti jsou definována § 8a odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.:

  Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení (...) elektrická (...).

  Bližší definice těchto zařízení je pak uvedena v § 4 vyhlášky č. 75/2002 Sb.

   

  Určená technická zařízení podle zákona o obraně jsou definována § 2 odst. 11 zákona č. 219/1999 Sb.:

  Určená technická zařízení jsou technická zařízení (...) elektrická, elektrotechnická, (...) a ostatní, která jsou konstruována, vyráběna a provozována s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou nebo ve vojenských objektech a jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil.

  Bližší definice těchto zařízení je pak uvedena v § 4 vyhlášky č. 273/1999 Sb.

   

  Vybraná zařízení podle atomového zákona jsou definována § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb.:

  Pro účely tohoto zákona se rozumí vybraným zařízením systém, konstrukce, komponenta nebo jiná součást jaderného zařízení, které mají vliv na jadernou bezpečnost a na plnění bezpečnostních funkcí

  Bližší požadavky pak uvádí vyhláška č. 358/2016 Sb.

   

  Určená technická zařízení podle zákona o vnitrozemské platbě jsou definována § 20 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb.:

  Technická zařízení (...) elektrická silnoproudá (...) stanovená prováděcím předpisem, která jsou instalována na plavidlech, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.
  Rozdíly mezi vyhrazenými technickými zařízeními v Česku a na Slovensku

  Převzato z webu ELEKTRO-KONFERENCE; autor bohužel neuveden.

  Odkaz na v tabulkách zmiňovaný návrh nového předpisu MPSV.

  Rozdíly mezi projektováním v Česku a na Slovensku

  Pro projektování elektro v Česku je vyžadován odpovědný projektant s § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Na Slovensku na projektanty elektro z hlediska jejich odbornosti souvisejíí § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. žádné požadavky neklade.

  V Česku se dělí vyhrazená zařízení na třídy I. a II. dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb.. Na Slovensku se dělí vyhrazená zařízení na skupiny A, B a C podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.. To, co může být vyhrazeným zařízením třídy I. v Česku, nemusí být vyhrazeným zařízením skupiny A na Slovensku, a naopak.

  V případě vyhrazených technických zařízení třídy A musí být na Slovensku dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. projektová dokumentace již v rámci stavebního řízení předložena k posouzení na Technickou inspekci SR, a vyžaduje se k ní odborné stanovisko. V Česku takováto povinnost (bohužel) neexistuje.

  Na Slovensku musí být součástí projektové dokumentace i "(...) vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam", viz požadavek § 4 odst. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.. V Česku takováto povinnost neexistuje.

  Na Slovensku neexistuje ekvivalent české „dokumentace pro provádění stavby“ (jejíž obsah definuje Příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.); existuje pouze "dokumentácia, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu" (jejíž obsah definuje § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.) a "realizačná dokumentácia" (jejíž obsah nikde definován, stejně jako v Česku, bohužel není).

  Veřejné zakázky (verejné obstarávanie) se na Slovensku zadávají podle "projektové dokumentace", čili prakticky podle dokumentace pro stavební povolení. V Česku musí být veřejné zakázky na stavební práce zadávány podle dokumentace pro provádění stavby (viz požadavek § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.).

  Evropské normy jsou víceméně stejné (ČSN EN = STN EN), existují však velké rozdíly mezi národními normami (ČSN ≠ STN). Velké rozdíly jsou např. v oblasti požární bezpečnosti, nestačí tedy pouze "najít a nahradit" ČSN za STN (či obráceně), protože mnohé normy nemají vůbec ekvivalenty. To, co je v Česku ve dvou různých normách, může být na Slovensku v normě úplně jiné (typickým příkladem jsou umývací prostory). To, co v Česku v normách chybí, může být na Slovensku definováno (typickým příkladem jsou barvy zásuvek ve zdravotnictví). Existuje rovněž nemálo norem STN, či požadavků norem STN, které v Česku vůbec neexistují (typickým příkladem je jasná definice, v jakých případech je povinné použití CPS dle STN EN 50171:2004, tedy centrální systém nouzového osvětlení).

  Další významný rozdíl v normách je ten, že na Slovensku neexistují edice norem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3); namísto toho se požaduje, aby se za označením normy vždy uváděl rok jejího vydání (např. STN 33 2000-4-41:2019).

  A naprosto zásadní rozdíl je, že bez předchozího souhlasu Úradu je podle § 14 odst. 4 zákona č. 60/2018 Z.z. citování slovenských technických norem a technických normalizačních informací jejich neoprávněným rozšiřováním. Autorizované osoby SKSI mají komorou na citování vyjednán generální souhlas (viz strana 2 a 3), takže citovat ze slovenských technických norem a z technických normalizačních informací mohou. V česku nic takového neplatí, české technické normy a technické normalizační informace je možno citovat libovolně.

  Českou autorizaci je nutno si předem uznat („osoba hostujúca“), anebo udělat zkoušky („osoba usadená“; aktuálně v česku pro elektro jen pár osob). To samé platí i opačně.

  Legislativní předpisy, předpisy distribučních společností, technické normy

  Veškerá legislativa v aktuálním platném znění nejpřehledněji na Zákony pro lidi.

  Velmi precizně zpracovaný přehled předpisů a požadavků ohledně uvádění výrobků na trh.

  Legislativní hierarchie (od nejvyšší právní síly k nejnižší)

  Právní předpisy primární (zákonné)

  1/ Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

  2/ Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká Republika vázána (dle čl. 10 Ústavy)

  Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

  z nich pak přímo nařízení Evropského Parlamentu a Rady (dle čl. 288 SFEU)

  Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

  3/ Zákony (dle čl. 15 Ústavy)

  4/ Zákonná nařízení senátu (dle čl. 33 Ústavy)

   

  Právní předpisy sekundární (podzákonné)

  5/ nařízení vlády (dle čl. 78 Ústavy)

  6/ vyhlášky ministerstev, správních úřadů a orgánů územní samosprávy (dle čl. 79 Ústavy)

  7/ vyhlášky obcí (dle čl. 104 Ústavy) a Nařízení hlavního města Prahy (např. dle § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.)

  8/ normativní směrnice (např. PPPS a PPDS, Předpisy Energetického regulačního úřadu)

   

  Technické normy

  9/ ČSN EN: evropské technické normy

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 511: Každá část zařízení musí vyhovovat požadavkům odpovídajících evropských norem (EN), nebo harmonizačních dokumentů (HD), nebo (...)

  10/ ČSN: harmonizované technické normy

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 511: Každá část zařízení musí vyhovovat požadavkům odpovídajících (...) nebo národních norem obsahujících HD. (...)

  11/ ČSN: české technické normy

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 511: (...) V případě absence odpovídající EN nebo HD musí elektrické zařízení vyhovovat požadavkům národních norem. (...)

  12/ normy IEC, předpisy mezinárodní komise, normy platné v dalších zemích

  Viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 511: (...) V ostatních případech by mělo být využito požadavků obsažených v normách IEC, které nejsou schváleny v CENELEC, nebo norem platných v dalších zemích.

  13/ TNI: technické normalizační informace (což je jakýsi „manuál k výkladu normy“), podnikové normy PNE, TPG (energetika, plynárenství, apod.)

   

  Které technické normy jsou závazné z důvodu indikativního odkazu je vidět kupříkladu v přehledu, zpracovaném ČKAIT. Byť je nutno tento přehled brát jako neúplný, protože kupř. u NV 361/2007 Sb. je v něm uvedeno, že je prý “Bez odkazu na normové hodnoty a normy“; přitom normových hodnot odkazuje poměrně dost (viz např. poznámky pod čarou č. 16 až 23). Stejně tak v uvedeném přehledu chybí veškeré technické normy, které jsou odkazovány nadřazenou legislativou EU, jako např. v oblasti elektrických zařízení.

  Předpisy Energetického regulačního úřadu

  Ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020.

  Podmínky uplatnění jednotlivých distribučních sazeb pro odběratele ze sítí nízkého napětí viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2020.

  Podmínky připojení distribučních společností

  V jakých katastrálních územích působí PREdistribuce, a.s., EG.D, a.s. (E.ON Distribuce, a.s.), ČEZ Distribuce, a.s. lze vyčíst z veřejné databáze ERÚ.

   

  ČEZ Distribuce, a.s.: Připojovací podmínky NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

  ČEZ Distribuce, a.s.: Připojovací podmínky VN, VVN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě vysokého a vysokého napětí

  ČEZ Distribuce, a.s.: Připojovací podmínky pro výrobny elektřiny pro připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s.

  ČEZ Distribuce, a.s.: Podmínky pro výrobce

  ČEZ Distribuce, a.s.: Pravidla provozování distribuční soustavy

   

  EG.D, a.s.: Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí

  EG.D, a.s.: Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků kategorie A a B a výrobců připojených z hladiny vn

  EG.D, a.s.: Připojování a regulace obnovitelných zdrojů energie (OZE)

  EG.D, a.s.: Pravidla provozování distribuční soustavy

   

  PREdistribuce, a.s.: Technické podmínky připojení Část A - obchodní měření

  PREdistribuce, a.s.: Rozměrové náčrty

  PREdistribuce, a.s.: Schémata zapojení přímého měření

  PREdistribuce, a.s.: Schémata zapojení elektroměrů v sítích VVN, VN a NN (měření typ „A“ a „B“)

  PREdistribuce, a.s.: Provedení polí měření u kompaktních VN rozváděčů

  PREdistribuce, a.s.: Způsoby připojení FVE k distribuční síti NN

  PREdistribuce, a.s.: Požadavky na zprovoznění výrobny

  PREdistribuce, a.s.: Pravidla provozování distribuční soustavy

  Podnikové normy energetik

  Podnikové normy energetik jsou zdarma na webu ČSRES.

  České technické normy

  Přístup k českým technickým normám je placený, s vyjímkou sponzorovaného přístupu.

  Vyhledávání českých norem ČSN a ČSN EN je na webu ČAS/ÚNMZ (včetně ověření, zdali plati či neplatí).

  Vyhledávání technických normalizací TNI je na webu ČAS/ÚNMZ (včetně ověření, zdali plati či neplatí).

  Seznam všech technických norem (téměř 70 tis) je k dispozici zdarma ve formátu DBF na webu ÚNMZ/ČAS (viz položka "Chci nahrát pouze aktuální data"). Může se Vám ovšem stát, že Vám nebude fungovat jejich oficiální aplikace, která umí dělat export databází do souborů TXT. V takovém případě pak jediný použitelný konvertor co jsem našel (a že jsem jich vyzkoušel poměrně hodně), který to umí překonvertovat do formátu CSV/TXT, je DBF Converter (Converter, nikoli Viewer).

  Slovenské technické normy

  Přístup ke slovenským technickým normám je placený, nicméně autorizované osoby SKSI k nim mají přístup zdarma v rámci členství v komoře.

  Vyhledávání slovenských norem STN a STN EN je na webu SÚTN (včetně ověření, zdali normy platí či neplatí).

  Software pro projektování elektro

  Pokud víte o nějakém dalším software, budeme rádi, když nám napíšete; doplníme.

  Analýzy a výpočty sítí

  ABB DocWin

  EATON Elektrotechnika Pavouk

  EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. DNCalc

  OEZ Letohrad SICHR

  MATLAB Power System Analysis Toolbox (veřejná licence GNU)

  PyPSA: Python for Power System Analysis (free software toolbox)

  Schneider Electric EcoStruxure Power Design

  Schneider Electric Online Calculation Tools

   


  EasyPower Suites (USA; v Česku se patrně neprodává?)

  ETAP Network Analysis (USA; v Česku se patrně neprodává?)

  PowerWorld Simulator (USA; v Česku se patrně neprodává?)

  NEPLAN Electricity (Švýcarsko; v Česku se patrně neprodává?)

  Obecné 2D CAD nástroje

  Autodesk AutoCAD / AutoCAD LT

  Autodesk DWG True View (prohlížeč, avšak umí převádět různé verze DWG)

  Bricsys NV BrisCAD

  Dassault Systèmes DraftSight

  GS SOFT GstarCAD

  progeSOFT progeCAD Professional

  ZwCAD

   

  CAD Studio LT Extension (nástavba na AutoCAD LT)

   


  Formát souborů DWG je uzavřený neveřejný formát firmy Autodesk.
  U neoriginálních CAD systémů je vhodné si nejdříve vyzkoušet kompatibilitu s DWG formátem prostřednictvím DWG compatibility benchmark.

  Profesní 2D CAD nástroje

  ASTRA MS Software ElProCAD

  Graitec CADKON+ MEP

  GS SOFT CADprofi Electrical

  Pit-CAD (nástavba na AutoCAD/Briscad)

  ProfiCAD

  IGE+XAO SEE Electrical Building+

   


  Design Master Software Electrical for AutoCAD (USA, nástavba na AutoCAD; v Česku se patrně neprodává?)

  WS CAD (Německo; v Česku se patrně neprodává?)

   

  Formát souborů DWG je uzavřený neveřejný formát firmy Autodesk.
  U neoriginálních CAD systémů je vhodné si nejdříve vyzkoušet kompatibilitu s DWG formátem prostřednictvím DWG compatibility benchmark.

  Bezplatné BIM nástroje

  Arkey Arredo (multiformátový prohlížeč)

  Autodesk Viewer (online multiformátový prohlížeč)

  Bentley View (multiformátový prohlížeč)

  Dalux BIM Viewer (IFC prohlížeč)

  Datacom BIMvision (IFC prohlížeč)

  Nemetschek Solibri Anywhere (IFC prohlížeč)

  Open source BlenderBIM Add-on

  KUBUS BIMcolab zoom (IFC prohlížeč)

   

  BIM42 online RVT to IFC konverter (viz blog)

  Profesní BIM nástroje

  4M FineELEC

  Arcadia BIM Electrical

  Autodesk Revit / Revit LT

  DDS-CAD Electrical

   

  cadconsulting CCtools (nástavba na Revit)

  CAD Studio Revit tools (nástavba na Revit)

   

  Seznam programů, které pracují s univerzálním formátem IFC, je na stránkách buildingSMART International, Ltd.

   


  CADMATIC Electrical (Finsko; v Česku se patrně neprodává?)

  CAD Schroer UK Ltd M4 PLANT (Anglie; v Česku se patrně neprodává?)

  Design Master Software Electrical for Revit (USA, nástavba na Revit; v Česku se patrně neprodává?)

  Schémata rozváděčů

  Autodesk AutoCAD Electrical (v rámci OneAutoCAD)

  Aucotec EngineeringBase

  CADprofi Electrical

  CADware PC Schematic

  ePLAN Electric P8

  ePLAN eVIEW (bezplatná cloudová aplikace)

  HAGER 1-2-3-schéma

  QElectroTech (bezplatný free open source)

  ELMER software SchémataCAD

  Legrand XL3 Pro

  IGE+XAO SEE Electrical

   


  WS CAD (Německo; v Česku se patrně neprodává?)

  Strojní zařízení: analýza rizik

  SISTEMA: Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications

  Ochrana před bleskem: analýza rizik

  DEHNsupport

  HAKELsoft

  OEZ Letohrad Prozik

  Ochrana před bleskem: dostatečná vzdálenost

  DEHNsupport

  HAKELsoft

  Výpočty umělého a nouzového osvětlení

  ASTRA MS Software Wils

  DIAL GmbH DIALux

  Relux Informatik AG Relux

   


  Mnozí výrobci svítidel často nabízejí ke stažení na svých webových stránkách některý z výše uvedených nástrojů, všetně svých databízí svítidel. Čili i když nějaká svítidla nejsou obsažena v databázích výše uvedených nástrojů, můžou být k dispozici jejich specializované verze na webech jednotlivých výrobců svítidel.

  Projektování distribučních sítí

  Bentley Microstation

  Nástroje GISOFT, v.o.s.

  Ostatní nástroje

  programy David Klimša

  programy Kníška.eu

  poslední aktualizace 24. 7. 2021