• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Obecné zásady obsahu a rozsahu projektových dokumentací elektro

  Kde je definován obsah té které dokumentace? Co jsou standardní, a co už nadstandardní činnosti projektanta?
  Co spadá pod projekční činnosti, a co už naopak pod inženýrské činnosti? A co jsou speciální odborné činnosti? Co se má řešit v rámci BIM?

  Základní normou, definující názvosloví ohledně dokumentací, je ČSN EN ISO 10209

  Základní normou, definující pravidla zpracování dokumentace elektro, je ČSN EN 61082-1 ed. 3

  Příprava zakázky

  Rozsah a obsah dokumentace ve stádiu přípravy zakázky, tj. ještě před vlastní studií, není stanoven žádným legislativním předpisem.
  Obsahově tedy záleží hlavně a pouze na tom, co si spolu domluví projektant se svým objednatelem.

  Rozsah jednotlivých činností nicméně definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Studie

  Rozsah a obsah studie není stanoven žádným legislativním předpisem.
  Obsahově tedy záleží hlavně a pouze na tom, co si spolu domluví projektant se svým objednatelem.

  Rozsah jednotlivých činností nicméně definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Dokumentace pro povolení stavby

  Hlavní zásadu podrobnosti tohoto stupně dokumentace definuje § 193 stavebního zákona, kde je uvedeno, co v rámci posuzování záměru stavební úřad posuzuje. Dokumentace pro povolení záměru z tak nemá řešit jakékoli technické podrobnosti, ale má zejména řešit splnění vyjmenovaných bodů v uvedeném paragrafu.

  Od 1. 7. 2024 byl požadovaný obsah dokumentace pro povolení redukován na úroveň předchozí dokumentace pro územní řízení [1], která ani dříve žádné samostatné dokumentace jednotlivých profesí neobsahovala. Což znamená, že současný stavební zákon žádné dokumentace profesí pro povolení nevyžaduje. Dokumentaci technických a technologických zařízení (tzn. dokumentace profesí) jsou vyžadovány až v dokumentaci pro provádění stavby [2].

  Stavební zákon žádnou zmínku o dokumentaci technických a technologických zařízení pro povolení neobsahuje [3], a tudíž ani vyhláška o dokumentaci staveb žádné požadavky na obsah dokumentace profesí nedefinuje či nestanovuje. [4] Což všechno i znamená, že žádná dokumentace profesí není pro povolení stavby zákonem vůbec vyžadována, a k povolení stavby tak nemůže být stavebním úřadem ani vyžadována. [5]

   

  Rozsah jednotlivých činností definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

   


  [1] Srov. Návrh zákona včetně důvodové zprávy In: Sněmovní tisk 1008/0, ze dne 11. září 2020 [online]. Praha: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Dokument "t100800", s. 312. [cit. 09.07.2024]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=1008&ct1=0:

  Obsah dokumentace pro povolení stavby vychází z předcházející právní úpravy obsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (...)

  [2] Srov. § 158 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.:

  Dokumentace pro provádění stavby (...) obsahuje (...) dokumentaci (...) technických a technologických zařízení.

  [3] Srov. § 158 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb.

  [4] Srov. Přílohu č. 1 až 7 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

  [5] Dle § 329 stavebního zákona je do 30. 6. 2027 stanoveno přechodné odbobí, do kdy je možné předkládat projektové dokumentace dle dosavadní vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; MMR nicméně nad rámec textu zákona tvrdí, že tato úleva platí pouze pro ty záměry, u kterých byla jakákoli činnost zahájena před 30. 6. 2024.

  Dokumentace pro provádění stavby

  Vypracování dokumentace pro provádění stavby je povinné:

  Ve všech ostatních případech vypracování dokumentace pro provádění stavby povinné není, což se týká zejména většiny jednoduchých staveb (viz § 160 odst. 2 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb.).

   

  Požadavky dle dosavadní vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  § 329 stavebního zákona stanovuje přechodné odbobí do 30. 6. 2027, do kdy je možno používat projektové dokumentace dle dosavadní vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

   

  Hlavní zásada k čemu dokumentace slouží, a od čeho se odvíjí její podrobnost (zdroj: viz odkazy níže):

  "Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na jejím základě je možné stavbu jednoznačně ocenit a vybrat zhotovitele. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace." Neboli dokumentace pro provádění stavby slouží primárně k výběru zhotovitele.

   

  Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 2 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovuje vyhláška č. 169/2016 Sb.

  Dodatečné požadavky na obsah projektové dokumentace v působnosti zákona č. 61/1988 Sb. stanovuje § 13 odst. 3 vyhlášky č. 123/2022 Sb.

  Požadavky dle nové vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
  D.1 Dokumentace objektů, část D.1.2 Technika prostředí staveb

  Bude postupně doplněno ...

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

  Bude postupně doplněno ...

   

  Rozsah jednotlivých činností definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

   


  [1] Zde nicméně může být dokumentace pro provádění stavby dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. "částečně nebo zcela nahrazena požadavky na výkon nebo funkci", neboli popisem "co to má dělat".

  [2] U veřejných zakázek, pokud je předmět zakázky dostatečně popsatelný požadavky na výkon nebo funkci, či pomocí odkazů na technické normy, pak nesmí zadávací dokumentace obsahovat zmínky o jakýchkoli konkrétních výrobcích (a to ani formou "referenčních výrobků"); jinak riskujete napadení zakázky u ÚOHS.

  Výkazy a rozpočty

  Vypracování položkového výkazu výměr je povinné:

  • v rámci dokumentace pro provádění stavby (mimo stavby pro bydlení), část technika prostředí staveb, profese silnoproud (viz písm. p) a písm. x) kapitoly D.1.2.5.1 v Příloze č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.)
  • v rámci dokumentace pro provádění stavby (mimo stavby pro bydlení), část technická a technologická zařízení (viz písm. af) a písm. ao) kapitoly D.2.2 v Příloze č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.)
  • v rámci dokumentace pro provádění stavby (u staveb pro bydlení), část technika prostředí staveb, profese silnoproud (viz písm. p) a písm. w) kapitoly D.2.5.1 v Příloze č. 9 vyhlášky č. 131/2024 Sb.)
  • v rámci dokumentace pro provádění stavby veřejných zakázek na stavební práce (viz vyhláška č. 169/2016 Sb.)

  Rozpočet (= zjednodušeně oceněné výkazy) jako součást projektové dokumentace historicky vyžadovaly vyhláška č. 163/1973 Sb. (zrušena k 1. 1. 1982), vyhláška č. 105/1981 Sb. (zrušena k 1. 3. 1987), vyhláška č. 5/1987 Sb. (zrušena k 15. 3. 1990), vyhláška č. 43/1990 Sb. (zrušena k 1. 7. 1992). Od roku 1992 neexistuje legislativní povinnost, aby jakákoli dokumentace ve stavebnictví obsahovala i rozpočet (viz i sloupec nadstandardní projektová činnost v odkazované metodické pomůcce níže). Navíc projektant a rozpočtář jsou dvě rozdílné profese; projektant nemá povinnost být současně rozpočtářem, a naopak.

   

  Rozsah jednotlivých činností definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Které části projektových dokumentací má zpracovávat projektant elektro?

  Odkazované vyhlášky výše ve více či méně obdobné podobě uvádějí, že projektová dokumentace vždy obsahuje části:

  A Průvodní zpráva
  B Souhrnná technická zpráva
  C Situační výkresy
  D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

  Které z těchto částí má zpracovávat projektant elektro?

   

  Pokud je projektant elektro něčím subdodavatelem (typicky architekta, stavebního projektanta, či jakékoli jiné profese), pak zpravidla zpracovává pouze svou část dokumentace v části "D" (např. jako je definováno v části D.1.2 technika prostředí staveb nebo v části D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení).

   

  Pokud však projektant elektro ničím subdodavatelem není, a zpracovává či zajišťuje celou projektovou dokumentaci sám (typicky projekty pro distribuce, samostatné projekty veřejného osvětlení, samostatné projekty fotovoltaických elektráren; tedy projekty, kde kupříkladu žádný architekt nefiguruje), pak musí sám zpracovat či zajistit všechny požadované části projektové dokumentace, čili všechny části "A" až "D". U toho nicméně nesmí opomíjet, že k výkonu činností, přesahující jeho obor autorizace, je povinen přizvat osoby s příslušnou autorizací. [1]

  Zdali projektant elektro v takovémto případě zajišťuje i dokladovou část záleží na tom, zdali zajišťuje i inženýrskou činnost (viz odkazované metodické pomůcky ČKAIT výše).

   


  [1] Pro autorizované inženýry v oboru technologická zařízení staveb sice nabízí autorizační zákon možnost jisté úlevy, je nicméně na odpovědnosti každé autorizované osoby, jak se s tím popasuje.

  Dokumentace skutečného provedení stavby

  Dokumentaci skutečného provedení elektrických zařízení vyžadují minimálně tyto předpisy:

   

  Zajistit dokumentaci skutečného provedení je primárně úkolem zhotovitele v rámci dodávky díla (viz citace výše). Zdali si ji zajistí vlastním projektantem, anebo zdali si ji u někoho objedná, je starost zhotovitele. V metodických pomůckách ČKAIT pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2) je stanoveno, že z hlediska projektanta spadá dokumentace skutečného provedení mezi nadstandardní činnosti v rámci autorského dozoru:

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  poslední aktualizace 10. 7. 2024