• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Obecné zásady obsahu a rozsahu projektových dokumentací elektro

  Kde je definován obsah té které dokumentace? Co jsou standardní, a co už nadstandardní činnosti projektanta?
  Co spadá pod projekční činnosti, a co už naopak pod inženýrské činnosti? A co jsou speciální odborné činnosti? Co se má řešit v rámci BIM?

  Základní technickou normou, definující jak se kreslí výkresy, je ČSN EN 61082-1 ed. 3 - Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

  Příprava zakázky

  Rozsah a obsah dokumentace ve stádiu přípravy zakázky, tj. ještě před vlastní studií, není stanoven žádným legislativním předpisem.
  Obsahově tedy záleží hlavně a pouze na tom, co si spolu domluví projektant se svým objednatelem.

  Rozsah jednotlivých činností nicméně definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Studie

  Rozsah a obsah studie není stanoven žádným legislativním předpisem.
  Obsahově tedy záleží hlavně a pouze na tom, co si spolu domluví projektant se svým objednatelem.

  Rozsah jednotlivých činností nicméně definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Dokumentace pro umístění stavby

  Hlavní zásada k čemu dokumentace slouží, a od čeho se odvíjí její podrobnost (zejména viz § 90 zákona č. 183/2006 Sb.):

  "Účelem dokumentace je poskytnout dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území." Dokumentace pro umístění stavby tedy nemá ani tak řešit nějaké konkrétní výrobky, či konkrétní technická řešení uvnitř stavby, ale má zejména řešit poměry v území, tedy vně stavby.

   

  Rozsah a obsah dokumentace pro územní souhlas stanovuje § 96 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb..

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby stanovuje Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů stanovuje Příloha č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy stanovuje Příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace stanovuje Příloha č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení stanovuje Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

   

  Rozsah jednotlivých činností definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Dokumentace pro ohlášení nebo povolení stavby

  Hlavní zásada k čemu dokumentace slouží, a od čeho se odvíjí její podrobnost (zdroj: viz odkazy níže):

  "Účelem dokumentace je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě." I případné námitky stavební úřad podle § 114 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. posuzuje pouze "na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem". Dokumentace pro povolení stavby tedy nemá ani tak řešit nějaké konkrétní výrobky, či detailní technické podrobnosti, ale má zejména řešit splnění obecných požadavků na výstavbu (srov. ustanovení § 94o odst. 2 písm. a), § 94x odst. 2 písm. a), § 111 odst. 1 písm. b) zákona).
  Neboli má řešit, co který související předpis požaduje, a jak to bude splněno.

   

  Jestliže projektová dokumentace nevyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, jde o dílo, které má vady (viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 06. 2010, sp. zn. 23 Cdo 5117/2009).

  Rozsah a obsah projektové dokumentace pro povolení stavby je potřeba vykládat v souladu s účelem, kterému má dokumentace sloužit; a účelem zde není řešit nějaké technologické podrobnosti, co se jak bude dělat (viz bod [23] Rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 08. 2016, sp. zn. 2 As 199/2016).

   

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stanovuje Příloha č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení stanovuje Příloha č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů stanovuje Příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení stanovuje Příloha č. 1 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy stanovuje Příloha č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (v omezeném rozsahu) stanovuje Příloha č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení stanovuje Příloha č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace stanovuje Příloha č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby pozemní komunikace (v omezeném rozsahu) stanovuje Příloha č. 2 vyhlášky č. 583/2020 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení stanovuje Příloha č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav stanovuje § 15a odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.

  Dodatečné požadavky na obsah projektové dokumentace v působnosti zákona č. 61/1988 Sb. stanovuje § 13 odst. 3 vyhlášky č. 123/2022 Sb.

   

  Rozsah jednotlivých činností definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Dokumentace pro provádění stavby

  Hlavní zásada k čemu dokumentace slouží, a od čeho se odvíjí její podrobnost (zdroj: viz odkazy níže):

  "Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na jejím základě je možné stavbu jednoznačně ocenit a vybrat zhotovitele. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace." Neboli dokumentace pro provádění stavby slouží primárně k výběru zhotovitele.

   

  Vypracování dokumentace pro provádění stavby je legislativně vyžadováno pouzevybraných stavebních záměrů (viz požadavek § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) a u zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (viz požadavek § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.; nicméně tato může být "částečně nebo zcela nahrazena požadavky na výkon nebo funkci", neboli popisem "co to má dělat"); ve všech ostatních případech vypracování dokumentace pro provádění stavby povinné není.

  U veřejných zakázek, pokud je předmět zakázky dostatečně popsatelný požadavky na výkon nebo funkci, či pomocí odkazů na technické normy, pak nesmí zadávací dokumentace obsahovat zmínky o jakýchkoli konkrétních výrobcích (a to ani formou "referenčních výrobků"); jinak riskujete napadení zakázky u ÚOHS.

   

  Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 2 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby stanovuje Příloha č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

  Rozsah a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovuje vyhláška č. 169/2016 Sb.

  Dodatečné požadavky na obsah projektové dokumentace v působnosti zákona č. 61/1988 Sb. stanovuje § 13 odst. 3 vyhlášky č. 123/2022 Sb.

   

  Rozsah jednotlivých činností definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Výkazy a rozpočty

  Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (= zjednodušeně neoceněné výkazy) jsou legislativně stanoveny pouze v režimu veřejné zakázky, kde požadavky definuje vyhláška č. 169/2016 Sb. Mimo režim veřejné zakázky žádné požadavky legislativně stanoveny nejsou (uvažujeme-li stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. za stavby v režimu veřejné zakázky). Je víc než vhodné si povšimnout, že jako podklad pro jakékoli vykazování slouží dokumentace pro provádění stavby (nikoli dokumentace pro povolování staveb; v režimu veřejné zakázky je to stanoveno přímo v § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., obecně pak toto definují i Společné zásady v Příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., či odkazovaná metodická pomůcka níže)

   

  Rozpočet (= zjednodušeně oceněné výkazy) jako součást projektové dokumentace historicky vyžadovaly vyhláška č. 163/1973 Sb. (zrušena k 1. 1. 1982), vyhláška č. 105/1981 Sb. (zrušena k 1. 3. 1987), vyhláška č. 5/1987 Sb. (zrušena k 15. 3. 1990), vyhláška č. 43/1990 Sb. (zrušena k 1. 7. 1992). Od roku 1992 neexistuje legislativní povinnost, aby jakákoli dokumentace ve stavebnictví obsahovala i rozpočet (viz i sloupec nadstandardní projektová činnost v odkazované metodické pomůcce níže). Navíc projektant a rozpočtář jsou dvě rozdílné profese; projektant nemá povinnost být současně rozpočtářem, a naopak.

   

  Rozsah jednotlivých činností definuje ČKAIT v metodických pomůckách pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2):

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  Které části projektových dokumentací má zpracovávat projektant elektro?

  Odkazované vyhlášky výše ve více či méně obdobné podobě uvádějí, že projektová dokumentace vždy obsahuje části:

  A Průvodní zpráva
  B Souhrnná technická zpráva
  C Situační výkresy
  D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
  K dokumentaci se přikládá dokladová část.

  Které z těchto částí má zpracovávat projektant elektro?

   

  Pokud je projektant elektro něčím subdodavatelem (typicky architekta, stavebního projektanta, či jakékoli jiné profese), pak zpravidla zpracovává pouze svou část dokumentace v části "D" (např. jako je definováno v části D.1.4 technika prostředí staveb nebo v části D.2 technologická zařízení staveb).

   

  Pokud však projektant elektro ničím subdodavatelem není, a zpracovává či zajišťuje celou projektovou dokumentaci sám (typicky projekty pro distribuce, samostatné projekty veřejného osvětlení, samostatné projekty nabíjecích stanic; tedy projekty, kde kupříkladu žádný architekt nefiguruje), pak musí sám zpracovat či zajistit všechny požadované části projektové dokumentace, čili všechny části "A" až "D". U toho nicméně nesmí opomíjet, že k výkonu činností, přesahující jeho obor autorizace, je povinen přizvat osoby s příslušnou autorizací. Zdali projektant elektro v takovémto případě zajišťuje i dokladovou část záleží na tom, zdali zajišťuje i inženýrskou činnost (viz odkazované metodické pomůcky ČKAIT výše).

  Dokumentace skutečného provedení stavby

  Dokumentaci skutečného provedení elektrických zařízení vyžadují minimálně tyto předpisy:

   

  Zajistit dokumentaci skutečného provedení je primárně úkolem zhotovitele v rámci dodávky díla (viz citace výše). Zdali si ji zajistí vlastním projektantem, anebo zdali si ji u někoho objedná, je starost zhotovitele. V metodických pomůckách ČKAIT pro Pozemní stavby (A 4.1.1) a pro Technologické stavby (A 4.1.2) je stanoveno, že z hlediska projektanta spadá dokumentace skutečného provedení mezi nadstandardní činnosti v rámci autorského dozoru:

  Pozn.: pod tímto textem by měl být zobrazen obsah odkazovaného PDF; pokud nic vidět není, zkuste prosím celou kapitolu několikrát sbalit/rozbalit; mělo by se to spravit.

  poslední aktualizace 16. 8. 2023