• Co je GTZ
 • Ceník
 • Časté dotazy
 • Jak objednat
 • Jak objednat technickou zprávu

  Jak probíhá objednání technické zprávy?

  Generátor technických zpráv je určen pouze pro B2B segment.
  Tato služba není určena pro koncové spotřebitele, podmínkou objednání je platné IČ.
  Jelikož je služba určena pro projektanty elektrických zařízení, předpokladem rovněž je, že objednatel je vždy i držitelem živnostenského oprávnění k živnosti volné "projektování elektrických zařízení".

  Generované technické zprávy se objednávají prostřednictvím portálu Pro elektroprojektanty.

  Pro možnost vyplňování zadání je nutné mít založený uživatelský účet, a v něm být přihlášen.

  Po přihlášení se pak zadání technické zprávy objednává v sekci Generátor, položka Nové zadání.

  Zhruba od poloviny vyplňovaných údajů je možnost si rozpracované zadání uložit, a vrátit se k jeho dopracování kdykoli v budoucnu (např. začnu vyplňovat zadání, ale zjistím u toho, že na některou z otázek ještě neznám odpověď; rozpracované zadání si tak můžu uložit, a až odpověď budu znát, můžu zadávání obnovit, a pokračovat dále). Objednání technické zprávy je pak k dispozici na konci vyplněného zadání s tím, že si můžete ale nemusíte vyplněné zadání uložit pro další budoucí použití (např. když budete v budoucnu potřebovat i další stupeň dokumentace, lze k tomu využít dříve uložené zadání).

  Vygenerovanou technickou zprávu pak obdržíte v otevřeném formátu MS Word na Váš registrovaný email zpravidla do 15 minut od uhrazené objednávky. Pokud nedojde k vygenerování či odeslání technické zprávy do 24 hodin od uhrazené objednávky, bude Vám úhrada za generovanou zprávu jako omluva připsána zpět v uživatelském účtu.

  Nechceme/nemůžeme sdělovat žádné podrobnosti o našich projektech, co s tím?

  Nic, je to zcela v pořádku.

  Žádné obchodní či jiné citlivé údaje o zpracovávaných projektech nemusíte pro generování technických zpráv nikam zadávat.

  K vygenerování technické zprávy nepotřebujeme vědět ani jaký je název projektu, ani jak se jmenuje dotyčná stavba, ani pro koho dokumentaci zpracováváte, kdo je jejím investorem, či kolik za ni fakturujete. Nic z toho. O řešené stavbě potřebujeme znát jen základní obecné a zcela anonymní údaje.

  Na konci každého vyplněného zadání máte možnost si jej uložit pro případné budoucí použití. Při ukládání máte možnost si zadat i nějaké zakázkové číslo a název akce/stavby, pro Vaši lepší případnou orientaci v budoucnu. Nicméně všechno jsou to dobrovolné volitelné údaje, a zdali je při ukládání zadáte či nikoli, záleží čistě na Vás.

  Jak objednat technikou zprávu třeba jen pro ochranu objektu před bleskem?

  Generátor technických zpráv je udělán tak, že umožňuje generovat technické zprávy nejen pro celé stavby, ale i samostatně pro jednotlivé řešené části staveb.

  Řešíte jen projekt ochrany před bleskem? Pak jednoduše při při zadávání parametrů v části Rozsah technické zprávy zadáte, že se řeší jen ochrana před bleskem (případně i ře se řeší i uzemnění objektu, pokud je řešíte současně); ostatní volby v této části necháte nevyplněné (v četně toho, jestli se začíná v ne/měřené části, což se ochrany před bleskem nijak netýká). Následující otázky se pak už budou týkat jen ochrany před bleskem (případně i onoho uzemnění). Ze zkušenosti nicméně důrazně v takových případech doporučujeme vždy řešit uzemnění a ochranu před bleskem společně v jedné technické zprávě, neboť na sebe navazují, a velmi úzce spolu souvisí.

  Řešíte jen projekt výměny osvětlení? Pak jednoduše při zadávání parametrů v části Rozsah technické zprávy zadáte, že se řeší jen osvětení s tím, že se začíná třeba v měřené části nízkého napětí; ostatní volby v této části necháte nevyplněné. Následující otázky se pak už budou týkat jen samotného osvětlení, jak umělého, tak i nouzového (neboť jsou spolu vzájemně provázány), případně i venkovního (neb jinak nemáme jak poznat, řeší-li se vnitřní či venkovní osvětlení).

  Řešíte jen projekt vnitřních instalací? Pak jednoduše při zadávání parametrů v části Rozsah technické zprávy zadáte, že se řeší jen rozváděče, elektroinstalace a osvětení s tím, že se začíná třeba v měřené části nízkého napětí; ostatní volby v této části necháte nevyplněné. Následující otázky se pak už budou týkat jen zvoleného rozsahu (jaké budou kde rozváděče, jestli se něco dělá s měřením, kde se řeší osvětlení, jak budou uloženy kabelové rozvody, atd.)

  Jak objednat technikou zprávu pro objekt, kde jsou např. i byty, i parkoviště, i obchody?

  Na začátku zadávání parametrů technické zprávy se volí typ řešeného objektu. Samozřejmě se však v praxi řeší i objekty, které nejsou zcela jednoznačně zařaditelné, či jsou "multifunkční" ve smyslu, že se v nich potkává více druhů staveb (např. bytovů dům + administrativa + garáže, anebo poliklinika + administrativa + garáže + obchody, apod.).

  V případě takovýchto "multifunkčních" staveb stačí na začátku zvolit typ té stavby, která v řešeném objektu převažuje. Ostatní prostory pak jde k řešenému objektu přidat v průběhu zadávání parametrů generované technické zprávy.

  Proč nejde při objednávání technické zprávy zadat více podrobností?

  Při zadávání parametrů pro generovanou technickou zprávu se zadávají pouze obecné parametry. Nikde se například nezadává číslo konkrétní parcely, kde stavba stojí, nejde zadat jak se budou jmenovat jednotlivé rozváděče, nejde zadat spousta dalších a dalších podrobností. Ze zcela prostého důvodu.

  Cílem bylo udělat zadávání co nejjednodušší, jak je to jen možné. Samozřejmě se lze ptát na hromadu dalších věcí. Což ale bude nutně znamenat, že začne bobtnat počet potřebných otázek. Může jich být klidně 2x, 3x, 5x, 10x tolik, než nyní. Bude to ale někoho bavit vyplňovat?

  Autorem Generátoru technických zpráv je projektant. Projektant, který jako mnoho dalších nechce trávit čas vyplňováním zbytečností v nějakém dotazníku, když může podrobnosti kdykoli jednoduše dopsat do vygenerované technické zprávy ve Wordu.

  Generátor technických zpráv rozhodně nemá generovat 100 % hotové technické zprávy. Celá myšlenka Generátoru technických zpráv je naopak taková, že s minimem potřebného času na zadání připraví projektantovi vysoce odborný mustr technické zprávy. Mustr, kterému však následně projektant musí věnovat svou pozornost. Mustr hotový řekněme z 80-90 %, který pak projektant jen doplní o všechny ty podrobnosti, které při generování nejdou zadat, či by jejich zadávání bylo nadbytečně složité.

  Co je to dokumentace pro provádění stavby v režimu veřejné zakázky?

  Režim veřejných zakázek určuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  Veřejnou zakázkou na stavební práce je zjednodušeně řečeno jakákoli stavba, která je financována buďto z veřejného rozpočtu (typicky když je zadavatelem / objednatelem stát, obec, apod.), anebo jsou na stavbu čerpány jakékoli veřejné dotace (ať už dotace státní, anebo dotace evropské).

  V takovém případě musí výběrové řízení probíhat dle pravidel zákona o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace veřejné zakázky musí obsahově odpovídat dokumentaci pro provádění stavy (viz § 92 odst. 1 zákona, který odkazuje na požadavek příslušné vyhlášky; ex lege tedy nelze vybírat zhotovitele podle dokumentace pro stavební povolení). Nad rámec běžné dokumentace pro provádění stavby ale v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nesmí být uváděny žádné konrétní výrobky (zde pozor na to, že za účinnosti předchozího zákona konkrétní výrobky uvádět možné bylo, kdežto za účinnosti současného zákona to již možné není, neboť prakticky vždy lze zadání definovat taxativně vymezenými způsoby; také je vhodné zdůraznit, že to, že třeba investor chce použít nějaké konkrétní výrobky, není "odůvodněním předmětu veřejné zakázky", jak je vyžadováno v § 89 odst. 5 zákona).

  Jakékoli požadavky musí být v zadávací dokumentaci definovány zejména prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci (aneb "co to má dělat") a prostřednictvím normových požadavků (viz § 89 odst. 1 zákona). Nesplnění všech uvedených zákonných požadavků může znamenat, že výběrové řízení následně může neúspěšný uchazeč či kdokoli jiný napadnout u ÚOHS, na základě čehož může být celé výběrové řízení zrušeno, a zadavatel pokutován za nesplnění zákoných podmínek. No a pak už jen zůstane otevřená otázka, zdali se kvůli tomu někdo nezačne vozit i po projektantovi ...

  Chci mít technickou zprávu ve svém vzhledu, co mám udělat?

  Generátor technických zpráv umožňuje použití šablon MS Word tak, aby generované technické zprávy vypadaly přesně tak, jak jste zvyklí (typy a velikosti písma, formátování nadpisů, záhlaví a zápatí stránek, atd.). Pokud chcete mít generované technické zprávy ve svém vzhledu, pak ve svém uživatelském účtu na portále Pro elektroprojektanty máte možnost nahrát svou šablonu.

  Šablona se nahrává v sekci Generátor, položka Šablona GTZ

  Na stejném místě máte i možnost si z portálu stáhnout vzorovou šablonu, která má přednastavené veškeré potřebné styly, a kterou můžete použít jako vzor. Pokud budete upravovat vzorovou šablonu, tak je v ní potřeba upravovat zejména formátování jednotlivých stylů. Pokud byste si s úpravou šablony nevěděli rady, klidně nám pošlete vzor, podle kterého Vám šablonu připravíme.

  Jakmile budete mít ve svém uživatelském účtu nahranou šablonu, budou veškeré technické zprávy generovány jejím prostřednictvím.

  Pokud ve svém uživatelském účtu vzorovou šablonu nemáte nahranou, budou veškeré technické zprávy generovány prostřednictvím standardní šablony, která je použita jako vzor (to znamená, že vygenerovaná technická zpráva bude vypadat tak, jako byste si otevřeli prázdný dokument v MS Word, a začali do něj rovnou psát).

  Jaké jsou možnosti plateb za generované technické zprávy?

  Generované technické zprávy se platí prostřednictvím portálu Pro elektroprojektanty

  Pro možnost úhrady technické zprávy je nutné mít založený uživatelský účet, a v něm být přihlášen

  Ceny za generované technické zprávy jsou pak automaticky systémem účtovány dle ceníku, přičemž jsou možné dvě varianty úhrad; buďto platba za každou technickou zprávu jednotlivě, anebo přednabití libovolné částky, ze které se pak jednotlivé generované technické zprávy odečítají. Předplacený kredit nemá žádný množstevní limit, ani žádné časové omezení. Vlastní úhrady probíhají na základě zálohových faktur, ihned po úhradě obdržíte i daňový doklad k přijaté platbě.

  Platby je možné provádět jak v uživatelském účtu v sekci Uživatel, položka Úhrada, anebo i v rámci samotného vyplňování zadání pro objednání technické zprávy, kdy je na konci vyplňovaného zadání rovněž možnost objednávanou technickou zprávu rovnou i uhradit.

  Veškeré platby na portále Pro elektroprojektanty jsou vždy vázány k IČ, tedy k subjektu (ať už jde o fyzickou podnikající osobu, či o právnickou osobu). Nezáleží pak už na tom, kolik uživatelů je pod daným IČ navázáno. Všichni používají sdílený kredit svého IČ, pod kterým jsou registrováni. Pokud je Vás ve firmě více projektantů, pak pod daným IČ může kdokoli ze zaměstnanců čerpat ze společného kreditu.

   

  Pokud jste v proběhlém průzkumu mezi elektroprojektanty souhlasili se zapojením do testovacího provozu, započítáme Vám automaticky slevu 20 % během prvního měsíce Vašeho používání Generátoru technických zpráv (tj. během 30 dnů od Vaší první objednávky). Uvedená sleva 20 % se vztahuje jak na jednotlivě objednávané technické zprávy (tzn. vygenerovaná technická zpráva za 1.000,- kč namísto 1.250,- Kč), tak i na případné předplacení kreditu (takže např. za předplacení 5.000,- Kč zaplatíte o 20 % méně, tedy 4.000,- Kč + k tomu navíc během prvního měsíce pro Vás platí již slevněná cena za vygenerovanou technickou zprávu, takže slevu 20 % prakticky dostanete 2x). Po prvním měsíci (tj. po 30 dnech od první objednávky) používání se pak přechází na standardní ceny dle ceníku.

  Chci objednat technickou zprávu pro další stupeň, musím znovu vyplňovat zadání?

  Ne, zadání znovu vyplňovat nemusíte.

  Na konci každého vyplněného zadání pro objednání technické zprávy máte možnost si vyplněné zadání uložit. Všechna dříve vyplněná a uložená zadání pak máte k dispozici v sekci Generátor, položka Historie zadání.

  Každé z uložených zadání můžete znovu použít jako šablonu, a změnit tak třeba jen stupeň dokumentace, případně doupravit další podrobnosti podle toho, jak se projekt od posledního stupně vyvinul.