• Zásady zpracování osobních údajů

  Registrací na webovém portále www.proelektroprojektanty.cz, tzn. zejména aktivací registrace prostřednictvím obrženného aktivačního emailu, či žádostí o ruční aktivaci účtu správcem, uděluje subjekt správci osobních údajů dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

  Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

  Ing. Jan Hlavatý, IČ 75415526
  Podnikatel je evidován u Živnostenského úřadu v MČ Praha 2, Sp. zn.: Sp-MCP2/098100/2011
  veškeré aktuální kontaktní údaje jsou dostupné přes www.janhlavaty.cz

  Rozsah zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR)

  Předmětem zpracování údajů jsou osobních údaje, sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, v rozsahu: emailová adresa a IČ, zadané subjektem v rámci registrace, veřejně dostupné údaje získané z informačních systémů ARES a VIES na základě zadaného IČ, a veškeré další údaje, které subjekt sám vyplní ve své uživatelské sekci na portálu www.proelektroprojektanty.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, a které správce údajů zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, či k plnění svých zákonných povinností. Zpracování osobních údajů provádí správce prostřednictvím patřičně zabezpečených informačních systémů, popřípadě u osobních údajů v listinné podobě i manuálním způsobem, a to vždy za dodržení organizačních a technických opatření v míře odpovídající rizikovosti zpracování. Veškeré uchovávané osobní údaje jsou šifrovány.

  Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny (čl. 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. f) GDPR)

  Marketingové či obchodní aktivity správce, včetně šíření obchodních sdělení, týkajících se správcem poskytovaných služeb. U zpracovávání osobních údajů správce nepoužívá profilování.

  Právní základ pro zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. e) GDPR)

  Osobní údaje správce získává pouze od samotných subjektů. Osobní údaje subjektů jsou poskytovány na základě smluvního vztahu, přičemž subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout.

  Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR)

  Žádné osobní údaje nejsou a nebudou jakkoli zpřístupňovány jakýmkoli příjemcům, či kategoriím příjemců.

  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR)

  Zpracovávané osobní údaje budou uloženy do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním, či do doby jejich výmazu správcem podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

  Práva subjektů údajů (čl. 13 odst. 2 písm. b) až d) GDPR)

  Subjekt osobních údajů má právo ...

  • ... požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
  • ... na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě na omezení zpracování;
  • ... vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • ... na přenositelnost osobních údajů;
  • ... odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
  • ... podat stížnost u dozorového úřadu.