• Kde hledat
 • Co splnit
 • Zkratky
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Stručný přehled, co kde hledat

  Ochranná pásma

  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

  Katastrální podklady

  Hledání podle katastrálních parcel na Nahlížení do katastru na webu ČÚZK.

  Hledání podle poštovní adresy na Katastr nemovitostí 2.0.

  Mapy jednotlivých katastrálních území jsou volně ke stažení na webu ČÚZK, a to buď ve formátu DGN, anebo ve formátu DXF.

  Seznam všech katastrálních území je rovněž volně ke stažení na webu ČÚZK ve formátu CSV.

  Vyhrazená technická zařízení podle zákona o státním odborném dozoru

  Silnoproudé elektroinstalace spadají mezi tzv. vyhrazená technická zařízení.

  § 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb.:

  Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

   

  Důsledkem toho je, že činnosti na vyhrazenných technických zařízeních mohou vykonávat pouze odborně způsobilé osoby.

  § 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb.:

  Organizace a podnikající fyzické osoby mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení (...) jen pokud jsou odborně způsobilé a jsou držiteli oprávnění (...)

   

  Zařazení vyhrazených technických zařízení do tříd a skupin definuje Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb..

   

  Bližší požadavky na odbornou způsobilost v oblasti vyhrazených technických zařízení stanovuje prováděcí vyhláška, která klade i požadavky na projektanty elektrických zařízení, viz § 10 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.:

  Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy [1] a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. [2]

  [1] Tento odkaz směřuje na předpis, který byl v roce 1990 zrušen bez náhrady, tedy na neexistující požadavek; projektant elektro tudíž žádné "vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy" mít nemusí (neboť nejsou nikde definovány požadavky, které by musel splňovat).

  [2] Tento odkaz směřuje na historický stavební zákon, tedy předpis, který byl postupně nahrazen až dnešním stavebním zákonem. Jediná zkouška, související se stavebním zákonem, je ale autorizační zkouška, což by znamenalo, že by projektant elektro musel mít autorizaci. Prakticky se ale v praxi ověřuje pouze "znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení".

  Technická zařízení mimo působnost zákona o státním odborném dozoru

  Ne všechna elektrická zařízení jsou vyhrazenými technickými zařízeními, některé oblasti jsou z působnosti zákona o vyhrazených technických zařízení vyjmuty, viz § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb.:

  Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje
  a) na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,
  b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení, která jsou vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona,

   

  Určená technická zařízení podle zákona o drahách jsou definována § 47 odst. 1 zákona č. 266/1995 Sb.:

  Technická zařízení (...) elektrická, (...) pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

  Projektovat určená technická zařízení může pouze osoba znalá s vyšší kvalifikací, viz Příloha č. 4 bod 8 písm. c) vyhlášky č. 100/1995 Sb.:

  Osoba znalá s vyšší kvalifikací může vykonávat veškeré činnosti osoby znalé a dále projektovat elektrické zařízení.

   

  Vyhrazená technická zařízení podle zákona o hornické činnosti jsou definována § 8a odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.:

  Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení (...) elektrická (...).

  Požadavky na projektanta jsou jednak definovány přímo v zákoně, viz § 5b odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.:

  Díla v podzemí vzniklá při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby pod povrchem může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta (dále jen „báňský projektant“).

  Požadavky na projektanta elektro jsou dále definovány v § 9 odst. 7 vyhlášky č. 75/2002 Sb.:

  Pro projektování elektrického zařízení je odborně způsobilá jen osoba, která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu.[1]

  [1] Tento odkaz aktuálně směřuje na vyhlášku č. 298/2005 Sb.

   

  Určená technická zařízení podle zákona o obraně jsou definována § 2 odst. 11 zákona č. 219/1999 Sb.:

  Určená technická zařízení jsou technická zařízení (...) elektrická, elektrotechnická, (...) a ostatní, která jsou konstruována, vyráběna a provozována s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou nebo ve vojenských objektech a jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil.

  Bližší požadavky pak uvádí vyhláška č. 273/1999 Sb. (požadavky na projektanta elektro nedefinuje).

   

  Vybraná zařízení podle atomového zákona jsou definována § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb.:

  Pro účely tohoto zákona se rozumí vybraným zařízením systém, konstrukce, komponenta nebo jiná součást jaderného zařízení, které mají vliv na jadernou bezpečnost a na plnění bezpečnostních funkcí

  Bližší požadavky pak uvádí vyhláška č. 358/2016 Sb. (požadavky na projektanta elektro nedefinuje).

  Rozdíly mezi vyhrazenými technickými zařízeními v Česku a na Slovensku

  Převzato z webu ELEKTRO-KONFERENCE; autor bohužel neuveden.

  Odkaz na v tabulkách zmiňovaný návrh nového předpisu MPSV.

  Rozdíly mezi projektováním v Česku a na Slovensku

  Pro projektování elektro v Česku je vyžadován odpovědný projektant s § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Na Slovensku na projektanty elektro z hlediska jejich odbornosti souvisejíí § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. žádné požadavky neklade.

  V Česku se dělí vyhrazená zařízení na třídy I. a II. dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb.. Na Slovensku se dělí vyhrazená zařízení na skupiny A, B a C podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.. To, co může být vyhrazeným zařízením třídy I. v Česku, nemusí být vyhrazeným zařízením skupiny A na Slovensku, a naopak.

  V případě vyhrazených technických zařízení třídy A musí být na Slovensku dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. projektová dokumentace již v rámci stavebního řízení předložena k posouzení na Technickou inspekci SR, a vyžaduje se k ní odborné stanovisko. V Česku takováto povinnost (bohužel) neexistuje.

  Na Slovensku musí být součástí projektové dokumentace i "(...) vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam", viz požadavek § 4 odst. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.. V Česku takováto povinnost neexistuje.

  Na Slovensku neexistuje ekvivalent české „dokumentace pro provádění stavby“ (jejíž obsah je definován vyhláškou č. 499/2006 Sb.); existuje pouze "dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie" (jejíž obsah je definován vyhláškou č. 453/2000 Z.z.) a "realizačná dokumentácia" (jejíž obsah nikde definován, stejně jako v Česku, bohužel není).

  Veřejné zakázky (verejné obstarávanie) se na Slovensku zadávají podle "projektové dokumentace", čili prakticky podle dokumentace pro stavební povolení. V Česku musí být veřejné zakázky na stavební práce zadávány podle dokumentace pro provádění stavby (viz požadavek § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.).

  Evropské normy jsou víceméně stejné (ČSN EN = STN EN), existují však velké rozdíly mezi národními normami (ČSN xxxxxx ≠ STN xxxxxx). Velké rozdíly jsou např. v oblasti požární bezpečnosti, nestačí tedy pouze "najít a nahradit" ČSN za STN (či obráceně), protože mnohé normy nemají vůbec ekvivalenty. To, co je v Česku ve dvou různých normách, může být na Slovensku v normě úplně jiné (typickým příkladem jsou umývací prostory). To, co v Česku v normách chybí, může být na Slovensku definováno (typickým příkladem jsou barvy zásuvek ve zdravotnictví). Existuje rovněž nemálo norem STN, či požadavků norem STN, které v Česku vůbec neexistují (typickým příkladem je jasná definice, v jakých případech je povinné použití CPS dle STN EN 50171:2004, tedy centrální systém nouzového osvětlení).

  Další významný rozdíl v normách je ten, že na Slovensku neexistují edice norem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3); namísto toho se požaduje, aby se za označením normy vždy uváděl rok jejího vydání (např. STN 33 2000-4-41:2019).

  A naprosto zásadní rozdíl je, že bez předchozího souhlasu Úradu je podle § 14 odst. 4 zákona č. 60/2018 Z.z. citování slovenských technických norem a technických normalizačních informací jejich neoprávněným rozšiřováním. Autorizované osoby SKSI mají komorou na citování vyjednán generální souhlas (viz strana 2 a 3), takže citovat ze slovenských technických norem a z technických normalizačních informací mohou. V česku nic takového neplatí, české technické normy a technické normalizační informace je možno citovat libovolně.

  Českou autorizaci je nutno si předem uznat („osoba hostujúca“), anebo udělat zkoušky („osoba usadená“; aktuálně v česku pro elektro jen pár osob). To samé platí i opačně.

  Legislativní předpisy a technické normy

  Veškerá legislativa v aktuálním platném znění nejpřehledněji na Zákony pro lidi.

  Velmi precizně zpracovaný přehled předpisů a požadavků ohledně uvádění výrobků na trh.

  Předpisy Energetického regulačního úřadu

  Ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019.

  Podmínky uplatnění jednotlivých distribučních sazeb pro odběratele ze sítí nízkého napětí viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019.

  Předpisy distribučních společností

  Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro nízké napětí

  Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro vysoké napětí

  Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro výrobny

  Požadavky na zprovoznění výrobny ČEZ Distribuce, a.s.

   

  Připojovací podmínky E.ON Distribuce, a.s. pro nízké napětí

  Připojovací podmínky E.ON Distribuce, a.s. pro vysoké napětí a výrobce

  Požadavky na zprovoznění výrobny E.ON Distribuce, a.s.

   

  Připojovací podmínky PREdistribuce, a.s.

  Požadavky na zprovoznění výrobny PREdistribuce, a.s.

   

  Podnikové normy energetiky zdarma na webu ČSRES.

  Z veřejné databáze ERÚ lze vyčíst, v jakých katastrálních územích působí PREdistribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.

  České technické normy

  Přístup k českým technickým normám je placený.

  Vyhledávání českých norem ČSN a ČSN EN je na webu ČAS/ÚNMZ (včetně ověření, zdali plati či neplatí).

  Vyhledávání technických normalizací TNI je na webu ČAS/ÚNMZ (včetně ověření, zdali plati či neplatí).

  Seznam všech technických norem (téměř 70 tis) je k dispozici zdarma ve formátu DBF na webu ÚNMZ/ČAS (viz položka "Chci nahrát pouze aktuální data"). Může se Vám ovšem stát, že Vám nebude fungovat jejich oficiální aplikace, která umí dělat export databází do souborů TXT. V takovém případě pak jediný použitelný konvertor co jsem našel (a že jsem jich vyzkoušel poměrně hodně), který to umí překonvertovat do formátu CSV/TXT, je DBF Converter (Converter, nikoli Viewer).

  Slovenské technické normy

  Přístup ke slovenským technickým normám je placený, nicméně autorizované osoby SKSI k nim mají přístup zdarma v rámci členství v komoře.

  Vyhledávání slovenských norem STN a STN EN je na webu SÚTN (včetně ověření, zdali plati či neplatí).

  Software pro projektování elektro

  Pokud víte o nějakém dalším software, budeme rádi, když nám napíšete; doplníme.

  Výpočty sítí nízkého napětí

  ABB DocWin

  EATON Elektrotechnika Pavouk

  OEZ Letohrad SICHR

  Schneider Electric Ecodial Advanced Calculation

  Obecné 2D CAD nástroje

  Autodesk AutoCAD / AutoCAD LT

  Autodesk DWG True View (prohlížeč, avšak umí převádět různé verze DWG)

  Bricsys NV BrisCAD

  Dassault Systèmes DraftSight

  progeSOFT progeCAD Professional

  ZwCAD

   

  CAD Studio LT Extension (nástavba na AutoCAD LT)

   


  Formát souborů DWG je uzavřený neveřejný formát firmy Autodesk.
  Formát DXF
  U neoriginálních CAD systémů je vhodné si nejdříve vyzkoušet kompatibilitu s DWG formátem prostřednictvím DWG compatibility benchmark.

  Profesní 2D CAD nástroje

  ASTRA MS Software ElProCAD

  Graitec CADKON+ MEP

  Pit-CAD (nástavba na AutoCAD/Briscad)

  ProfiCAD

  IGE+XAO SEE Electrical Building+

   


  Design Master Software Electrical for AutoCAD (USA, nástavba na AutoCAD; v Česku se patrně neprodává?)

  WS CAD (Německo; v Česku se patrně neprodává?)

   

  Formát DWG je neveřejný formát firmy Autodesk. U neoriginálních CAD systémů je vhodné si nejdříve vyzkoušet kompatibilitu s DWG formátem prostřednictvím DWG compatibility benchmark.

  Bezplatné BIM nástroje

  Arkey Arredo (multiformátový prohlížeč)

  Autodesk Viewer (online multiformátový prohlížeč)

  Bentley View (multiformátový prohlížeč)

  Dalux BIM Viewer (IFC prohlížeč)

  Datacom BIMvision (IFC prohlížeč)

  Nemetschek Solibri Anywhere (IFC prohlížeč)

  KUBUS BIMcolab zoom (IFC prohlížeč)

   

  BIM42 online RVT to IFC konverter (viz blog)

  Profesní BIM nástroje

  Autodesk Revit / Revit LT

  DDS-CAD Electrical

   

  cadconsulting CCtools (nástavba na Revit)

  CAD Studio Revit tools (nástavba na Revit)

   

  Seznam programů, které pracují s univerzálním formátem IFC, je na stránkách buildingSMART International, Ltd.

   


  Arcadia BIM Electrical (Polsko; v Česku se patrně neprodává?)

  CADMATIC Electrical (Finsko; v Česku se patrně neprodává?)

  CAD Schroer UK Ltd M4 PLANT (Anglie; v Česku se patrně neprodává?)

  Design Master Software Electrical for Revit (USA, nástavba na Revit; v Česku se patrně neprodává?)

  Kreslení schémat rozváděčů

  Autodesk AutoCAD Electrical (v rámci OneAutoCAD)

  Aucotec EngineeringBase

  CADprofi Electrical

  CADware PC Schematic

  ePLAN Electric P8

  HAGER 1-2-3-schéma

  ELMER software SchémataCAD

  Legrand XL3 Pro

  IGE+XAO SEE Electrical

   


  WS CAD (Německo; v Česku se patrně neprodává?)

  Ochrana před bleskem: analýza rizika

  DEHNsupport

  HAKELsoft

  OEZ Letohrad Prozik

  Ochrana před bleskem: dostatečná vzdálenost

  DEHNsupport

  HAKELsoft

  Výpočty umělého a nouzového osvětlení

  ASTRA MS Software Wils

  DIAL GmbH DIALux

  Relux Informatik AG Relux

   


  Mnozí výrobci svítidel často nabízejí ke stažení na svých webových stránkách některý z výše uvedených nástrojů, všetně svých databízí svítidel. Čili i když nějaká svítidla nejsou obsažena v databázích výše uvedených nástrojů, můžou být k dispozici jejich specializované verze na webech jednotlivých výrobců svítidel.

  Projektování distribučních sítí

  Bentley Microstation

  Nástroje GISOFT, v.o.s.

  Ostatní různé nástroje

  programy David Klimša

  programy Kníška.eu

  poslední aktualizace 23. 4. 2020