• Co je GTZ
 • Časté dotazy
 • Ceník
 • Jak objednat
 • Novinky
 • Co je nového v Generátoru technických zpráv

  9. 3. 2021: implementovány požadavky článku 8 Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/844, byť zatím odkazem pouze na směrnici; jakmile bude zapracována do českého právního řádu (což už mělo být, když požadavky platí od 10. 3. 2021 v celé EU), pak bude samozřejmě aktualizován příslušný český právní předpis

  2. 3. 2021: průběžné ladění a vylepšování jak otázek pro zadávání technických zpráv, tak i fungování samotného generátoru; zapracována nová ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3

  6. 2. 2021: průběžné ladění a vylepšování jak otázek pro zadávání technických zpráv, tak i fungování samotného generátoru; zapracována nová vyhláška č. 8/2021 Sb., nově zapracovány normy ČSN EN 81-20 ed. 2 a ČSN CLC/TS 50349

  1. 1. 2021: průběžné ladění a vylepšování jak otázek pro zadávání technických zpráv, tak i fungování samotného generátoru; zapracovány nové připojovací podmínky ČEZ Distribuce, aktualizována změna E.ON Distribuce, a.s. na EG.D, a.s., zapracovány nové normy ČSN EN ISO 7010 a TNI ISO/TR 11219, kontrola a aktualizace veškerých odkazů, aktualizovány odkazy na nová cenová rozhodnutí ERU

  2. 11. 2020: průběžné ladění a vylepšování jak otázek pro zadávání technických zpráv, tak i fungování samotného generátoru, výrazně vylepšeno generování technických zpráv pro trafostanice v části D.2; zapracovány nové normy ČSN EN 50708-1-1 a ČSN EN 50708-2-1

  3. 10. 2020: zprovozněno zadávání technických zpráv pro samostatné projekty kabelových rozvodů, rozvoden, spínacích stanic, trafostanic; zapracovány nové normy ČSN 73 0802 ed. 2, ČSN 73 0804 ed. 2, ČSN 73 0831 ed. 2, ČSN 73 6005, ČSN EN IEC 61439-7, ČSN EN IEC 62932-1, ČSN EN IEC 62932-2-2, ČSN EN ISO 11197 ed. 3

  21. 9. 2020: pokud je v zadávání technických zpráv nějaký dotaz související s legislativním předpisem, tak nyní obsahuje i hypertextový odkaz přímo na znění onoho předpisu; doplněna možnost generování zpráv pro zadávací dokumentace veřejných zakázek dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.

  31. 8. 2020: zprovozněno zadávání technických zpráv pro průmyslové instalace (v generátoru je aktuálně 118 legislativních předpisů / z nich přes 280 citací + 275 technických norem / z nich přes 860 citací + přes 150 tabulek a obrázků + další stovky textů = tedy vše, co by prakticky měl projektant znát); aktualizována norma ČSN 73 0835 ed. 2, aktualizovány odkazy na připojovací podmínky PREdistribuce, a.s.

  7. 8. 2020: na podnět přidáno upozorňování na místa, kde je ve zprávách potřeba něco doplnit; každý takový odstavec ve vygenerované zprávě nově začíná označením "→→→ "

  červenec 2020: opravy nalezených chyb, mraky drobných úprav a vylepšení generovaných textů

  28. 6. 2020: zapracovány přísnější požadavky na požární odolnost rozváděčů pro objekty vyšší jak 3 nadzemní podlaží, zapracovány požadavky nové ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 ohledně elektromobility

  17. 5. 2020: zapracovány požadavky šesti dalších legislativních předpisů (objekty pro skladování výbušnin a munice, technické požadavky na stavby plnící funkci lesa, na vodní díla, na vodovody, kanalizace a ČOV)

  3. 5. 2020: po půl roce vymýšlení, zkoušení, procházení slepých cest, a několikerého kompletního překopání způsobu zadávání, se konečně podařilo dát dohromady trafostanice; jakýkoli již zveřejněný typ stavby či technologie tak lze řešit napojením i z vysokého napětí, a řešit je včetně trafostanice (samozřejmě je z projekčního hlediska lepší mít samostatnou složku dokumentace stavby, a samostatnou složku dokumentace trafostanice, ale někdy bývají obě části smíchány dohromady); samostatné projekty trafostanic budou zprovozněny výhledově (ty jsou složitější z důvodu širších návazností na distribuci)

  19. 4. 2020: zprovozněno zadávání technických zpráv objektů pro společenské a kulturní účely

  29. 3. 2020: trochu neplánovaně byla zcela přepracována část D.2 venkovní osvětlení, kam bylo přidáno i osvětlení veřejné, tedy osvětlení dálnic, silnic, místních a účelových komunikací, křižovatek, přechodů pro chodce, tunelů, atd.; v souvislosti s tímto rozšířením bylo do generátoru zapracováno asi deset dalších nových souvisejících předpisů (celkem aktuálně překročeno 250 citací z legislativy, 700 citací z technických norem, 110 tabulek dalších požadavků, ze kterých se generované technické zprávy skládají)
  aktualizovány odkazy na nové připojovací podmínky E.ON Distribuce, a.s.

  15. 3. 2020: u všech staveb a technologií přidána možnost řešení uzemňovacích soustav v oblastech s výskytem bludných proudů
  do generovaných zpráv byly dále zapracovány požadavky nové ČSN 33 2000-6 ed. 2 Změna Z2 + TNI 33 2000-6, obě z března 2020

  8. 3. 2020: zprovozněno zadávání zpráv pro datová centra

  1. 3. 2020: zprovozněno zadávání zpráv pro projekty záložních zdrojů (dieselagregáty, UPS, DUPS, ASTIP/UPFD, bateriová úložiště)

  9. 2. 2020: doplněny stavby pro zemědělství; z důvodu blížícího se ukončení platnosti normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 zrušeny veškeré odkazy na dělení prostředí na normální/nebezpečné/zvlášť nebezpečené, namísto nich nově zavedena klasifikace dle ČSN EN 61140 ed. 3, tedy prostředí nezvyšující/zvyšující nebezpečí úrazu elektrickým proudem

  14. 1. 2020: aktualizovány odkazy na nová cenová rozhodnutí ERU

  17. 11. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro technologické instalace, doplněny další technologie budov, oprava překlepů a chyb; aktuálně se generuje z více jak 200 citací legislativy a z více jak 500 citací technických norem

  10. 11. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro areálové VO, přidány možnosti staveb pod Ministerstvem vnitra a pod Drážním úřadem

  26. 10. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro kogenerační jednotky, u všech zadání přidána možnost použití ve vojenských objektech

  10. 10. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro zobrazovací technologie ve zdravotnictví (magnetické rezonance, CT, SPECT, RTG, lineární urychlovače, atd.)

  5. 10. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro objekty muzeí, knihoven, archivů, apod.

  29. 9. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro parkovací objekty

  10. 9. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro projekty nabíjecích stanic pro elektromobily

  4. 9. 2019: zprovozněno zadávání zpráv pro technologie fotovoltaických systémů, čili pro první typ staveb dle části dokumentace D.2 dle vyhlášky o dokumentaci staveb; struktura technických zpráv v této části je trochu jiná, než pro část D.1.4 (viz požadavky vyhlášky o dokumentaci staveb na její obsah)

  25. 8. 2019: cca po měsíci práce doplněno dalších pět druhů staveb
  v generovacím jádře je přes 450 citací legislativy a norem

  28. 7. 2019: zpřístupnění testovacího provoz Generátoru technických zpráv
  generátor pokrývá všechny stupně dokumentací, je aktuálně naplněn pro tři druhy staveb
  v generovacím jádře je přes 300 citací legislativy a norem

  26. 6. 2019: rozběhnutí testovacího provozu Generátoru technických zpráv
  první testovací výstupy, ladění vzhledu, generovacích podmínek, řešení způsobu zadávání vstupních hodnot